Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du må velge mellom 80 prosent av lønn, eller 100 prosent med kortere varighet. 

Foreldrepenger kan tas ut sammenhengende, deles opp, eller kombineres med arbeid og ferie. Foreldrepengene må ha vært tatt ut innen barnet er fylt tre år, eller før du får et nytt barn.

Du kan kombinere arbeid og foreldrepenger enten ved å utsette perioden med foreldrepenger, eller strekke perioden over lengre tid ved å ta delvis uttak av foreldrepenger når du arbeider deltid. Dette kalles fleksibelt uttak.

Det er inntektsgrunnlaget til hver enkelt som bestemmer hva far og mor får i foreldrepenger. Foreldrepenger beskattes som ordinær lønn.

Det gis ikke stønad for den delen av beregningsgrunnlaget som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp (668.862 kroner).

Krav for å få foreldrepenger

Det er tre krav som må oppfylles for å få foreldrepenger:

Hvis du ikke har krav på foreldrepenger

Hvis du ikke har rett til foreldrepenger, kan du få en engangsstønad. Denne er på 90.300 kroner (skattefri).

Valg av lengde

Du kan velge mellom to alternativer for hvor lenge du skal motta foreldrepenger:

  • Foreldrepenger i totalt 49 uker med 100 prosent lønn
  • Foreldrepenger i 59 uker med 80 prosent lønn

Normalt vil 100 prosent uttak gi mest i foreldrepenger.

Med tviillinger er det 66 uker med full lønn, med 80 prosent er det 80 uker.

Du velger lengden når du søker om foreldrepenger. Dette kan ikke gjøres om senere.

Med foreldrepengekalkulatoren kan du beregne størrelsen på foreldrepengene. Den tar hensyn til inntektsnivået, og hvilken kvotefordeling dere velger.

Fordelingen av tiden i foreldrepengene

Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger består kvoten av fire deler som du ser i oversikten under. 

Fellesperioen kan brukes av begge foreldrene.

Tallene er oppgitt i antall uker.

Kvote 100% uttak 80 % uttak
Forbeholdt mor før fødsel 3 3
Mødrekvote 15 19
Fedrekvote 15 19
Fellesperiode 16 18
Sum 49 59

De første seks ukene etter fødselen må tas rett etter fødselen, og inngår i mødrekvoten. De resterende ni ukene kan tas ut sammenhengende, eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. Stønadsperioden skal avvikles sammenhengende, og du må søke om utsettelse før det blir stans i utbetalingen.

Fedrekvoten kan bare overføres til mor i spesielle tilfeller. Far kan ta ut sin kvote når som helst i stønadsperioden, bortsett fra de første seks ukene som er forbehold mor pga. medisinske grunner. Dersom far ikke tar ut sine uker, faller de bort.

Foreldrepengekalkulatoren

Foreldrepengekalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Her finner du denne kalkulatoren.

Grunnlaget for foreldrepenger

Beregningsgrunnlaget skal fastsettes som en månedsinntekt. Månedsinntekten skal fastsettes som gjennomsnittet av inntekten de siste tre kalendermånedene før foreldrepengeperioden. Dette gjelder både for fast ansatte, og for de som har skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Har du jobbet under tre måneder er det inntekten som har vært gjeldende i den perioden som er grunnlaget (gjort om til månedsinntekt).

Har du hatt ferie eller ulønnet permisjon i beregningsperioden skal inntekten fastsettes til det den ville vært om du hadde vært i jobb.

Hvis du slutter i jobben før du starter foreldrepengeperioden er det inntekten de siste tre månedene før du sluttet som er grunnlaget.

Frilansere

Beregningsgrunnlaget settes likt som for lønnsmottakere ved at det er frilansinntektene de siste tre månedene som er grunnlaget.

Har du hatt frilansinntekt i under tre måneder er det inntekten som har vært gjeldende i den perioden som er grunnlaget (gjort om til månedsinntekt).

Har du både frilansinntekt og lønnsinntekt skal inntektene regnes hver for seg, og legges sammen til ett beløp.

Selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Ved en endring i arbeidssituasjonen kan den gjeldende inntekten ved oppstart av foreldrepengeperioden brukes.

Hvis du har ytelser fra NAV

Hvis du mottar sykepenger blir foreldrepengene det du får i sykepenger.

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger blir foreldrepengene det du får i arbeidsavklaringspenger.

Hvis du mottar dagpenger blir foreldrepengene bestemt av de beste av disse to alternativene:

  1. Gjennomsnittet av inntekten de siste tre månedene
  2. Gjennomsnitt av de seks beste av de ti siste månedene

Eksempler på beregning av foreldrepenger

I eksemplene under har vi tatt med to fordelinger av ukene (19/15 og 29/25 uker til far), og tre inntektskombinasjoner.

I alle av seks kombinasjoner vil det i disse eksemplene lønne seg med 100-prosent uttak. Tapet på å velge 80 prosent varierer fra 13.079 kroner til 21.507 kroner ved 19/15 uker til far. Ved 29/25 uker varierer tapet fra 16.911 til 17.675 kroner.

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å ta ut 100 prosent i 49 uker, og heller ta ulønnet permisjon i 10 uker, for å få 59 uker.

Tallene vil endre seg med andre inntektskombinasjoner og kvotefordelinger. Det er også mulig at det lønner seg å ta ut 80 prosent. Dette kan skje når far tjener lite.

Dette kan du regne på i alle andre inntekts- og kvotevarianter med Foreldrepengekalkulatoren.

19 uker med 80 prosent, 15 uker med 100 prosent til far, resten til mor:

Foreldrepenger
A Inntekt 80% 100%
Mor 400 000 246 154 261 538
Far 600 000 175 385 173 077
Sum 421 539 434 615
Forskjell 13 076
B
Mor 500 000 307 692 326 923
Far 500 000 146 154 144 231
Sum 453 846 471 154
Forskjell 17 308
C
Mor 600 000 369 231 392 308
Far 400 000 116 923 115 385
Sum 486 154 507 693
Forskjell 21 539

29 uker på 80 prosent, 25 uker med 100 prosent til far, resten til mor:

Foreldrepenger
A Inntekt 80% 100%
Mor 400 000 184 615 192 308
Far 600 000 267 692 276 923
Sum 452 307 469 231
Forskjell 16 924
B
Mor 500 000 230 769 240 385
Far 500 000 223 077 230 769
Sum 453 846 471 154
Forskjell 17 308
C
Mor 600 000 276 923 288 462
Far 400 000 178 462 184 615
Sum 455 385 473 077
Forskjell 17 692

Kombinasjon med permisjon

Etter arbeidsmiljøloven har begge rett til inntil ett års ulønnet permisjon i forlengelsen av den ulønnende.

Hvis det velges 49 uker med 100 prosent utbetaling, er det mange som tar en ulønnet permisjon på 10 uker for å få 59 uker. Gevinsten på å velge 100 prosent, brukes på å forlenge perioden. Men før du/dere bestemmer dette må du sjekke om dere har enn gevinst på dette.

Hvis man blir syk i en slik periode er sykepengeutbetalingen dårligere, når man skal på jobb igjen. Du har ikke rett på sykepenger de første 15 dagene. Du får også lavere sykepengegrunnlag etter dette. Grunnlaget blir satt til 65 prosent (max 6 G i grunnlag) av gjennomsnittlig inntekt de siste 3 årene.

Full rett til sykepenger opparbeides etter 4 uker i jobb.

Dette betyr at du kan risikere å få et stort inntektstap hvis du blir sykmeldt i 10-ukersperioden. Det er dermed en liten inntektsrisiko ved å gjøre dette.

Feriepenger

Arbeidstakere har rett til feriepenger av foreldrepengene. Foreldre får til sammen 12 uker ved 100-prosent uttak, 15 uker ved 80-prosent uttak. Hvis mor tar ut foreldrepenger er det hun som får feriepengene. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett til feriepenger.

Graderte foreldrepenger

Mors stønadsperiode starter tre uker før fødsel (termindato). Dersom fødselen skjer i «tre ukers perioden» blir stønadstiden tilsvarende kortere.

Du kan ta ut graderte foreldrepenger ved at du kan motta delvis foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Perioden med foreldrepenger forlenges ved at du får utbetalt litt mindre per dag over en lengre periode. Sluttsummen er den samme som om du ikke hadde tatt ut graderte foreldrepenger.

Frist for å søke

Mor kan tidligst søke om foreldrepenger i 26. svangerskapsuke. Far kan tidligst søke når barnet er født. Ved adopsjon kan det søkes ved omsorgsoverdragelsen.

Adopsjon

For adopsjon er stønadsperioden 46 uker med 100 prosent uttak, eller 56 uker ved 80-prosent uttak. Det gis ikke foreldrepenger etter at det er gått tre år etter datoen for omsorgsovertakelsen, og barnet må være under 15 år for at du skal kunne ha rett til foreldrepenger.

Ved adopsjon kan dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger. Valget gjelder for hele perioden og for dere begge. Én uke utgjør fem stønadsdager. Det utbetales dermed ikke stønad for lørdager og søndager.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Svangerskapspenger

Guide til kontantstøtte

Guide til barnetrygd

Engangsstønad

Pensjonsopptjening av omsorgsarbeid

Kalkulator:

Foreldrepengekalkulator
Med foreldrepengekalkulatoren kan du beregne størrelsen på foreldrepengene. Den tar hensyn til inntektsnivået og  hvilken kvotefordeling dere velger. Kalkulatoren regner ut dette både for 80 prosent og 100 prosent uttak.

Nav - Foreldrepengeveilederen

Les på NAV:

Foreldrepenger

Søknad om foreldrepenger

Lover:

Folketrygdloven kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon