Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt når du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV.

Du kan få sykepenger i inntil ett år. Hvis du fortsatt trenger ytelser fra NAV, er det her arbeidsavklaringspenger overtar. Men det er ikke et krav om at du har mottatt sykepenger.

NAV skal sammen med deg avklare mulighetene for at du skal kunne være i arbeid. Dette kan være ved å prøve ulike behandlinger, prøve forskjellige typer arbeid, eller tilegne deg ny kompetanse.

Du må selv søke om arbeidsavklaringspenger, du går ikke automatisk over på dette etter sykepengeperioden.

Før du går over på arbeidsavklaringspenger blir det laget en aktivitetsplan.

Retten til arbeidsavklaringspenger

For å ha krav på stønaden, må du ha fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. I tillegg må du bo og oppholde deg i Norge, og være mellom 18 og 67 år. Hvis du er mellom 62 og 67 år når du søker, må du som hovedregel ha hatt en pensjonsgivende inntekt som minst tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden (G), året før du fikk nedsatt arbeidsevnen. Det kan gjøres unntak.

Du kan få arbeidsavklaringspenger når du er:

 • under aktiv behandling
 • under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak
 • under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom)
 • under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt

Du kan også få stønaden blant annet mens du venter på aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak, eller at en aktivitetsplan blir utarbeidet for deg.

Som hovedregel kan du ikke få arbeidsavklaringspenger i mer enn tre år, men i særlige tilfeller kan stønadsperioden forlenges utover tre år.

Som hovedregel kan du som mottar arbeidsavklaringspenger jobbe inntil 60 prosent, og samtidig motta redusert utbetaling av arbeidsavklaringspenger. I en begrenset periode kan man jobbe inntil 80 prosent, og samtidig motta 20 prosent arbeidsavklaringspenger.

Arbeidsevnene din må kunne bli bedre

For at du skal kunne gå på arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen kunne bli bedre av de tiltakene som kan gjøres. Dette kan ære:

 • Behandlingstiltak som fysioterapi, psykologbehandling, fysioterapi, eller oppfølging av fastlegen.
 • Arbeidsrettede tiltak som tilrettelegging, opplæring, arbeidstrening eller jobbklubb.
 • Oppfølging fra NAV som for eksempel være råd og veiledning,

Størrelsen på arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspengene utgjør i utgangspunktet 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Det maksimale inntektsgrunnlaget er 6 G (samme som med sykepenger).

Stønaden utregnes per dag og gis for fem dager per uke. For å finne dagsatsen deler du det årlige beløpet på 260 dager.

Beregningsgrunnlaget er inntekten det siste året før du ble syk, eller gjennomsnittet av de tre foregående årene.

Har du barn gis det et barnetillegg på 36 kroner per dag, 5 dager i uken (som tilsvarer 9.360 kroner på årsbasis.

Arbeidsavklaringspenger skattes som arbeidsinntekt, og er pensjonsgivende inntekt. For opptjening av rett til foreldrepenger, likestilles perioder du får arbeidsavklaringspenger med perioder du har arbeidet.

Minstesats

Selv om du ikke har hatt inntekt tidligere vil du få en minstesats. Minstesatsen avhenger av alder:

Hvis du er 25 år eller eldre, er minstesatsen på 2G (248.056 kroner).

Hvis du er yngre enn 25 år, er minstesatsen 2/3 av 2G (165.370 kroner). Fra og med den dagen du fyller 25 år blir ytelsen oppjustert til 2G. 

Søknad om arbeidsavklaringspenger

Du må søke om å kunne motta arbeidsavklaringspenger. For å kunne behandle søknaden trenger NAV å vite hvilken arbeidserfaring og utdanning du har.

Underveis i søknadsprosessen vil du få en:

 • arbeidsvurdering
 • et oppfølgingsvedtak
 • et vedtak om du får arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger i overgangsperioder

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger i en del overgangsperioder som:

 • Venter på aktivitetsplan
 • Venter på behandling eller arbeidsrettede tiltak
 • Snart tilbake i full jobb
 • Du søker jobb
 • Søknad om uføretrygd er under behandling
 • Som sykepengeerstatning
 • Samtidig som du starter egen virksomhet

Du har aktivitetsplikt

Du må være med på å bidra for å avklare om du kan komme tlbake i arbeid

Aktivitetsplikten innebærer at du

 • er med på å utarbeide en konkret aktivitetsplan for hva du skal gjøre for å komme i eller tilbake i arbeid.
 • deltar på avtalte møter med NAV.
 • leverer nødvendig informasjon og dokumentasjon som vi trenger for å hjelpe deg.
 • gjennomfører de aktivitetene som du og NAV har avtalt i aktivitetsplanen din.

Ved å ikke å delta kan arbeidsavklaringspene bli redusert eller utebli.

Se også:

Guide til sykepenger

Guide til dagpenger

Oppsigelse i arbeidsforhold

Guide til permittering

Tiltakspenger

Les mer på eksterne sider:

NAV: Arbeidsavklaringpenger

NAV: Søknad om arbeidsavklaringspenger