Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Deltar du på arbeidsrettede tiltak, har du krav på visse økonomiske ytelser.

Dersom du er arbeidssøkende, og i den forbindelse deltar på ulike arbeidsrettede tiltak, har du rett til basisytelse og barnetillegg. Ytelsene skal dekke utgiftene dine til livsopphold, og gis for de dagene du deltar i tiltaket. Du må være 18 år for å kunne få tiltakspenger.

Dersom du får, eller har søkt om å få, dagpenger, kan du velge mellom å motta dagpenger eller tiltakspengermens du er på tiltaket.

Tiltakspenger er en skattefri stønad, og gir ikke pensjonsopptjening.

Her kan du søke om tiltakspenger.

Du må sende meldingskort hver fjortende dag.

Dette kan du få

Det gis barnetilegg du få dersom du forsørger barn under 16 år.

Satsen for tiltakspenger er 268 kroner per dag. Barnetillegget er 52 kroner per dag.

Dekning av ekstra utgifter

Du kan få dekning til ekstra utgifter i forbindelse med tiltaket. Dette gjelder

  • Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer
  • Stønad til boutgifter
  • Stønad til reise
  • Stønad til hjemreiser
  • Stønad til dekning av skolemateriell mv. under utdanning
  • Har du ekstrautgifter som for eksempel reiseutgifter og skolemateriell, kan du også få tilleggsstønad for å få dekket disse.

 

Se også:

Arbeidsavklaringspenger

Guide til dagpenger

Slik søker du om dagpenger

Oppsigelse

Guide til permittering

Kalkulatorer:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.

Eksterne sider:

NAV: Tiltakspenger