Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er rettighetene arbeidstakere har ved oppsigelse.

Det er klare regler for hvordan-, og i hvilke tilfeller - arbeidsgiver kan si opp en ansatt.

Oppsigelsesvernet

Det er både et generelt vern, og et sterkere vern mot spesielle grupper.

Vern mot usaklig oppsigelse

Hovedregelen er at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers, eller arbeidstakers forhold.

Hvis oppsigelsen skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet hvis arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten som kan tilbys arbeidstakeren. Ved en slik oppsigelsesgrunn skal det bedriftens behov avveies mot ulempen arbeidstaker får på grunn av oppsigelsen.

Hvis bedriften setter ut hele eller deler av virksomhetens drift til andre, er en oppsigelse bare gyldig hvis dette er nødvendig for virksomhetens fortsatte drift.

Oppsigelsesvern under prøvetid

Under prøvetiden må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Det kan avtales en prøvetid på inntil 6 måneder.

Oppsigelsesvernet ved sykdom

En arbeidstaker som helt eller delvis er borte på grunn av ulykke eller sykdom, kan ikke av sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

En ansatt kan likevel sies opp av andre grunner enn sykdommen. Da er det bestemmelsene ved usaklig oppsigelse som gjelder.

Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon

En arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp på grunn av graviditeten. En ansatt kan likevel sies opp av andre grunner enn sykdommen. Da er det bestemmelsene ved usaklig oppsigelse som gjelder.

En gyldig oppsigelse under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, og foreldrepermisjon vil oppsigelsesperioden forlenges med den gjenværende delen av permisjonen.

Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv.

Det er ikke lov å si opp en arbeidstaker pga av militærtjeneste. En ansatt kan likevel sies opp av andre grunner, da er det bestemmelsene ved usaklig oppsigelse som gjelder.

Hvis oppsigelsen er usaklig

Hvis retten finner oppsigelsen usaklig, blir oppsigelsen kjent ugyldig.

Arbeidstaker kan kreve erstatning hvis oppsigelsen er usaklig. Erstatningen skal da fastsettes til det beløpet som retten mener er rimelig under hensyn til det økonomiske tapet, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.

Retten til å fortsette i stillingen

Arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen ved tvist om lovligheten hvis han krever forhandlinger.

Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker. Fristen til å kreve forhandlinger regnes fra:

 • oppsigelsen eller avskjeden fant sted
 • arbeidsgiver avslo krav fra arbeidstaker om fortrinnsrett til ny stilling
 • arbeidstaker fratrådte ved tvist om det har foreligget ulovlig innleie eller midlertidig ansettelse
 • suspensjonens opphørstidspunkt

Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig, og senest innen to uker etter at kravet er mottatt.

Formkravene

Arbeidsgiver må levere (den skriftlige) oppsigelsen personlig, eller sende den i rekommandert brev. Oppsigelsen gjelder fra den ansatte har mottatt den.

I oppsigelsen skal dette inkluderes:

 • Informasjon om mulighet til å kreve forhandlinger eller reise søksmål.
 • Dersom det blir forhandlinger eller søksmål, er utgangspunktet at den ansatte får fortsette i stillingen.
 • Frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen.
 • Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
 • Hvis årsaken er i virksomhetens forhold skal den også inneholde informasjon om fortrinnsrett.

Arbeidstaker har også krav på å få vite årsaken til oppsigelsen hvis han krever det.

Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder opplysninger som nevnt ovenfor og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig.

Oppsigelsesfrister

Dersom det ikke står noe spesifikt om dette i arbeidskontrakten, så er gjensidig oppsigelsestid én måned.

En arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet, er det en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder.

Hvis en arbeidstaker blir sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder hvis arbeidstakeren har fylt 50 år Fristen er minst fem måneder etter fylte 55 år, og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

Oppsigelsestiden løper fra første dag i måneden etter at oppsigelsen er levert.

Er arbeidstaker fortsatt ansatt med prøvetid, er oppsigelsesfristen 14 dager.

Avskjed - oppsigelse på dagen

Arbeidsgiver kan bare gi den ansatte avskjed - eller oppsigelse på dagen - dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, ifølge arbeidsmiljøloven.

Masseoppsigelser

Masseoppsigelser er der hvor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager blir sagt opp, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold.

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser, er pliktig til så tidlig som mulig å gå inn i drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte, for å komme fram til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller for å redusere antall oppsagte.

Arbeidsgiver har plikt til å gi tillitsvalgte alle relevante opplysninger, herunder skriftlig melding om:

 • grunnene til eventuelle oppsigelser,
 • antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt,
 • hvilke arbeidsgrupper de tilhører,
 • antall arbeidstakere som normalt er ansatt,
 • hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt,
 • over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt,
 • forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp,
 • forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag

Oppsigelse fra arbeidstaker

Det er ingen spesielle formkrav enn at oppsigelsen skal være skriftlig.

 

Les også:

Guide til dagpenger

Arbeidsavklaringspenger

Guide til permittering

Arbeidsmiljøloven kapittel 15

Kalkulatorer:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.