Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En samboeravtale bør dere skrive med en gang dere flytter sammen.

Hvis ikke en samboeravtale eller samboerkontrakt skrives med en gang, er det som oftest vanskeligere å gjøre det på et senere tidspunkt. Men bare en svært liten andel skriver i dag en samboeravtale.

En samboeravtale er ikke nødvendig hvis dere ikke har barn, ikke eier noe sammen, og har adskilt økonomi. Da kan den heller skrives hvis det skjer større endringer, som å kjøpe bolig sammen, eller får barn.

Utgangspunktet for samboere er at det som den ene parten har kjøpt er vedkommedes eiendom. I mange tilfeller blir det slik at noen kjøper en større andel av tingen, mens den andre betaler mer av de løpende utgiftene. Dette vil kunne gi en skjevhet ved et brudd.

Hovedområdene for en samboeravtale er:

  • Fordeling av eierskap til eiendeler, og hva som skjer ved endringer
  • Opphør av samboerskapet
  • Fordeling av løpende utgifter, herunder lån
  • Forsikringer og testamente

Skriv testament

En annen faktor er hva som skjer, dersom en av dere skulle falle fra. Særlig i tilfeller der samboere ikke har barn, har ikke en gjenlevende samboer like gode rettigheter ved arveoppgjør som en gjenlevende ektefelle. Derfor anbefales det at samboere ikke bare skriver en samboeravtale, men også et gjensidig testament, for å sikre den gjenlevende best mulig.

Dette kan du leses mer om i Samboere - sikring ved død.

Forsikring

Samboere har et større forsikringsbehov enn om dere er gift, siden arverettighetene er dårligere enn det ektefeller har.

Dette kan du lese mer om i Livsforsikring for samboere.

Hva bør med i avtalen?

Det kan være praktisk å ta utgangspunkt i en av malene for samboeravtaler som finnes på flere nettsider. Se lenker lenger ned i artikkelen.

Men samboeravtalen må tilpasses de enkeltes forhold. Det kan selvsagt være spesielle forhold i deres samboerskap, som ikke kommer godt nok frem ved å bruke maler. I så fall kan dere for eksempel legge ved et eget ark om dette.

Dersom vesentlige ting endrer seg i løpet av samboerskap, som at dere får barn sammen eller at dere kjøper en ny og dyrere bolig, bør dere gjøre endringer i samboeravtalen.

Det er også verdt å merke seg at en samboeravtale kun har betydning for partene, og ikke for eventuelle kreditorer, for eksempel.

Eierskap til eiendeler

Det som er viktigst å få med i en samboeravtale, er naturlig nok hvem som eier hva. Dette gjelder ikke bare bolig, men også hytter, biler, og andre dyre gjenstander. Her kan dere legge inn eierbrøker på alle de viktigste gjenstandene.

Det bør også klargjøres hva den enkelte part har brakt med seg inn av verdier i samboerskapet.

Det bør også stå noe om hvordan man skal forholde seg dersom det kommer ny kapital eller nye gjenstander inn - for eksempel gjennom at den ene arver, eller en av partene vinner 3 millioner i Lotto. For eksempel kan det avtales at alt som anskaffes i samboertiden skal eies med en halvpart på hver.

Gjeld

Utgangspunktet i et samboerskap er at den enkelte har ansvar for sin gjeld alene. I samboeravtalen må det avtales hva som er den enkeltes særgjeld, og hva som er fellesgjeld. Her kan det også avtales at renteutgiftene skal fordeles på en annen måte enn eierbrøken tilsvarer. For eksempel hvis den ene tjener mye mer enn den andre.

Utgiftsfordeling

I avtalen bør det med hvordan dere skal dele på utgifter, slik at begge føler at fordelingen er riktig og rettferdig.

Det er to hovedprinsipper for hvordan utgiftene kan fordeles. Det ene er at de skal fordeles likt, i det andre tilfellet at de skal fordeles etter inntekt (som bør være etter skatt).

I den forbindelse er det naturlig å avtale å opprette en felles utgiftskonto som går til dekning av faste utgifter, der hver av partene betaler inn sin avtalte andel.

For å beregne hvilke faste utgifter dere vil lønner det seg å sette opp et budsjett.

Les mer om privatbudsjett. Her kan du også laste ned en budsjettmodell.

Testament og forsikring

For å sikre partene best mulig ved et dødsfall, anbefales det som nevnt sterkt å opprette et gjensidig testament som oppfyller gjeldende formkrav. Skriv inn i samboeravtalen at dere har opprettet gjensidig testament.

For livsforsikringer må det avtales at dere skal gjensidig begunstige hverandre.

Fordeling ved brudd

Det bør skrives i avtalen hvordan fordelingen av eiendelene skal skje ved et samlivsbrudd. Det kan også skrives inn at verdsettelsen skal skje til markedsverdi, og at takst skal brukes hvis en av partene krever det.

Det kan avtales at den ene skal ha forkjøpsrett. For eksempel at den som har høyest eierandel har forkjøpsrett til markedsverdi.

På forsikringer bør det avtales at den gjensidige begunstigelsen skal bortfalle ved samlivsbrudd.

Vederlagskrav ved samlivsbrudd

Ved brudd i et samboerskap kan den ene parten ha krav på et såkalt «Vederlag i samboerforhold».

For å ha rett til vederlag er det to vilkår som må oppfylles:

  • Den ene må ha tilført den andre et økonomisk fordel
  • Det må være rimelig å tilkjenne vederlag

Les mer om vederlagskrav ved samlivsbrudd.

Maler for samboeravtale / samboerkontrakt

Under finner du et utvalg lenker til nettsider med maler for samboeravtaler. Spesielt på de to første kan du finne mer utfyllende informasjon.

Jurk - Samboeravtale

DNB - Samboerkontrakt

Gjensidige - samboerkontrakt-mal

Det juridiske ved en samboeravtale

Det er ingen formkrav til en samboeravtale, det kreves for eksempel ingen vitner - slik man må ha, dersom man skal skrive et gyldig testament. Men dere må begge skrive under på avtalen, og sørg for å ha et eksemplar hver.

Det er ingen samboerskaplov slik det er en ekteskapslov. Ved et samlivsbrudd er det ingen lover som styrer dette. Her er det full avtalefrihet.

Det er noen lover som kan komme til anvendelse:

  • Husstandsfellesskapsloven gir blant annet samboere rett til å overta bolig og innbo til markedspris etter et brudd. Dette gjelder ved minst to års samboerskap og/eller har barn sammen.
  • Sameieloven har betydning for samboere når de eier bolig sammen.
  • Arveloven bestemmer hvilke arverettigheter samboere har. Hvor lenge dere har vært samboere, og om dere har felles barn har betydning for hvor mye samboere arver av hverandre. 

Oppbevaring av samboeravtalen

En samboeravtale kan ikke tinglyses, eller registreres på annen måte.

Begge bør ha et underskrevet eksemplar av avtalen. En mulighet er å la en nøytral tredjepart også oppbevare avtalen.

 

Se også:

Ektefelles og samboers arverettigheter

Sikring av samboer ved den enes død

Guide til testament

Dette kan du testamentere

Forskjeller mellom ekteskap og samboerskap

Lover:

Husstandsfellesskapsloven

Sameieloven

Arveloven

Skifteloven