Dette er momentene som teller når barnebidraget beregnes.

Alle har underholdsplikt for barna sine. Hvis du ikke bor sammen med barnet må du betale månedlige bidrag. Bidrag er ikke skattepliktig, og heller ikke fradragsberettiget.

Ved et samlivsbrudd, kan partene selv - altså den som skal motta bidrag, og den som skal betale bidrag - komme til enighet om hvor stort barnebidraget skal være på.

Dersom partene ikke kommer til enighet, må bidraget fastsettes av det offentlige, nærmere bestemt Nav. I så fall må begge parter betale et gebyr på 1199 kroner (1 rettsgebyr). Ved en offentlig bidragsfastsettelse vil avtalen ofte ikke bli like godt tilpasset den enkeltes families situasjon, som i de tilfeller der partene selv klarer å bli enige om størrelsen på bidraget.

Selv om dere får i stand en privat avtale, kan dere likevel søke om at betalingen av bidraget skjer gjennom Nav (via Nav innkreving). Dere kan også bruke standardskjemaer på Navs nettsider, når dere skal lage en bidragsavtale.

Navs Bidragskalkulator

Dersom dere vil komme frem til en avtale uten innblanding fra det offentlige, kan dere bruke Navs Bidragskalkulator til å beregne bidraget. Da vil dere kunne beregne bidraget slik Nav ville ha gjort det, men slipper å betale gebyret.

Det tas noen forbehold ved beregning med bidragsveilederen. Blant annet gjelder beregningen bare for ett barn, og den tar heller ikke hensyn til om partene har avtale om delt bosted for barnet. Du kan se flere forbehold ved å gå til Navs bidragskalkulator.

Beregningen av bidraget

For å finne frem til størrelsen på bidraget blir det først beregnet en underholdskostnad for barnet. Deretter fordeles den etter inntekten på den bidragspliktige og bidragsmottakeren.

Beregning av underholdskostnad

Fastsettelsen av bidraget tar utgangspunkt i hva det koster å ha barnet. Grunnmuren i dette systemet er Underholdskostnaden, som for barnet skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter inntekten deres.

Slik beregner Nav underholdskostnaden - altså hvor mye det koster å forsørge et barn:

  Forbruksutgifter (satsene varierer etter barnets alder)
+ Boutgifter, sjablonbeløp med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktiske boutgifter beregnet av SSB (satsene varierer etter barnets alder)
+ Tilsynsutgifter (mottar bidragsmottaker stønad til barnetilsyn, bestemmes satsene ut fra tilsynstype og stønadstype. Hvis mottaker ikke får slik stønad, beregnes tilsynsutgiftene ut fra faktiske utgifter).
- Ordinær barnetrygd, 1.054 kroner per måned. Det er 600 kroner per måned i tillegg hvis barnet er under 6 år
- Ordinært småbarnstillegg,

Forbruksutgifter og boutgifter

Forbruksutgiftene skal deles inn i fire aldersgrupper: 0–5 år, 6–10 år, 11–14 og 15–18 år. Disse regnes ut med grunnlag SIFO sitt referansebudsjett for forbruksutgifter. Endringene i forbruksutgiftene gjelder fra 1. juli det året barnet fyller 6, 11 eller 15 år.

Bokostnadene til barnet beregnes ut fra SSB sine forbruksundersøkelser med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktisk forbruk. Kostnaden skal være felles for alle barn, og skal gjelde for hele landet.

Alder 0–5 år 6–10 år 11–14 år 15 år-
Forbruksutgifter 4 237 5 628 6 933 7 948
Boutgifter 2 896 2 896 2 896 2 896

Tilsynsutgifter

Tilsynsutgiftene omfatter utgifter til offentlig eller privat barnehage, familiebarnehage, dagmamma eller skolefritidsordning. 

Faktiske tilsynsutgifter skal trekkes fra. Men hvis bidragsmottaker får stønad til barnetilsyn skal det bare legges til visse faste satser.

Fra de faktiske utgiftene skal det trekkes fra skattefordelen ved å kunne trekke fra utgifter i foreldrefradraget. Det er 25.000 kroner for første barn, 15.000 kroner for de påfølgende. Fordelssatsen er i 2021 på 25,85 prosent.

Fordelen av fradrag for ett barn blir derfor 6.463 kroner (539 kroner per måned). For påfølgende barn er fordelen av fradraget 3.878 kroner (323 kroner per måned).

Hvis bidragsmottaker mottar stønad til barnetilsyn:

Dette er satsene som skal brukes per måned:

Tilsyn Beløp
Heiltidsbarnehage 668
Deltid, park 267
SFO, heltid 633
SFO, deltid 382

Inntektens betydning

Inntektsgrunnlaget for begge er personinntekten, og netto kapitalinntekt som overstiger 10.000 kroner. Utbytte fra eget aksjeselskap teller med.

Når bidragsmottakeren får kontantstøtte for bidragsbarnet, utvidet barnetrygd eller ekstra småbarnstillegg, skal dette legges til inntekten til bidragsmottakeren.

Fordelen av særfradrag for enslig forsørger skal også legges til inntekten til bidragsmottaker. Skattefordelen beregnes ved å ta gjennomsnittet av trinnskatten trinn 1 og trinn 2 (som er 1,7% og 4,0 % - snitt 2,85%). I tillegg skatt på alminnelig inntekt med 22 prosent. Benyttet fordelsprosent blir dermed 24,85 prosent. Forsørgerfradraget er på 51.80 kroner per år, slik at skattefordelen blir 12.873 kroner.

Hvis bidragspliktige har en inntekt på 800.000 kroner, og bidragsmottaker har en inntekt på 500.000 kroner regnes beregnes det hvor stor andel hver enkelt har av den samlede inntekten. I dette tilfellet blir fordelingen 61,54%/38,46%. Med en underholdskostnad på 10.000 kroner må bidragspliktige betale 6.154 kroner per måned.

Bidraget til hvert barn skal ikke settes høyere enn 5/6 (83,3%) av underholdskostnaden.

Hvis barnet har en årlig inntekt på mer enn 30 ganger forhøyet bidragsforskudd (2.170 kroner per måned x 30), skal merinntekten til barnet regnes inn i den proporsjonale fordelingen av underholdskostnadene. Når barnet er selvforsørget skal det ikke fastsettes noe bidrag. Et barn regnes for selvforsørget når det har en årlig inntekt på minst 100 ganger forhøyet bidragsforskudd per måned.

Samværsfradrag

Det gis fradrag i bidraget for avtalt eller fastsatt samvær med bidragsbarnet.

Det skal trekkes fra et samværsfradrag fra bidraget. Det blir delt inn i samværsklasser etter hvor mange dager barnet er hos bidragspliktige og bidragsmottaker.

Det gis ikke fradrag for samvær under 2 dager. Beløpet avhenger også av barnets alder, slik det er med forbruksutgifter og boutgifter.

Fradraget omfatter utgifter til mat, drikke, helse- og hygieneartikler, lek og fritid, og transportutgifter. For samværsklasse 3 og 4 er også boutgifter omfattet.

Hovedregelen er at det skal telles netter for å finne ut hvilken samværsklasse den bidragspliktige kommer inn under. Samværsklasse 1 gjelder ved samvær på 2 til 3 netter i gjennomsnitt per måned, klasse 2 ved samvær på 4 til 8 netter, klasse 3 ved samvær på 9 til 13 netter og klasse 4 ved samvær på 14 til 15 netter. 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
Alder 2-3,99 4-8,99 9-13,99 14-15
0-5 år 267 883 2 347 2 946
6 - 10 år 354 1 172 2 750 3 452
11-14 år 467 1 546 3 272 4 107
15 år og mer 536 1 775 3 591 4 509

Hvis for eksempel bidraget er fastsatt til 5.000 kroner ut fra underholdskostnaden trekkes samværsfradraget fra dette beløpet. Med et samværsfradrag på 2.750 kroner, blir netto bidrag 5.000 kroner minus 2.750 kroner=2.250 kroner.

Du kan benytte deg av en samværskalkulator for å finne frem til riktig samværsklasse.

Maksimumsgrenser for bidrag

Samlet bidrag skal ikke overstige mer enn 25 prosent av inntekten til den bidragspliktige.

Bidragene skal heller ikke være større enn at den bidragspliktige skal ha igjen et fastsatt beløp til skatt, eget underhold, boutgifter, og underhold av barn i egen husstand.

Dette er hva bidragspliktige har rett til å sitte igjen med.

Enslige Gift/samboer
Midler til eget underhold 10 063 8 521
Boutgifter 10 008 6 131
Midler til underhold av egne barn i egen husstand
Barnet har et bosted 3 811
Barnet har delt bosted 1 906

Bidragseksempler

Her har vi sett på to eksempler der bidragspliktige i begge tilfellene har 750.000 kroner i lønn, og bidragsmottaker i begge tilfellene har 450.000 kroner i lønn. 

I eksempel 1 er barnet 4 år. I eksempel to er barnet 10 år.

Først beregnes underholdskostnaden for barnet.

Barnehage er forutsatt å koste 3.230 kroner. Fra dette trekkes skattefordelen av foreldrefradraget.

Deretter beregnes justert inntekt for bidragsmottaker. Her må det legges til ekstra barnetrygd, og verdien av særfradraget.

Så beregnes bidragspliktiges andel av underholdskostnaden, som blir 61,19 prosent.

Ut fra denne prosentsatsen beregnes bidraget, som her blir 5.299/4.571 kroner.

Fra dette trekkes det et samværsfradrag på 883/1.172 kroner.

Netto bidrag blir da 4.117 kroner for fireåringen. For 11-åringen blir netto bidrag på 3.399 kroner.

  Eks 1 Eks 2
Underholdskostnaden 5 år 10 år
Forbruksutgifter 4 237 5 628
Boutgifter 2 896 2 896
Barnehage 2 692 0
Barnetrygd -1 654 -1 054
Sum underholdskost 8 171 7 470
     
Justert inntekt for bidragsmottaker
Lønnsinntekt 450 000 450 000
Utvidet barnetrygd 12 874 12 874
Småbarnstillegg 0 0
Netto kapitalinntekt (utover 10,000) 0 0
Fordel av særfradrag for enslig forsørger 12 873 12 873
Justert inntekt 475 747 475 747
     
Bidragbeløpet    
Andel bidragpliktig 61,19% 61,19%
Bidrag 5 000 4 571
Fradrag samvær -883 -1 172
Bidrag etter samværsfradarg 4 117 3 399

Justering av bidrag

Når bidraget ikke er fastsatt privat, skal bidraget bare endres hvis det er grunnlag for en endring på minst 12 prosent.

Men når barnet går inn i en ny aldersgruppe blir underholdskostnaden (forbruksutgifter) og samværsutgifter automatisk justert. 

Dersom bidraget er fastsatt etter skjønn, fastsatt med utgangspunkt i at en av dere mottar en ytelse med barnetillegg eller avtalt privat, gjøres det altså ingen automatisk justering.

Bidragsforskudd

Bidragsforskudd gis når det ikke blir betalt bidrag, eller når bidraget er fastsatt til et lavere beløp enn det som kan gis i forskudd.

Bidragsforskuddet er behovsprøvd og utbetales som forhøyet forskudd, ordinært forskudd eller redusert forskudd. Dersom du har rett til forhøyet forskudd, vil forskuddet økes når barnet fyller 11 år. Satsene endres 1.juli hvert år.

Forhøyet bidragsforskudd

Inntektsgrensen er 305.001 kroner. Satsen er 1.710 kroner per måned til 11 år, fra 11 år er den 2.140 kroner.

Ordinær bidragsforskudd

Satsen for ordinært forskudd er på 1.280 kroner per måned for alle aldre.

Inntektsgrense for ordinært bidragsforskudd når du er gift eller samboer:

Antall Inntektsgrense
1 barn 305 001 - 366 900 kroner
2 barn 305 001 - 435 300 kroner
3 barn 305 001 - 503 700 kroner
4 barn eller flere 305 001 - 547 200 kroner

Inntektsgrense for ordinært bidragsforskudd når du bor alene med barn:

Antall barn Inntektsgrense
1 barn 305 001 - 476 600 kroner
2 barn 305 001 - 545 000 kroner
3 barn eller flere 305 001 - 547 200 kroner

Redusert bidragsforskudd

Satsen for redusert forskudd er på 850 kroner per måned for alle aldre.

Inntektsgrense for redusert bidragsforskudd når du er gift eller samboer:

Antall barn Inntektsgrense
1 barn 366 901 - 547 200 kroner
2 barn 435 301 - 547 200 kroner
3 barn eller flere 503 701 - 547 200 kroner

Inntektsgrense for redusert bidragsforskudd når du bor alene med barn: 

Antall barn  Inntektsgrense
1 barn 476 601 - 547 200 kroner
2 barn 545 001 - 547 200 kroner

 

Se også:

Guide til skilsmisse

Økonomiske konsekvenser av skilsmisse

Skilsmisse-kalkulator
Kalkulatoren sammenligner den økonomiske situasjonen slik den var med felles økonomi, og slik den blir etter et brudd.

Les mer på andre nettsider:

Barnebidrag - nav.no

Beregn barnebidrag med Navs bidragsveileder

Lover

Barnelova. Hovednr. 55