Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er klare grenser for hvor mye overtid arbeidsgiver kan kreve at du skal jobbe.

Overtid er det arbeidet du gjør utover grensene arbeidsmiljøloven har satt for alminnelig arbeidstid. Du kan lese mer om disse grensene i denne artikkelen.

Overtid skal ikke brukes som en fast ordning, men skal bare benyttes ved særlige behov. Eksempler på slike situasjoner kan være at det er for få på jobb, eller dersom det oppstår uventet arbeidspress.

Arbeidsgiver kan ikke kreve at du jobber mer overtid enn dette:

  • 10 timer i løpet av 7 dager
  • 25 timer i løpet av fire uker i strekk
  • 200 timer i løpet av ett år (altså 52 uker)

Gjennom en tariffavtale på jobben din kan det avtales overtid på inntil:

  • 15 timer i løpet av 7 dager
  • 40 timer i løpet av 4 uker i strekk
  • 300 timer i løpet av ett år (52 uker)

Arbeidsgiver har også mulighet til å søke Arbeidstilsynet om å utvide muligheten for overtidsarbeid ytterligere, men det uansett aldri kreves at arbeidstaker jobber mer enn 400 timer i løpet av 52 uker.

Overtidsbetaling

De aller fleste har krav på overtidsbetaling. De som er unntatt er de som har ledende og særlig uavhengige stillinger. Disse kan jobbe lengre dager og til andre tider enn de andre, og har ikke rett på overtidstillegg.

Det er ikke nok at det står i arbeidsavtalen at stillingen ikke er berettiget til overtidsbetaling. Hvis en stilling skal kunne betegnes som en "særlig uavhengig" stilling skal dette være en stilling som har er overordnet og ansvarsfull. Den må i praksis være svært selvstendig og ha stor frihet til å bestemme hvordan arbeidsoppgaver skal gjennomføres.

Etter arbeidsmiljøloven inntrer retten til å få overtidsbetaling når den ansatte har jobbet mer enn 9 timer per dag, eller 40 timer per uke. Jobber du 9 timer i fem dager har du ikke rett til overtid hvis du bare ser på hver enkelt dag. Men sett i forhold til hele uken har du rett til fem timer overtidsbetaling (45 timer). Med en arbeidstid på 7,5 timer har du likevel rett til å få betalt for 1,5 timer, men ikke overtidsbetalt for det.

I tariffavtaler kan det ligge rett til overtid fra 7,5 timer per dag, 37,5 timer per uke.

Dette har den ansatte krav på

Du har krav på et tillegg på minst 40 prosent av den avtalte timelønnen ved overtidsarbeid. I loven er det også en åpning for at man kan avspasere time mot time. Men man skal uansett ha overtidstillegget, det er altså ikke nok å avspasere. Enkelte kan ha bedre overtidstillegg gjennom tariffavtaler på arbeidsplassen.

Foreldesfristen for krav om overtidsbetaling er tre år. En ansatt som har krav på overtidsbetaling kan derfor rette et krav som gjelder hele denne perioden.

Med en årsinntekt på 600.000 kroner gir det en timepris på omtrent 350 kroner. Et overtidstillegg på 40 prosent gir et overtidstillegg på 140 kroner. En overtid på 200 timer i løpet av et år utgjør da 28.000 kroner.

Fritak for overtid

Du kan få fritak fra overtid, dersom du for eksempel kan vise til dårlig helse (da må du kanskje vise arbeidsgiver legeattest) eller familiære forhold som at du må hjem for å hente/passe barn.

 

Les mer:

Reglene for hvor mye du kan jobbe

Reglene for skatt på overtidsmat

Attest i arbeidsforhold

Redusert arbeidstid

Guide til sykepenger