Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forsikringsklager skal rettes til Finansklagenemnda.

Dersom du ønsker å klage på forsikringsselskapet ditt, må du først henvende deg direkte til det. Forsikringsselskap har gjerne egne interne klagenemnder som behandler klagesaker. Klagenemndene skal være uavhengige av saksbehandlerne som først har behandlet saken. Hvis du ikke får medhold i klagen din, kan du gå videre.

Du kan også benytte deg av Forbrukerrådets klageguide som gir gode hjelp når du skal lage klagebrevet til forsikringsselskapet. Du får der tips til gode argumenter du kan bruke ovenfor selskapet. Dette er altså ikke selve klagen til Finansklagenemnda, men til selskapet.

Det er mulig å klage både på lovtolkningen, vilkårstolkningen og erstatningsutmålingen i forsikringsskadesaker. I vilkårene til forsikringen skal klageadgangen beskrives. Du skal også få skriftlig informasjon om klagemulighetene ved skadeoppgjør.

Mange opplever å bli avvist i første brevet, men det kan lønne seg å klage på nytt til selskapet, møte deres motargumenter.

Finansklagenemnda

Dersom du ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan du ta saken din videre til Finansklagenemnda, som behandler forsikringssaker.

Finansklagenemnda (FinKN) er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) og Verdipapirfondenes forening (VFF). FinKN organiserer klagenemnder innenfor områdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond, og inkasso.

Finansklagenemnda behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom forsikringsselskap som er tilsluttet klageordningen og deres kunder.

Nemndas uttalelser er rådgivende, men følges i all hovedsak av selskapene. Dersom du eller selskapet ikke er enige i utfallet av saken, er rettssystemet neste steg.

I klagen til Finansklagenemnda må du ha med følgende:

  •     kort orientering om hva klagen gjelder – hva er du misfornøyd med?
  •     helst en kopi av avslagsbrevet
  •     forsikringsselskapets navn og adresse
  •     forsikringsselskapets skadenummer, eventuelt polisenummer
  •     kontaktinformasjon om deg som klager – navn, adresse, mobil, e-post

På bakgrunn av innsendte opplysninger, vil nemnden registrere saken og du vil etter kort tid motta en bekreftelse på dette. Nemnden vil videre ta kontakt med forsikringsselskapet og be om at de sender over dokumenter og eventuelle kommentarer.

All kontakt vil i hovedsak skje skriftlig, og du vil bli holdt orientert om sakens gang ved at du får tilsendt kopi av korrespondansen

Her finner du et elektronisk klageskjema du kan benytte deg av når du klager selskapet inn til Finansklagenemnda.

Du kan ikke benytte det elektroniske klageskjemaet over, dersom du ønsker å sende med dokumenter. Da må du sende klage med vedlegg per post. Men merk at nemnden vanligvis innhenter all dokumentasjon fra forsikringsselskapet.

Videre til domstolen

Nemndas uttalelser er rådgivende, men følges i all hovedsak av selskapene. Dersom du eller selskapet ikke er enige i utfallet av saken, er rettssystemet neste steg.

Få av sakene i Finansklagenemnda går videre til domstolene. Det er også slik at av ca 4000 årlig meldte klagesaker innen forsikring blir ca nitti prosent løst gjennom saksbehandling i nemndas sekretariat, mens omtrent ti prosent går videre til nemndsbehandling.

Dersom saken din skulle havne i rettssystemet, bør du sjekke om du kan benytte rettshjelpsforsikringen din til å føre en tvistesak med forsikringsselskapet inn for domstolene. Du får obligatorisk rettshjelpsforsikring gjennom de fleste forsikringer, deriblant innboforsikringen

 

Se også:

Se alle klagenemndene her.