Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Blir du oppsagt, eller bedriften du jobber i går konkurs, har du etter visse regler krav på dagpenger.

Dagpenger er ment å delvis erstatte bortfall av arbeidsinntekt for å sikre deg inntekt i den tiden det tar deg å få nytt arbeid.

Regn ut selv hva du får i dagpenger med Dagpengekalkulatoren.

Hvem kan få dagpenger?

 • For å ha krav på dagpenger må du har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent
 • Det er også krav til at du har tjent mer enn 1,5 G (grunnbeløp i folketrygden) de siste 12 månedene. G er fra 1.5.2024 på 124.028 kroner, slik at 1,5 G er 186.042 kroner. Eller du må ha tjent minst 3 G (372.084) i løpet av de siste 36 månedene.
 • Du må være registrert som arbeidssøker, og sende meldekort hver 14. dag. Meldekortet kan sendes elektronisk.
  • Du må være reell arbeidssøker, altså at du aktivt søker arbeid, og holder CV-en oppdatert på nav.no.
 • Du kan som hovedregel ikke skal være skoleelev eller student

Du kan ha rett til dagpenger også i disse tilfellene:

 • Er permittert helt eller delvis
 • Etablerer egen virksomhet
 • Er blitt arbeidsløs pga konkurs
 • Er EØS borger på visse vilkår
 • Er en nydimmitert vernepliktig

Dette får du i dagpenger

Hvor mye du får utbetalt i dagpenger er avhengig av dagpengegrunnlaget ditt. Dagpengegrunnlaget består av arbeidsinntekt og eventuelle folketrygdytelser du fikk utbetalt de 12 siste kalendermånedene, eller de 36 siste kalendermånedene du søkte om dagpenger. Hvis du søker om dagpenger etter de fem første dagene i månedene, teller den siste måneden med. Søker du om dagpenger i de fem første månedene teller den nest siste måneden med.

Disse stønadene teller med i dagpengegrunnlaget: lønnsinntekter, dagpenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, svangerskapspenger, og sykepenger.

Dagpengene er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Dagpenger beregnes ikke av inntekter som er større enn 6G, det vil si 744.168 kroner. Maksimal dagpengeutbetaling blir dermed 464.361 kroner per år.

Forsørger du barn under 18 år, får du 36 kroner per dag for hvert barn fem dager i uken.

Regn ut selv hva du får i dagpenger med Dagpengekalkulatoren.

Noen eksempler på størrelsen på dagpenger:

Lønn Dag Uke År Mnd
300 000 720 3 600 187 200 15 600
400 000 960 4 800 249 600 20 800
500 000 1 200 6 000 312 000 26 000
600 000 1 444 7 220 375 333 31 278
744 168 1 532 7 660 464 361 38 697

Dersom du delvis er i arbeid, delvis er sykmeldt eller mottar forskjellige pensjoner, blir dagpengene redusert etter bestemte regler.

Dagpenger er skattepliktige og er med i grunnlaget for pensjonsopptjening i folketrygden. Utbetaling av dagpenger skjer seks til tolv dager etter at meldekortet er sendt.

Regn ut hva du taper etter skatt

Dette er tapet ved å motta dagpenger når det blir regnet inn hva skatten betyr.

Har du for eksempel har en inntekt på 500.000 kroner, blir tapet etter skatt på 124.456 kroner per år. På månedlig basis blir det 10.371.

Skatten er beregnet ut fra dagens inntekt (2024-skatt), og hva skatten blir når du får dagpenger.

Tabellen under viser hvor mye du taper ved å få dagpenger i ett år.

Du kan selv regne ut hvor stort tapet blir på alle inntekter ved å bruke dagpengetapkalkulatoren.

Lønn Dagpenger Lavere sk. Tap per år Tap per mnd
300 000 187 200 -31 308 81 492 6 791
400 000 249 600 -49 840 100 560 8 380
500 000 312 000 -63 544 124 456 10 371
600 000 374 400 -76 253 149 347 12 446
700 000 436 800 -91 842 171 358 14 280
800 000 464 400 -125 904 209 696 17 475

Søknad om dagpenger

Første trinn er at du kommer igang som arbeidssøker. Dette kan du gjøre enten elektronisk, eller møte opp på et NAV-kontor.

Neste skritt er å søke om dagpenger. I veilederen krysser du av for hvilke vedlegg, og dokumentasjon du må legge ved.

Dagpenger kan tidligst utbetales fra og med den dagen du setter fram krav, altså registrerer deg som arbeidssøker.

De første 3 dagene av den dagpengeperioden du har fått innvilget, vil ikke bli utbetalt. Disse dagene kalles ventedager, og fungerer som en egenandel.

Hvis du selv er skyld i arbeidsløsheten, øker ventetiden med minst 12 uker.

Meldekort

Meldekortet som du altså må sende inn hver 14. dag inn forteller om du fortsatt ønsker å stå som arbeidssøker. Her skal du oppgi om du har arbeidet, og i så fall hvor mange timer du har jobbet. Du må også krysse av for sykdom, ferie, kurs og andre opplysninger. Vær nøye med utfyllingen av meldekortet. Meldekortet kan sendes elektronisk til NAV.

Siste frist for å sende meldekortet uten å få trekk i neste utbetaling, er kl. 23.00 mandag en uke etter du skulle ha sendt kortet. Hvis meldekortet sendes senere enn dette vil du få trekk i neste utbetaling tilsvarende antall dager det sendes for sent.

Hvor lenge kan du motta dagpenger?

Lengden avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt de siste 12 månedene, eller i gjennomsnitt i de siste 36 månedene før du søker om dagpenger.

 • 104 uker ved arbeidsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet (248.056 kroner)
 • 52 uker ved arbeidsinntekt lavere enn 2 ganger grunnbeløpet

For noen grupper gjelder disse særreglene:

 • Nydimitterte vernepliktig kan få dagpenger i maksimalt 26 uker
 • Permitterte kan få dagpenger i inntil 26 uker innenfor en 18-månedersperiode (hvis arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent)

Etablering av virksomhet og dagpenger

Du kan søke om å beholde dagpengene mens du etablerer ny virksomhet. Det kan gis dagpenger for dette i inntil 12 måneder, dette avhenger av hvor lang dagpengeperioden er.

Ved en søknad blir dette lagt vekt på:

 • Etableringen må antas å føre til at du kan forsørge deg selv.
 • Virksomheten må være ny.
 • Loven stiller som absolutt krav at virksomheten er din «egen». Det innebærer at virksomheten enten må være et enkeltpersonforetak, eller et selskap hvor du eier flere enn halvparten av aksjene eller andelene
 • Virksomheten skal etableres og drives i Norge.
 • Virksomheten må være meldt inn i de nødvendige offentlige registrene.
 • Du må innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette.

Dagpenger og ferie

Hovedregelen er at det ikke utbetales feriepenger på dagpenger. Hvis du tar ut ferie må du gi beskjed til NAV når ferien tas. Når du er tilbake må du registrere deg som arbeidssøkende igjen.

Men hvis du har mottatt dagpenger i 52 uker, kan du ta i inntil fire uker ferie med dagpenger.

Du kan velge om du tar dagene som enkeltdager eller sammenhengende. Om du tar ferien i Norge eller utlandet spiller ingen rolle.

 

Se også:

Guide til permittering

Arbeidsledighetsmålinger

Arbeidsavklaringspenger

Tiltakspenger

Eksterne lenker dagpenger

Fra NAV:

Dagpenger ved arbeidsløshet

Dagpenger ved permittering

Regler for EØS-borgere

Lovdata: Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Lovdata: Folketrygdloven kapittel 4