Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gravide som har risikoutsatt arbeid, har krav på svangerskapspenger.

Dersom arbeidet ditt, eller forhold på arbeidsplassen, medfører risiko for skade på fosteret, kan du kreve å få svangerskapspenger. Det er lege eller jordmor som må foreta en medisinsk vurdering av risikoen for at fosteret kan bli skadet hvis du fortsetter i arbeidet.

NAV stiller som krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Eksempel på type arbeid dette kan være aktuelt ved, er:

  •     arbeid med kjemiske stoffer
  •     fysisk slitsomt arbeid
  •     arbeid med stressbelastning
  •     psykososiale forhold

Du må ha vært i arbeid i minst fire uker for at du har rett til svangerskapspenger.

Videre må inntekten din må på årsbasis utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G).

Svangerskapspenger gis fra det tidspunktet du må avbryte arbeidet, og fram til tre uker før forventet fødsel. For arbeidstakere beregnes svangerskapspenger som hovedregel etter inntekten du har når du starter med svangerskapspenger. Det gis ikke stønad for inntekt over seks ganger grunnbeløpet.

Etter det får du foreldrepenger, hvis du har opptjent rett til det.

Graderte svangerskapspenger

Det er også mulig å redusere arbeidstiden, og dermed få graderte svangerskapspenger. Dersom du er syk under svangerskapet, kan du ha rett til sykepenger.

For arbeidstakere beregnes svangerskapspenger som hovedregel etter inntekten du har når du må slutte i arbeidet. NAV-kontoret vil regne ut hva du får.

For selvstendig næringsdrivende og frilansere beregnes svangerskapspenger som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt for de siste tre inntektsårene. Svangerskapspengene utgjør 100 prosent av det beregnede inntektsgrunnlaget.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Guide til foreldrepenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Guide til kontantstøtte

Guide til barnetrygd

Engangsstønad

Omsorgspenger

Pleiepenger

Les på andre nettsteder:

NAV - Svangerskapspenger

Lover:

Folketrygdloven kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon