Dette er momentene som avgjør lønnsomheten av å installere et solcelleanlegg på taket av boligen din.

Her ser vi på den rene forventede lønnsomheten av å installere et solcelleanlegg. Hvis du av miljømessige hensyn eller av ren interesse vil installere dette, får du uansett en pekepinn på hva du kan risikere å tape på installasjonen.

Det er en rekke forhold som bestemmer lønnsomheten av å installere et anlegg. Mange av forholdene vil være kjent før du eventuelt installerer, men strømprisens utvikling i årene fremover er den store ukjente faktoren.

For å gjøre beregninger på installasjon av solcelleanlegg kan du bruke Smarte Pengers Solcellekalkulator.

Solinnstrålingen på boligen

Hvor mye solinnstråling får du på hustaket ditt er det viktig utgangspunktet for lønnsomheten.

Solinnstrålingen beregnes ved hjelp av astronomiske beregninger og meteorologiske data. Solinnstrålingen er best på Sørlandet og Østlandet.

Sørvendte tak er de beste. Tak som ligger vendt øst/vest produserer mindre. Nordvendte produserer veldig lite.

Du kan bruke solkart der du får opp en beregning av hvor mye solinnstråling du kan få.

Solkart.no får du opp hvilken effekt som kan produseres med ulikt antall solcellepaneler, og hva anlegget vil koste (fra Otovo). Dette solkartet brukes også av andre aktører som GE Energi og Eidsiva da med en annen leverandør av anlegget (Solspesialisten).

Du kan også få opp beregninger med Oslo Kommunes solkart. Der ser du hva anlegget kan produsere ved å legge inn antall kvm med solceller.

Dette kan redusere solinnstrålingen

Alt som kaster skygge over taket vil redusere effekten. Dette kan være forårsaket av mange ting som skygge fra andre hus, trær, også så lite som telefonstolper reduserer virkningen. Dette må beregnes særskilt fordi solkartene ikke kan ta hensyn til dette.

Tallene som du får fra solkartet kan du derfor betrakte som det maksimale av hva du kan få.

Investeringskostnaden

Hva anlegget vil koste kan du raskt se på ved å bruke solkartet. Du kan også få en nærmere vurdering av leverandørene. Dette er spesielt nødvendig når du har noe skygge på taket som solkartene ikke fanger opp.

For eksempel vil et anlegg som produserer 5000 kwh per år koste omtrent 100.000 kroner.

Strømpris

Når du skal sette strømprisen i dag må du sette den til et forventet gjennomsnittsnivå i dag. Men prisen går mye opp og ned på spotprisen. I 2018 har det for eksempel vært ekstraordinære høye priser på spotprisen.

I dag har vi regnet med en spotpris på 35 øre per kwh. Dette er litt høyere enn hva fremtidsprisen på spotprisen er de nærmeste årene. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene.

Men dette endrer seg fort slik at det er ikke noe eksakt fasitsvar på hva som er korrekt.

Her kan du se utviklingen i spotprisen de siste årene.

Her kan du se hvordan strømprisen er bygd opp.

Strømprisutviklingen

Hvordan strømprisen utvikler seg de nærmeste årene er også svært viktig for lønnsomheten av solcelleanlegg. Alle som spår om utviklingen i strømprisene er enige om at prisene skal opp. En utviklingsbane der prisene øker omtrent i takt med inflasjonen de neste 10 årene, og deretter noe mer er omtrent gjennomsnittet ligger på.

Men langsiktige spådommer er alltid svært usikre. Når du beregner lønnsomheten nå du se på forskjellige utviklinger i strømprisen for å se hvordan det slår ut.

Dette sparer du /tjener du på strømmen

Du tjener mest på den strømmen du sparer, det vil si bruker selv. Solcelleanlegget ditt produseres strøm på dagtid. Det er den strømmen du bruker i boligen på den tiden den produseres at du slipper å kjøpe fra strømnettet. Siden du bare kan bruke strømmen der og da må du kunne selge overskuddsstrømmen til strømselskapet du bruker.

Vi tar utgangspunkt i en strømpris på 100 øre der alt er inkludert. Men du sparer ikke alt fordi du har en fast kronepris fra nettselskapet i området ditt. I tillegg kan det være et fastledd på den strømmen du kjøper. Hvor mye du betaler i fastpris på nettleddet kan du se på strømfakturaen din. Det samme gjelder om du har et fastledd på selve strømmen. Vi tar utgangspunkt i at fastleddet teller 5 øre når det gjøres om til kwh. Dermed blir det 95 øre du sparer med disse forutsetningene.

Du vil få mye mindre betalt for strømmen du selger fordi det bare er spotprisen du vil få for strømmen du selger. Det er en forskjell på 60 øre mellom den prisen vi bruker som utgangspunkt og spotprisnivået. Forskjellen vil i praksis blir enda større fordi du selger det meste av overskuddskraften på sommeren da spotprisene normalt ligger langt under gjennomsnittsnivået for året. Derfor regner vi med at du bare oppnår 25 øre i gjennomsnitt for den strømmen du selger.

Det er i dag leverandører som gir deg mellom 80 til 100 øre for strømmen du selger. Her får du ingen garantier for hvor lenge dette vil vare, det kan bli borte bare om få måneder. Det kan umulig vare ved særlig lenge. Med det tidsperspektivet vi har på solcelleanlegget kan vi ikke legge vekt på dette i det hele tatt.

Jo mer du bruker selv av strømmen du bruker, jo høyere gjennomsnittlig verdi blir det på strømmen som du produserer. Under ser du et eksempel på hva andelen som går til egenbruk betyr for gjennomsnittsverdien av strømproduksjonen.

Det er forutsatt at du tjener 95 øre per kwh for det du bruker selv, og får 25 øre per kwh på det su selger.

Egenbruk Snittpris
40% 53
50% 60
60% 67
70% 74

Her skiller det 7 øre i verdi per 10 prosentpoeng som egenbruken endrer seg..

Dimensjonering av anlegget

Det lønner seg ikke å installere for stort anlegg. Grunnen til det er at hvis anlegget ditt produserer mye vil andelen av strøm du selv bruker gå ned. Jo lavere andel du selv bruker, jo lavere blir gjennomsnittsprisen du sparer/tjener på strømproduksjonen.

For å dimensjonere kan du se på hva du bruker av strøm i sommermånedene

Når skal du bytte tak

Når du trenger å bytte ta er et moment i vurderingen. Hvis du for eksempel skal bytte tak om 10 år vil du få en ekstra kostnad ved at solcelleanlegget på tas ned og settes opp igjen.

Selv om det er lenge til du skal bytte tak, vil denne kostnaden komme fordi solcelleanlegg har en livslengde på minst 25 år.

Virkningsgraden på anlegget

Ytelsen fra solcellene vil falle noe etterhvert som tiden går. Det regnes med at virkningsgraden går ned til omtrent 90 prosent etter 25 år. Dette vil redusere lønnsomheten noe, men ikke så mye.

Støtte fra Enova

Du får støtte fra Enova for å installere solcelleanlegg.

Dette gis som en basisstøtte på 10.000 kroner for å installere et solcelleanlegg. I tillegg får du 1.250 kroner per kw installert effekt. Samlet kan du dermed få opp til 28.750 kroner totalt.

Eksempel på støtte med forskjellige produksjonsnivåer.

Antall kw Støtte
3 000 13 750
5 000 16 250
10 000 22 500
15 000 28 750

 

Kalkulatorer:

Lønnsomhetsberegning av å installere solcelleanlegg
Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og på hvor mange år du har tjent dette inn.

Spotpriskalkulator
I denne oversikten finner du de billigste avtalene. I tillegg er også alle avtalene med fra selskap som er blant de billigste, som for eksempel med et kampanjeprodukt.

Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.