Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne nemnda behandler klager på energileverandører.

Elklagenemnda behandler tvister mellom energiselskap (nettoverføringsselskaper og kraftleverandører) og private husholdningskunder.

Du kan blant annet klage på måling og avregning, kraftleveringsbetingelser, skade på elektrisk utstyr, fremføring av strømkabler og lignende.

Elklagenemnda behandler ikke saker vedrørende rene prisspørsmål og salgstariffer, såfremt det ikke er slik at du mener at du har fått en annen pris enn det som var avtalt med selskapet.

Nemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet.

Reklamer skriftlig

Dersom du vil klage, bør du først reklamere skriftlig overfor energiselskapet. Hvis dere ikke kommer til enighet, eller hvis du ikke får svar innen rimelig tid, kan du bringe saken inn for Elklagenemndas sekretariat.

Du trenger ikke noe eget skjema, men du må per post eller e-post skrive og redegjøre for klagen. Legg ved relevant dokumentasjon i saken.

Nemnda består av en formann i dømmende stilling og to medlemmer oppnevnt av hver av de to partene. Medlemmene oppnevnes for ett år ad gangen. Saksbehandlingen er gratis for forbrukerne.

Se alle klagenemndene her.

Kontaktinfo

Her finner du Elklagenemnda.

Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo

Telefon: 23 08 84 70

E-post: elklage@elklage.no