Dette er lønnsnivået i 330 forskjellige yrker.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Den er inndelt i 10 yrkesfelt:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Lønnsutviklingen i Norge

Lønnsnivået i Norge

Lønnsnivået i forskjellige næringer

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. 

Listen under er sortert etter kodesystemet til SSB. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Yrke 2 016 2 017 Endring
0110-9629 I alt 561 600 575 760 2,5%
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 693 600 734 760 5,9%
0210 Befal med sersjant grad 434 400 487 800 12,3%
1111 Politikere 742 800 747 120 0,6%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 102 800 1 117 680 1,3%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 710 400 730 560 2,8%
1120 Administrerende direktører 897 600 920 640 2,6%
1211 Finans- og økonomisjefer 943 200 978 360 3,7%
1212 Personalsjefer 892 800 917 880 2,8%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 705 600 721 560 2,3%
1219 Andre administrative ledere 768 000 786 120 2,4%
1221 Salgs- og markedssjefer 832 800 859 560 3,2%
1222 PR- og informasjonssjefer 753 600 772 080 2,5%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 920 400 931 200 1,2%
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 637 200 657 000 3,1%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 744 000 805 560 8,3%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 802 800 825 360 2,8%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 274 400 1 279 320 0,4%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 691 200 705 840 2,1%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 738 000 756 960 2,6%
1330 Ledere av IKT-enheter 859 200 883 920 2,9%
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 584 400 603 480 3,3%
1342 Ledere av helsetjenester 698 400 722 160 3,4%
1343 Ledere av eldreomsorg 645 600 663 960 2,8%
1344 Ledere av sosialomsorg 633 600 641 640 1,3%
1345 Ledere av utdanning og undervisning 660 000 678 840 2,9%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 035 600 1 066 440 3,0%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 776 400 795 480 2,5%
1411 Hotellsjefer 578 400 574 080 -0,7%
1412 Restaurantsjefer 481 200 481 800 0,1%
1420 Varehandelssjefer 555 600 568 080 2,2%
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 590 400 608 400 3,0%
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 598 800 603 840 0,8%
2111 Fysikere og astronomer 680 400 719 040 5,7%
2112 Meteorologer 616 800 627 360 1,7%
2113 Kjemikere 753 600 765 000 1,5%
2114 Geologer og geofysikere 988 800 987 360 -0,1%
2120 Matematikere, statistikere mv. 626 400 642 000 2,5%
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 646 800 665 400 2,9%
2132 Sivilagronomer mv. 601 200 616 800 2,6%
2133 Miljøvernrådgivere 639 600 641 040 0,2%
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 699 600 685 320 -2,0%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 736 800 753 840 2,3%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 775 200 800 160 3,2%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 739 200 749 400 1,4%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 937 200 953 760 1,8%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 786 000 800 400 1,8%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 818 400 840 720 2,7%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 783 600 793 560 1,3%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 674 400 695 640 3,1%
2161 Sivilarkitekter 676 800 695 280 2,7%
2162 Landskapsarkitekter 667 200 684 000 2,5%
2163 Produkt- og klesdesignere 570 000 576 120 1,1%
2164 Arealplanleggere 621 600 646 800 4,1%
2165 Landmålere, kartografer mv. 582 000 600 000 3,1%
2166 Grafiske- og multimediadesignere 511 200 530 280 3,7%
2211 Allmennpraktiserende leger 786 000 813 600 3,5%
2212 Legespesialister 952 800 1 004 640 5,4%
2221 Spesialsykepleiere 554 400 570 120 2,8%
2222 Jordmødre 588 000 606 000 3,1%
2223 Sykepleiere 502 800 516 000 2,6%
2224 Vernepleiere 495 600 508 080 2,5%
2250 Veterinærer 586 800 608 760 3,7%
2261 Tannleger 717 600 741 720 3,4%
2262 Farmasøyter 674 400 690 600 2,4%
2264 Fysioterapeuter 471 600 484 680 2,8%
2265 Ernæringsfysiologer 586 800 588 120 0,2%
2266 Audiografer og logopeder 472 800 478 200 1,1%
2267 Ergoterapeuter 456 000 466 800 2,4%
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 586 800 595 440 1,5%
2320 Yrkesfaglærere 520 800 537 480 3,2%
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 560 400 571 080 1,9%
2341 Grunnskolelærere 517 200 524 400 1,4%
2342 Førskolelærere 451 200 463 920 2,8%
2351 Spesialister i pedagogikk 571 200 585 720 2,5%
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 507 600 521 400 2,7%
2354 Andre musikklærere 498 000 513 600 3,1%
2359 Andre lærere 542 400 559 800 3,2%
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 662 400 682 800 3,1%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 736 800 742 800 0,8%
2413 Finansanalytikere 709 200 733 200 3,4%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 619 200 629 400 1,6%
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 559 200 574 920 2,8%
2423 Personal- og karriererådgivere 621 600 639 480 2,9%
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 615 600 640 680 4,1%
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 571 200 595 320 4,2%
2432 Informasjonsrådgivere 588 000 604 680 2,8%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 693 600 712 440 2,7%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 678 000 718 320 5,9%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 711 600 730 320 2,6%
2512 Programvareutviklere 672 000 683 880 1,8%
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 676 800 693 120 2,4%
2521 Databasedesignere og -administratorer 661 200 673 800 1,9%
2522 Systemadministratorer 646 800 664 920 2,8%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 699 600 720 720 3,0%
2611 Jurister og advokater 774 000 794 400 2,6%
2612 Dommere 907 200 932 280 2,8%
2619 Andre juridiske yrker 722 400 752 760 4,2%
2621 Arkivarer og kuratorer 508 800 523 080 2,8%
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 477 600 486 600 1,9%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 732 000 744 840 1,8%
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 631 200 665 280 5,4%
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 494 400 503 880 1,9%
2634 Psykologer 594 000 617 160 3,9%
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 484 800 500 520 3,2%
2636 Geistlige yrker 579 600 598 920 3,3%
2641 Forfattere mv. 620 400 632 040 1,9%
2642 Journalister 591 600 606 720 2,6%
2643 Oversettere, tolker mv. 469 200 474 720 1,2%
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 541 200 552 000 2,0%
2653 Koreografer og dansere 495 600 498 840 0,7%
2654 Regissører 595 200 620 400 4,2%
2655 Skuespillere 496 800 509 640 2,6%
2656 Programledere i TV og radio 624 000 656 040 5,1%
3112 Bygningsingeniører 622 800 638 400 2,5%
3113 Elkraftingeniører 686 400 706 680 3,0%
3114 Elektronikkingeniører 680 400 693 600 1,9%
3115 Maskiningeniører 632 400 650 760 2,9%
3116 Kjemiingeniører 673 200 690 000 2,5%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 848 400 861 000 1,5%
3118 Tekniske tegnere 564 000 582 480 3,3%
3119 Andre ingeniører 655 200 669 960 2,3%
3122 Arbeidsleder, industri 559 200 577 800 3,3%
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 618 000 630 000 1,9%
3131 Energikontrolloperatører 598 800 628 560 5,0%
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 636 000 654 960 3,0%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 837 600 830 280 -0,9%
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 561 600 550 320 -2,0%
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 471 600 482 400 2,3%
3142 Agroteknikere 502 800 527 280 4,9%
3143 Skogteknikere 511 200 527 880 3,3%
3151 Skipsmaskinister 748 800 758 400 1,3%
3152 Dekksoffiserer og loser 739 200 745 080 0,8%
3153 Flygere 1 024 800 1 041 840 1,7%
3154 Flygeledere 998 400 1 054 320 5,6%
3211 Radiografer mv. 502 800 521 280 3,7%
3212 Bioingeniører 492 000 504 600 2,6%
3213 Reseptarer 501 600 511 080 1,9%
3214 Protese- og tannteknikere 496 800 515 520 3,8%
3240 Dyrepleiere 368 400 382 200 3,7%
3251 Tannpleiere 451 200 467 760 3,7%
3254 Optikere 530 400 537 240 1,3%
3256 Helsesekretærer 399 600 409 320 2,4%
3257 Helse- og miljøkontrollører 656 400 675 840 3,0%
3258 Ambulansepersonell 519 600 529 440 1,9%
3259 Andre helseyrker 466 800 479 040 2,6%
3311 Finansmeglere 1 155 600 1 136 520 -1,7%
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 594 000 612 000 3,0%
3313 Regnskapsførere 572 400 590 160 3,1%
3315 Takstmenn 542 400 566 040 4,4%
3321 Forsikringsagenter 646 800 648 120 0,2%
3322 Selgere (engros) 594 000 611 040 2,9%
3323 Innkjøpere 595 200 616 200 3,5%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 047 600 1 174 200 12,1%
3331 Speditører og befraktere 547 200 560 760 2,5%
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 562 800 588 720 4,6%
3333 Arbeidsformidlere 475 200 488 520 2,8%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 717 600 738 840 3,0%
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 620 400 641 400 3,4%
3342 Advokatsekretær 488 400 505 320 3,5%
3343 Sjefssekretærer 524 400 535 920 2,2%
3351 Tollere 465 600 472 200 1,4%
3352 Skattefunksjonærer 457 200 468 480 2,5%
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 435 600 448 320 2,9%
3355 Politibetjenter mv. 606 000 604 080 -0,3%
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 469 200 483 480 3,0%
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 468 000 480 840 2,7%
3413 Religiøse yrker 451 200 466 320 3,4%
3421 Idrettsutøvere 512 400 510 960 -0,3%
3422 Trenere og idrettsdommere 484 800 486 120 0,3%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 420 000 438 600 4,4%
3431 Fotografer og filmfotografer 488 400 503 400 3,1%
3432 Interiørdesignere og dekoratører 483 600 490 320 1,4%
3434 Sjefskokker 439 200 448 560 2,1%
3439 Andre yrker innen estetiske fag 465 600 478 200 2,7%
3511 Driftsteknikere, IKT 596 400 608 640 2,1%
3512 Brukerstøtte, IKT 511 200 523 680 2,4%
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 631 200 656 040 3,9%
3514 Internett-teknikere 588 000 602 760 2,5%
3521 Teknikere innen radio og tv 518 400 534 720 3,1%
3522 Teknikere innen telekom 514 800 513 840 -0,2%
4110 Kontormedarbeidere 451 200 462 720 2,6%
4132 Dataregistrere 476 400 494 640 3,8%
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 447 600 453 960 1,4%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 343 200 363 360 5,9%
4214 Inkassomedarbeidere mv. 468 000 487 920 4,3%
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 458 400 472 080 3,0%
4222 Kundesentermedarbeidere 450 000 458 160 1,8%
4223 Sentralbordoperatører 420 000 430 440 2,5%
4224 Hotellresepsjonister 356 400 363 960 2,1%
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 478 800 471 960 -1,4%
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 440 400 453 840 3,1%
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 459 600 467 520 1,7%
4311 Regnskapsmedarbeidere 508 800 521 760 2,5%
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 532 800 519 240 -2,5%
4313 Lønningsmedarbeidere 512 400 527 640 3,0%
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 459 600 471 120 2,5%
4322 Logistikkmedarbeidere 532 800 550 560 3,3%
4323 Transportfunksjonærer 518 400 521 160 0,5%
4412 Postbud og postsorterere 424 800 427 320 0,6%
4415 Arkivassistenter 460 800 470 760 2,2%
4416 Personalkontormedarbeidere 532 800 547 680 2,8%
5111 Flyverter, båtverter mv. 391 200 409 080 4,6%
5112 Konduktører 582 000 621 240 6,7%
5113 Reiseledere og guider 388 800 396 480 2,0%
5120 Kokker 400 800 402 000 0,3%
5131 Servitører 339 600 350 040 3,1%
5132 Bartendere 340 800 351 240 3,1%
5141 Frisører 340 800 352 920 3,6%
5142 Kosmetologer mv. 390 000 398 160 2,1%
5151 Renholdsledere i virksomheter 433 200 443 040 2,3%
5152 Husholdere 444 000 462 000 4,1%
5153 Vaktmestre 450 000 461 400 2,5%
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 496 800 510 000 2,7%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 380 400 377 160 -0,9%
5165 Kjøreskolelærere 496 800 508 320 2,3%
5169 Andre personlige tjenesteytere 501 600 531 840 6,0%
5211 Torghandlere 486 000 495 720 2,0%
5222 Butikkavdelingssjefer 454 800 462 360 1,7%
5223 Butikkmedarbeidere 399 600 408 000 2,1%
5230 Billettselgere 446 400 461 280 3,3%
5244 Telefon- og nettselgere 453 600 457 560 0,9%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 363 600 379 800 4,5%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 350 400 357 720 2,1%
5249 Andre salgsmedarbeidere 434 400 445 920 2,7%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 363 600 373 680 2,8%
5312 Skoleassistenter 361 200 369 840 2,4%
5321 Helsefagarbeidere 424 800 435 120 2,4%
5322 Hjemmehjelper 382 800 397 080 3,7%
5329 Andre pleiemedarbeidere 403 200 416 160 3,2%
5411 Brannkonstabler 586 800 601 920 2,6%
5413 Fengselsbetjenter 487 200 505 200 3,7%
5414 Vektere 424 800 430 920 1,4%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 399 600 411 000 2,9%
6113 Gartnere 392 400 399 000 1,7%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 337 200 347 760 3,1%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 328 800 337 080 2,5%
6210 Skogbrukere 399 600 399 360 -0,1%
6221 Havbruksarbeidere 547 200 570 120 4,2%
6222 Fiskere 447 600 440 160 -1,7%
7112 Murere 430 800 442 080 2,6%
7113 Steinhoggere mv. 459 600 474 240 3,2%
7114 Betongarbeidere 477 600 489 720 2,5%
7115 Tømrere og snekkere 415 200 428 280 3,2%
7119 Andre bygningsarbeidere 441 600 447 000 1,2%
7121 Taktekkere 422 400 443 280 4,9%
7122 Gulv- og flisleggere 432 000 448 200 3,8%
7124 Isolatører mv. 439 200 462 360 5,3%
7125 Glassarbeidere 428 400 444 960 3,9%
7126 Rørleggere og VVS-montører 471 600 487 560 3,4%
7127 Kuldemontører mv. 536 400 542 760 1,2%
7131 Malere og byggtapetserere 414 000 426 720 3,1%
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 436 800 443 160 1,5%
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 427 200 436 560 2,2%
7211 Støpere 418 800 437 760 4,5%
7212 Sveisere 478 800 483 720 1,0%
7213 Kopper- og blikkenslagere 433 200 451 800 4,3%
7214 Platearbeidere 448 800 459 120 2,3%
7215 Riggere og spleisere 589 200 561 480 -4,7%
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 470 400 480 120 2,1%
7223 Metalldreiere mv. 452 400 462 960 2,3%
7231 Bilmekanikere 430 800 443 640 3,0%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 670 800 705 000 5,1%
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 502 800 518 760 3,2%
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 469 200 532 560 13,5%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 416 400 422 760 1,5%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 379 200 392 400 3,5%
7321 Førtrykkere 481 200 474 120 -1,5%
7322 Trykkere 469 200 478 320 1,9%
7323 Innbindere mv. 405 600 392 880 -3,1%
7411 Elektrikere 490 800 507 600 3,4%
7412 Automatikere 564 000 582 600 3,3%
7413 Energimontører 513 600 529 440 3,1%
7421 Serviceelektronikere 487 200 499 320 2,5%
7422 Tele- og IKT-installatører 423 600 431 040 1,8%
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 375 600 405 120 7,9%
7512 Bakere, konditorer mv. 399 600 407 520 2,0%
7522 Møbelsnekkere 411 600 426 960 3,7%
7531 Skreddere, buntmakere mv. 420 000 449 280 7,0%
7534 Møbeltapetserere mv. 393 600 435 360 10,6%
7541 Yrkesdykkere 608 400 592 440 -2,6%
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 636 000 644 760 1,4%
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 466 800 480 480 2,9%
7549 Andre håndverkere 354 000 363 480 2,7%
8111 Bergfagarbeidere 518 400 540 960 4,4%
8113 Operatører innen boring mv. 758 400 782 880 3,2%
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 470 400 481 800 2,4%
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 453 600 467 880 3,1%
8131 Operatører innen kjemisk industri 526 800 540 720 2,6%
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 434 400 457 200 5,2%
8142 Operatører innen plastprodukter 432 000 437 520 1,3%
8143 Operatører innen papirprodukter 409 200 430 080 5,1%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 417 600 433 560 3,8%
8153 Industrisyere 380 400 389 760 2,5%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 375 600 381 960 1,7%
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 432 000 448 680 3,9%
8171 Operatører innen treforedling 435 600 442 200 1,5%
8172 Operatører innen trelastproduksjon 400 800 415 680 3,7%
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 424 800 444 600 4,7%
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 508 800 523 680 2,9%
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 477 600 489 960 2,6%
8211 Montører av mekaniske produkter 468 000 478 440 2,2%
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 477 600 495 000 3,6%
8311 Lokomotiv og T-baneførere 681 600 715 200 4,9%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 390 000 396 960 1,8%
8331 Bussjåfører og trikkeførere 434 400 445 920 2,7%
8332 Lastebil- og trailersjåfører 444 000 452 400 1,9%
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 408 000 414 480 1,6%
8342 Anleggsmaskinførere 480 000 488 400 1,8%
8343 Kran- og heisførere mv. 547 200 560 160 2,4%
8344 Truckførere 463 200 470 640 1,6%
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 493 200 506 400 2,7%
9112 Renholdere i virksomheter 384 000 393 720 2,5%
9122 Bilvaskere 382 800 392 520 2,5%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 313 200 308 400 -1,5%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 304 800 310 080 1,7%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 320 400 310 680 -3,0%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 373 200 378 600 1,4%
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 447 600 455 640 1,8%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 385 200 396 480 2,9%
9321 Håndpakkere mv. 411 600 416 160 1,1%
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 440 400 453 240 2,9%
9333 Laste- og lossearbeidere 447 600 455 760 1,8%
9334 Varepåfyllere 384 000 379 800 -1,1%
9412 Kjøkkenassistenter 345 600 353 160 2,2%
9510 Reklamedistributører mv. 382 800 442 200 15,5%
9611 Renovasjonsarbeidere 432 000 454 440 5,2%
9612 Gjenvinningsarbeidere 398 400 412 440 3,5%
9621 Bud mv. 340 800 361 440 6,1%
9622 Altmuligmann 400 800 412 200 2,8%
9629 Andre hjelpearbeidere 441 600 473 280 7,2%

 

Kalkulator:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.