Dette koster forenklede forelegg eller forelegg ved en rekke forskjellige trafikkforseelser.

Det er en rekke brukk på trafikkregler som gis som faste standardiserte forelegg.

Diss bruddene gis som forenklet forelegg:

2. Kjøring med motorvogn
med for kort avstand til forankjørende 6 650
kjøring med motorvogn i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område 6 650
3. Kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene
Innkjøring forbudt, 6 650
Trafikkforbud, 6 650
Svingforbud, 6 650
Vendingsforbud, 6 650
Påbudt kjøreretning, 6 650
Påbudt kjørefelt, 6 650
Påbudt rundkjøring, 6 650
Kollektivfelt, trafikkreglene § 5 6 650
Sambruksfelt, trafikkreglene § 5, 6 650
Envegskjøring, 6 650
Gågate 6 650
4. Kjøring med motorvogn 4 100
i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer 4 100
på fortau, sykkelfelt, gangveg, sykkelveg og gang- og sykkelveg 4 100
i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging 4 100
på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje 4 100
5. Trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn
til høyre 6 650
like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte 6 650
foran gangfelt 6 650
ved ikke å ha forvisset seg om at: 6 650
1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller 6 650
2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham 6 650
i strid med forbikjøringsforbud 6 650
6. Fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt
i henhold til Vikeplikt og Stopp, 6 650
overfor trafikk fra høyre 6 650
overfor gående i gangfelt 6 650
ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område 6 650
overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging 6 650
i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 6 650
7. kjøring med motorvogn
uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 2 550
uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 2 550
med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 2 550
uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3 2 550
der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23 2 550
med større antall personer på noen av sitteinnretningene, eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1, 2 550
der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 2 550
8. Kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkel er registrert for 5 350
9. Vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker 2 550
10. trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg 1 650
11. Sykkel
uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, 1 150
i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge 1 150
i strid med skilt 1 150
Innkjøring forbudt 1 150
Forbudt for alle kjøretøy 1 150
Forbudt for syklende 1 150
Forbudt for syklende og gående 1 150
På motorveg og motortrafikkveg 1 150
12. Bruk av mobiltelefon (elektronisk utstyr)
1 650
13. unnlatt sikring av passasjerer under 15 år 2 250

 

Se også:

Dette koster det å kjøre for fort

Varigheten på førerkortbeslag  

Parkeringsbøter

Bøtene hvis du bir tatt i tollen

Eksterne sider:

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Lov om veitrafikk

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.