Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Finansklagenemnda behandler klagesaker innen Bank, finans, forsikring, inkasso, og verdipapirfond.

Finansklagenemnda (FinKN) behandler saker mellom deg som forbruker og en bank, finansieringsselskap, kredittforetak, fondsforvaltningsselskap eller utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon som tilbyr slike tjenester til forbrukere i Norge.

Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder:

  • Finansklagenemnda Bank, Finans og verdipapirfond
  • Finansklagenemnda Person
  • Finansklagenemnda Skade
  • Finansklagenemnda Eierskifte
  • Finansklagenemnda Inkasso

Styret består av 10 representanter, som blir utpekt på denne måten:

  • Forbrukerrådet (FR) oppnevner tre medlemmer
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oppnevner ett medlem
  • Finans Norge oppnevner fire medlemmer
  • Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) oppnevner ett medlem
  • Verdipapirfondenes forening (VFF) oppnevner ett medlem

Men ikke alle bedrifter er tilsluttet Finansklagenemnda. Da er du avskåret fra å klage inn. Ofte blir man da i stedet henvist til bedriftens «etiske råd», som basert på Smarte Pengers erfaring er å anse som en proforma-klageinstans. Dersom bedriften ikke er tilsluttet en klagenemnd, styr unna.

Skriftlig klage

Før du klager til Finansklagenemnda, må du selv prøve å løse problemet med banken eller finansinstitusjonen.

Deretter må utformes en skriftlig klage til nemnda. Sekretariatet kan gi veiledning om måten klagen settes opp på. I klagen skal det gjøres rede hvorfor man klager, og man må fremlegge relevant dokumentasjon.

Finansklagenemnda består av fire nemnder:

Nemndene

FinKN Bank

Behandler klager vedrørende privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Du kan ikke benytte nemnda for klager på statsbanker som for eksempel Husbanken og Statens Lånekasse for Utdanning.

FinKN Skade

Behandler klager vedrørende forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring. FKN Skade tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning.  

FinKN Eierskifte

Behandler klager vedrørende forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til eierskifteforsikring. FKN Eierskifte tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. 

FinKN Person

Behandler klager vedrørende forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

FKN Person tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning.

Les mer om forsikringsklager.

FinKN Inkasso

Behandler klager på inkassoselskaper som gjelder brudd på god inkassoskikk, samt inkassosalærets størrelse.

Les mer om inkassoklager.

Utfallet er ikke bindene

Utfallet av klagesaken i nemnda, den såkalte «uttalelsen», som for så vidt er skriftlig, er ikke bindene for motparten. Men dersom den innklagende part nekter å etterkomme en uttalelse i favør kunden, kan kunden bringe saken til rettsapparatet for den innklagedes parts regning. Motparten må altså dekke dine sakskostnader. Derfor bør du forvente at motparten etterkommer et utfall i din favør.

 

Kontaktinfo

Besøksadresse: Askekroken 11, 0277 Oslo

Adresse: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo,

Telefon: 23 13 19 60

 

Se også:

Se alle klagenemndene her.

Les mer på andre nettsteder:

Finansklagenemnda
Les mer om nemnda på deres hjemmeside.

Uttalelser
Her kan du se uttalelser i sakene som har vært til behandling.

Avtaler og vedtekter
Her finner du avtalen og vedtektene som ligger til grunn for Finansklagenemnda.