Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye ferie du har rett til er regulert i ferieloven, og gjennom tariffavtaler.

Uansett om du jobber heltid eller deltid har du etter ferieloven krav på fire uker og én dag ferie (eller minst 25 virkedager, som det heter i loven fordi lørdag telles med som feriedag i lovteksten). Du har også krav på tre ukers sammenhengende ferie i løpet av sommeren.

De fleste arbeidstakere har imidlertid avtalefestet «den femte ferieuke», dvs ytterligere fire feriedager. Men det er gjennom tariffavtaler og ikke ferieloven.

Arbeidsgiver kan ikke nekte deg å ta ferie, men har tvert imot plikt til å sørge for at du tar ferie. Det kan til og med bli snakk om erstatningsplikt for arbeidsgiver, dersom arbeidsgiver ikke har sørget for at du har fått tatt ut full ferie.

Endring av ferietidspunktet på kort varsel

For at arbeidsgiver skal kunne endre ferien på kort varsel må en del forutsetninger være til stede:

  • Å ikke gjøre en endring vil skape store driftsproblemer. Hva som er store driftsproblemer må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
  • Endringen må være basert på uforutsette hendelser som arbeidsgiver ikke kunne ha beredskap for.
  • Det er ikke mulig å sette inn en vikar.

Alle ekstrakostnader den ansatte får som følge av endringen skal dekkes av arbeidsgiver. Dette kan for eksempel være bestilling av ny ferietur. Ekstrakostnadene gjelder for hele familien.

Når skal ferien avholdes

Du kan ikke fritt kan bestemme når du skal ha ferie. Ideelt sett skal arbeidsgiver ha tatt opp ferieønsker- og planer i god tid før ferietiden, slik at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen kan finne ut når det passer best at ferien tas ut.

Dersom det skulle oppstå uenighet om ferietidspunkt, er det arbeidsgiver som har siste ord. Forøvrig har arbeidstaker etter ferieloven rett til å få fastsatt ferietidspunkt senest to måneder i forkant av ferien.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni - 30 september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15 august i ferieåret.

Er du over 60 år har du en ekstra ferieuke. Denne ferieuken kan du selv bestemme når skal tas.

Kan overføre ferie

Dersom det av ulike årsaker ikke passer, eller er nødvendig for deg å ta ut alle ferieukene i løpet av ett år (for eksempel dersom du akkurat har hatt foreldrepermisjon), har du etter loven mulighet til å overføre to ferieuker til neste år. Dette må selvsagt avtales med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle. Har du fem ferieuker, har du også lov å overføre de fire avtalefestede feriedagene. Du har ikke en rett til det, men du har lov til det. Arbeidsgiver har siste ordet.

Er du over 60 år og har en ekstra ferieuke, kan du ikke overføre flere feriedager enn nevnt ovenfor.

Har du nylig vært student eller på annen måte vært ute av arbeidslivet, og dermed ikke har tjent opp en full feriepengeutbetaling, kan du også avstå fra å ta ut all ferie.

Dersom du har vært syk, har du også mulighet til å overføre inntil 2 uker (12 virkedager) ferie til neste år.

Utbetaling i lønn i stedet for ferie

Fra 1. juli 2014 ble reglene endret. Inntil da kunne man motta utbetaling fra arbeidsgiver for feriedager man ikke fikk brukt grunnet sykdom eller foreldrepermisjon. Dette er ikke tilfellet lenger. Lovfestede feriedager som ikke blir avviklet i løpet av kalenderåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, må overføres til neste år.

Alle lønnstakere har lovfestet rett til fire ferieuker + 1 dag. Forbudet mot å ta ut feriedager i lønn gjelder den lovfestede ferien. De fire avtalefestede feriedagene kan utbetales i lønn etter avtale med arbeidsgiver. Men du har ikke krav på det, arbeidsgiver har siste ordet. Staten som arbeidsgiver tillater normalt ikke et bytte av feriedager mot lønn.

Syk i ferien

Hvis du blir syk (helt arbeidsudyktig) i ferien, kan du kreve at samme antall dager (inkludert lørdager) kan tas senere. Dette må dokumenteres med legeerklæring.

Hvis du er arbeidsufør når ferien skulle startet, har du rett til å få ferien utsatt. Dette må også dokumenteres med legeerklæring.

Du har ikke rett til nye feriedager hvis barna blir syke, kun ved egen sykdom.

Les mer om sykdom i ferien

Ny jobb

Dersom du starter i ny jobb, har du også rett på ferie - så fremt du ikke allerede har tatt ut all ferie hos din gamle arbeidsgiver.

Hvorvidt du kan ta ut full ferie, avhenger av når på året du starter i ny jobb. Dersom du starter opp etter 30. september, har du ikke krav på full ferie. Begynner du i ny jobb etter denne datoen, har du likevel krav på minst én uke ferie.

Starter du opp i ny jobb etter 15. august, har du for øvrig ikke krav på tre ukers (18 virkedager) sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september.

Du kan lese mer om ferierettigheter på Arbeidstilsynets nettsider.

Forlenge ferien med permisjon uten lønn er en felle

Dersom arbeidsgiveren går med på det, kan man forlenge ferien med permisjon uten lønn. Men de økonomiske konsekvensene kan bli svært store dersom du blir syk. Allerede når permisjonen overstiger 14 dager reduseres rett til sykepenger. Og etter en måned har man hverken krav på sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV!

Du må være i jobb i minst fire uker for å tjene opp igjen retten til sykepenger.

Inkludert i permisjonsdagene er de fire avtalefestede feriedagene. Årsaken til at de teller med er at de ligger utenfor ferieloven.

 

Se også:

Guide til feriepenger

Dette bør du gjøre med feriepenger og skattepenger

Sykdom i ferien

Lovdata: Ferieloven

Kalkulatorer:

Så mye koster en ekstra fridag eller ferieuke i tapt lønn
Viser hva mer fri koster basert på årslønnen, feriepengesatsen, og pensjonsordningen.

Feriepengekalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du har rett til av feriepenger, og hva årslønnen inkludert feriepengene er.