Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp mellom privatpersoner og profesjonelle selgere.

Kjøper du en vare i en butikk reguleres dermed dette av forbrukerkjøpsloven. Vi har også en kjøpslov, men denne gjelder for kjøp mellom privatpersoner, og mellom næringsdrivende.

Etter forbrukerkjøpsloven har ikke selger rett til å gi deg dårligere vilkår enn det som står i loven. Dårligere salgsbetingelser vil derfor ikke være gyldige.

I svært mange butikker har de ikke den hele og fulle oversikten på hvilke rettigheter forbrukeren har. Mange ganger avviser butikkene helt rettmessige krav.

Nedenfor skal vi gå igjennom de viktigste delene av regelverket. Nederst i artikkelen kan du se alle de viktigste paragrafene.

Hva du skal du forvente av produktet

Når du kjøper en vare skal den være slik du har avtalt med selgeren.

Forbrukerkjøpsloven setter opp disse kravene:

 • Den skal passe til de formålene som den vanligvis blir brukt til
 • Ha en holdbarhet og andre egenskaper som det er naturlig å forvente
 • Ha de egenskapene som den prøven eller modellen har
 • Den skal oppfylle offentlige sikkerhetskrav
 • Den skal være pakket forsvarlig
 • Den skal være fri for heftelser
 • Den skal ha med en forståelig bruksanvisning

Se også  §15 i Forbrukerkjøpsloven nederst i artikkelen.

Mangel ved varen

Hvis varen ikke oppfyller kravene som står i paragraf 15 (se punktene ovenfor) er dette en mangel.

Hvis selger ikke har gitt korrekt informasjon om produktet, og dette har betydning for kjøpet, er dette en mangel.

Hvis varen har vært markedsført med egenskaper som ikke er riktige, er dette en mangel.

Les mer om hva en mangel på vare er.

Se også §16 i Forbrukerkjøpsloven nederst i artikkelen.

Tidspunktet for en mangel

En feil som oppstår før det har gått seks måneder skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren kan bevise noe annet.

Etter de seks månedene er det kjøper som må sannsynliggjøre at det ikke er en brukerfeil, for eksempel at varen er brukt til ting som den ikke er ment til. Vanlig slitasje regnes heller ikke som en mangel.

Se også  §18 i Forbrukerkjøpsloven nederst i artikkelen.

Dette har du krav på ved mangel

Foreligger det en mangel, kan forbruker som hovedregel kreve omlevering eller retting. Velger du å kreve retting, og selgeren ikke klarer å rette feilen i løpet av to forsøk eller innen en uke, kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet.

Bruker selgeren mer enn én uke for å rette feilen, og du godtar det, har du krav på at selger gir deg en erstatningsgjenstand inntil du får din egen reparert. Men her er det også en regel som sier at det ikke skal koste selgeren for mye verken i penger eller ulempe. Varer som de skal ha lånegjenstand på er blant annet mobiltelefon, tv, video og annen elektronikk.

Du kan kreve at selger gir deg en ny vare (kalles omlevering), eller at manglene rettes (kalles avhjelp).

Selger har rett til å forsøke å rette mangelen to ganger, før du har krav på ny gjenstand. Det må i så fall særlige grunner til for at selger skal få flere forsøk.

Du har rett til å holde tilbake penger for å dekker krav grunnet mangelen, men ikke mer enn det som er nødvendig for å dekke dette.

Retting av mangel skal skje uten noen kostnad for deg, og som det heter "uten vesentlig ulempe for forbrukeren og innen rimelig tid".

Hvis en reparasjon tar mer enn en uke, har du rett på å få en erstatningsgjenstand. For eksempel hvis mobiltelefonen din er til reparasjon.

Hvis det ikke er en mangel kan selge ta betalt for reparasjon av tingen, men det må selger ha gjort kunden uttrykkelig oppmerksom på.

Hvis selger mener det er en brukerfeil som har forårsaket feilen må selger kunne sannsynliggjøre dette så lenge du sier at du har behandlet varen forsvarlig. Selger må kunne si hva som har vært feil bruk, og gjerne underbygge dette med et bilde.

Se også  §26, §28, §29, §30 i Forbrukerkjøpsloven nederst i artikkelen.

Prisavslag eller heving på grunn av mangel

Hvis kunden ikke får ny vare eller manglene blir rettet, kan kunden kreve prisavslag. Prisavslagets størrelse skal være slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Hvis manglene fører til en nedgang i verdien til 50 prosent, har kunden rett til et prisavslag på 50 prosent.

Se også §31 og §32 i Forbrukerkjøpsloven nederst i artikkelen.

Forsinkelse ved levering

Hvis du ikke får varen ved avtalt tid er dette en forsinkelse. Du har rett til å holde tilbake betalingen inntil du har fått varen.

Ved en vesentlig forsinkelse har du rett til å heve avtalen. Du kan da kreve å få tilbake det du eventuelt allerede har betalt.

Hvis du som en følge av forsinkelsen har hatt et økonomisk, tap kan du i noen tilfeller kreve erstatning fra selgeren. Men du plikter å begrense tapet mest mulig.

Reklamasjon

Klagefristen (reklamasjonsfristen) avhenger av hvor lenge varen er ment å vare. For enkelte produkter som er ment å skulle vare lenger, er det en klagefrist - eller reklamasjonsrett - på fem år.

Du bør ikke nøle med å si ifra til selger, dersom du oppdager at det er noe galt med produktet du har kjøpt - loven sier at du må melde fra innen «rimelig tid».

Les mer om reklamasjon.

Se også  §27 i Forbrukerkjøpsloven nederst i artikkelen.

Mangel ved kjøp av brukte ting

Når du kjøper brukte gjenstander selges gjerne gjenstanden "som den er". Selv om det er tatt et slikt forbehold er det en mangel hvis gjenstanden er i dårligere stand enn det er grunn til å forvente. Dette blir sett i forhold til gjenstandens pris og  alder. Hvis selgeren holder tilbake viktige opplysninger er også dette en mangel.

Dette kan for eksempel gjelde ved kjøp av en bruktbil.

Teksten i forbrukerkjøpsloven

Her kan du se hva som står i forbrukerkjøpsloven Tekstene i loven er stort sett klare. Vi gjengir derfor tekst i kursiv som inneholder de viktigste bestemmelsene.

I kapittel 4 - §15 står hva som skal til for at varen har en mangel:

§ 15. Tingens egenskaper

Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen

 • a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til
 • b) svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper
 • c) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert dette formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering
 • d) ha egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell
 • e) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen
 • f) være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov på den tid kjøpet inngås, hvis ikke forbrukeren har til hensikt å anvende tingen på en slik måte at kravet er uten betydning
 • g) være fri tredjepersons rett i tingen, for eksempel eiendomsrett eller panterett. Likeså skal tingen være fri tredjepersons krav på å ha rett i tingen når dette bestrides, unntatt når kravet er klart ugrunnet.

§ 16. Mangel

Denne paragrafen bestemmer når tingen har en mangel. Dette listes opp slik:

Dersom:

 • a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15
 • b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet
 • c) den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet
 • d) nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen.

Første ledd bokstav c gjelder tilsvarende for opplysninger noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe han eller hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe som har sin årsak i materialer som er levert av forbrukeren. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren på grunn av materialenes uegnethet burde ha frarådet bruken av dem.

§ 18. Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel

Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.

Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

Selgeren svarer også for en mangel som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans eller hennes side. Det samme gjelder dersom selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen vil ha angitte egenskaper eller være egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen. En garanti er rettslig bindende for garantigiveren på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og i tilknyttet reklame.

 

Et annet sentralt poeng i forbrukerkjøpsloven er rettigheter du har når det er feil med varen du har kjøpt. Dette blir beskrevet i kapittel 6. Her er de viktigste paragrafene:

§ 26. Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren:

 • a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
 • b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
 • c) kreve prisavslag etter § 31
 • d) kreve heving etter § 32
 • e) kreve erstatning etter § 33.

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

§ 27. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

§ 28. Tilbakeholdsrett

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

§ 29. Retting og omlevering (avhjelp)

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

§ 30. Gjennomføring av avhjelp

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

§ 31. Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

Forbrukeren kan ikke kreve prisavslag ved salg av brukte ting på auksjon hvor han eller hun har anledning til å være til stede.

§ 32. Heving

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

Les mer om forbrukerrettigheter:

Oversikt over forbrukernes kjøpsrettigheter

Klagefrist ved kjøp

Angrerett

Bytterett ved kjøp

Garanti ved kjøp