Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved permittering stopper både arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers plikt til å utbetale lønn opp for en periode.

Med permittering menes det at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle. 

Arbeidsgiver kan permittere arbeidstakerne delvis, men for å ha rett på stønad fra NAV må de ansatte være permittert minst 50 prosent. Arbeidsgiver må gi beskjed til NAV ved permittering.

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til permittering, et eksempel på en slik grunn kan ordremangel for virksomheten. Situasjonen må kunne regnes som midlertidig. Arbeidsgiver må også ha gjort det som med kan kreves for å unngå permitteringen.

Dersom problemene ikke løses i permitteringsperioden, må arbeidsgiver ty til oppsigelse av arbeidstakerne.

Reglene om permittering finnes i Lov om lønnsplikt under permittering, ellers finnes det meste av reglene på dette området i tariffavtaler, slik som Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Permitteringslengde

En arbeidsgiver har plikt til å betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode på 15 dager (arbeidsgiverperiode I). Lønnsplikten i arbeidsgiverperiode I gjelder fra og med den første arbeidsdagen permitteringen omfatter. 

Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på 26 uker i løpet av 18 måneder (fritaksperioden).

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode.

Beregningsgrunnlaget

Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger (samme som med dagpenger).

Ved hel permittering skal utbetalingen per arbeidsdag etter § 3 første og femte ledd utgjøre den gjennomsnittlige lønnen for en arbeidsdag. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidstimer arbeidstakeren skulle hatt den enkelte dag.

Utbetalingen ved hel permittering skal utgjøre en gjennomsnittlig ukelønn per uke. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidsdager arbeidstakeren skulle hatt den enkelte uke. Ved permittering som omfatter del av en uke, reduseres beløpet tilsvarende.

Ved delvis permittering skal utbetalingen være en prosentvis andel av en gjennomsnittlig ukelønn per uke. Den prosentvise andel av lønnen skal tilsvare den prosentvise reduksjon av arbeidstiden den enkelte uke. Ved permittering som omfatter del av en uke, reduseres beløpet tilsvarende.

Reglene om beregning av permitteringslønn kan fravikes ved tariffavtale.

Forhåndsvarsel

De ansatte skal få et skriftlig forhåndsvarsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Hvem som skal permitteres i bedriften skal i utgangspunktet avgjøres ut fra et ansiennitetsprinsipp etter hovedavtalen mellom LO og NHO. Men dette kan fravikes..

Ved uforutsette hendelser som for eksempel brann er fristen normalt to dager. Dette gjelder nå også for permitteringer på grunn av Corona-viruset.

I varselet skal dette stå:

  • Det skal være datert
  • Informasjon om tidspunkt for start av permittering
  • Årsak til permittering
  • Permitteringsgrad
  • Permitteringens lengde
  • Hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. 

Dagpenger ved permittering

Under permittering mottar den permitterte dagpenger etter vanlige regler. For å kunne søke om dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker. Etter at arbeidsgivergiverperioden på 15 dager er over kan du få dagpenger i 26 uker. Det er en ventetid på 3 dager før dagpenger blir utbetalt.

Hvis vilkårene for å permittere ikke er tilstede, har du ikke rett på dagpenger.

Også eneeiere av aksjeselskap (også som eneansatte) kan ha rett til dagpenger. Permitteringsgraden kan da ikke være over 80 prosent.

Guide til dagpenger

Slik søker du om dagpenger

 

Se også:

Oppsigelse

Tiltakspenger

Arbeidsavklaringspenger

Kalkulatorer:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.

Eksterne sider:

NAV: Dagpenger ved permittering

Lovdata: Lov om lønnsplikt under permittering