Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til alle nordiske aksjefond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Noen ganger er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på den og den børsen. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Se andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske fond

Investeringerstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier fremvoksende markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike investeringsstrategiene til alle nordiske aksjefond

Fondene er alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Nordic Gambak C

Alfred Berg Nordic Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha potensial for å bidra betydelig til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Gjennom en disiplinert investeringsprosess vil forvalter søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fundamental- og sentiment analyse ligger til grunn for å identifisere gode investeringsmuligheter, men betydelig vekt legges på sentiment analysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, VINX Benchmark

Alfred Berg Nordic Index C (NOK)

Alfred Berg Nordic Index er et passivt forvaltet indeksfond som investerer aksjer i det nordiske markedet. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Nordic Index har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C

Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. F

Arctic Nordic Equities A

Fondet er et aktivt forvaltet “long-only” aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island (“Norden”). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Fondet kan i begrenset omfang også investere i selskapsobligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, ETFer, unoterte aksjer og bankinnskudd (kontanter). Fondet kan også oppnå en indirekte eksponering mot Norden gjennom bruk av andre investeringsteknikker, som for eksempel ved bruk av derivater.

C WorldWide Norden

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamental-analyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. C WorldWides nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i de nordiske landene. Investeringspolitikken er fokusert mot å investere i en forholdsvis snever portefølje på mellom 20-30 aksjer med langsiktige attraktive aksjer som muliggjør høy kjennskap til hver enkelt investering. Fondet er et UCITS tilføringsfond og investerer alle sine midler i det Luxembourgbaserte underfondet C WorldWide Nordic Markets Sub-Fund, minus en liten kontantandel for å dekke løpende kostnader.

Carnegie All Cap

Carnegie All Cap er et svanemerket aksjefond som baserer investeringene på en grundig bærekraftsanalyse. Fondet investerer i de mest bærekraftige nordisk børsnoterte selskapene, fra small cap til large cap. Vil investere ekstra bærekraftig. Carnegie All Cap er Sveriges første svanemerkede fond, med strenge krav og årlig revisjon utført av Miljömärkning Sverige AB. Ikke bare brenner for miljøhensyn, men også for sosiale spørsmål og god forretningsetikk. Gjennom verktøyet CF THORanalyserer Carnegie Fonders forvaltere over 100 forskjellige ESG-spørsmål.

Delphi Nordic A

Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 30-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd.

DNB Barnefond A

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel hovedsakelig investeres i DNB Global Lavkarbon. Fondet investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp.DNB Barnefond har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. Investering i DNB Barnefond gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.

DNB Grønt Skifte Norden A

Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Fondets skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Selskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DNB Norden A

DNB Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Investering i DNB Norden gir normalt en eksponering på tvers av sektorer/land, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

DNB Norden Indeks A

DNB Norden Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende VINX Benchmark Cap. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Eika Alpha

Eika Alpha investerer primært i aksjer i nordiske selskaper. Fondet kan investere inntil 20 % i utenlandske aksjer og da primært selskaper innen OECD-området. Fondet er aktivt forvaltet, noe som vil si at fondets investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive land/markeder, sektorer og investeringstemaer, samt grundige analyser av de enkelte selskapene.
Fondet er et nasjonalt fond med anledning å investere inntil 15 % i ett selskap. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (redusert risiko). Fondet er underlagt vår policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper.

Eika Norden

Eika Norden investerer primært i aksjer i nordiske selskaper. Fondet kan investere inntil 20 % i utenlandske aksjer og da primært selskaper innen OECDområdet. Fondet er aktivt forvaltet, noe som vil si at fondets investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive land/markeder, sektorer og investeringstemaer, samt grundige analyser av de enkelte selskapene.
Fondet er et UCITS-fond. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (redusert risiko). Fondet er underlagt vår policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper.

Fidelity Funds Nordic Dist SEK

Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i andeler i selskaper notert på børsene i Finland, Norge, Danmark og Sverige. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan investere i aktiva direkte eller eksponeres indirekte gjennom andre kvalifiserte metoder, inkludert derivater. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere mer kapital eller inntekt, inkludert for investeringsformål, på linje med fondets risikoprofil. Fondet vil utføre skjønnsmessige investeringsvalg som faller innenfor fondets mål og retningslinjer.

First Veritas

Fondet skal investere i et fåtall børsnoterte nordiske selskaper forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger I enkeltpapirer på en kvantitativ fundamental vurdering som stiller svært høye krav til kvalitet med fokus på selskapenes kapitalavkastning, vekst, kontantstrøm, gjeld, marginvarians, og prising. Den analytiske prosessen baseres på en dyptgående gjennomgang av nøkkeltall fra selskapenes års- og kvartalsrapporter tilbake til 2006, kombinert med kontinuerlig
monitorering av papirers verdsettelse, relativt til selskaper med tilsvarende høy kvalitet.
Fondet skal bestå av minimum 12 plasseringer i finansielle instrumenter med forskjellige utstedere. Normalt vil ikke fondet ha mer enn 18 forskjellige finansielle instrumenter. Således vil fondet normalt være en fokusert portefølje bestående av 12 - 18 ulike aksjer. Fondet vil ikke investere I selskaper innenfor bank/finans/forsikring.

Fondsfinans Norden

Investeringsstrategien er å ha en sammensatt portefølje hvor hoveddelen består av aksjer notert på de nordiske børsene. Fondet er aktivt forvaltet (følger ingen indeks). Aksjene i porteføljen er de forvalterne mener vil gi høyest avkastning i forhold til risiko. Porteføljen består av aksjer hvor forvalterne mener å forstå verdiskapningen, samtidig som det er mulig å regne på verdiene. Det investeres i selskaper der forvalterne mener verdiene er høyere enn aksjekursen. Videre baserer forvalterne sine investeringsbeslutninger på analyser av makroøkonomiske forhold, bransjemessige forhold og selskaper. Det er en bevisst holdning til risiko. Porteføljen består normalt av omlag 30 selskaper.

Handelsbanken Norden

Fondet plasserer i aksjer i hovedsak utstedt av selskaper i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt energi, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt energi i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi.
Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet har lov til å investere maksimalt 10 % av fondsverdien i fondsandeler.

Handelsbanken Norden Index Criteria

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen for indeksen Solactive ISS ESG Screened Nordics All Cap Index. Fondet forvaltes passivt. Fondet investerer i aksjer i tråd med indeksen, bortsett fra de selskap som ikke oppfyller kravene til bærekraft. Indeksen består av samtlige selskaper på Stockholmbørsen, Oslo Børs, Københavnbørsen samt Helsingforsbørsen eksklusive de selskapene som ikke oppfyller krav til bærekraft. Indeksen fondet følger stiller krav til bærekraft. Kravene til bærekraft omfatter internasjonale standarder og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Retningslinjene omfatter også fondets ekskludering av selskaper som er involvert i produksjon eller distribusjon av fossilt brensel, krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, cannabis og pornografi. Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter.

Handelsbanken Norden Selektiv

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet investerer på lang sikt i 16 - 35 nordiske selskaper. Vårt fokus er å konstruere en portefølje av kvalitetsselskaper med varierende drivkrefter og gode forhold for en rimelig verdsettelse. Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Handelsbanken Nordiske SMB

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet plasserer i mindre og mellomstore selskaper i Danmark, Finland, Norge og Sverige, der markedsverdien på investeringstidspunktet ikke kan overstige 0,5 % av den samlede markedsverdien for de markedene der fondet kan investere. Dersom vi mener at det er til andelseiernes beste investerer fondet også i større selskaper. Når vi velger aksjer til fondet legger vi særskilt vekt på at selskapets strategi sammenfaller med vår vurdering av hva som kan gi kursutvikling for aksjen. Deretter vurderer vi selskapets nøkkeltall som for eksempel vekst i inntjening i forhold til markedets forventninger. Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i nordiske børsnoterte aksjer. Inntil 10 % av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norden har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

KLP AksjeNorden Indeks P

KLP AksjeNorden er et aksjefond som investerer i et representativt utvalg av de største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen plasseres i selskaper som er hovedaktører i det nordiske næringsliv. Investeringene spres på et bredt utvalg av næringer og bransjer. Fondets risiko vurderes som lavere enn for det norske fondet, men noe høyere enn for våre globale fond.

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P

Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.
Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.

Landkreditt Norden Utbytte A

Landkreditt Norden Utbytte har som mål å investere I utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis notert på børsene i Helsinki, København, Oslo og Stockholm. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på de nevnte fire nordiske børsene, men kan også investere i selskaper notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en sentral posisjon i de nordiske økonomiene.

Nordea Innovation Stars

Fondet investerer hovedsakelig i nordiske aksjer så vel som aksjerelaterte verdipapirer og derivatinstrumenter. Fondet investerer i selskaper som anses å ha evnen til å drive innovasjoner og dra nytte av dem, og av de strukturelle veksttrendene som gir betydelige markedsmuligheter på lang sikt Valget av aksjer er basert på en kombinasjon av økonomiske faktorer og analyse av hvordan selskapene kontrollerer og håndterer sine risikoer og muligheter i forhold til ESG-saker, dvs. miljømessig og sosiale bærekraft og god eierstyring og selskapsledelse. Kun de selskapene som håndterer potensielle ESG-risikoer på en proaktiv og strukturert måte, og er interessante fra et finansielt perspektiv, blir relevante for fondet å investere i. I fondets investeringsvirksomhet er det et sterkt fokus på selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger. Fondet har til hensikt å optimalisere utvalget av selskaper som er representert i porteføljen og å ekskludere selskaper med mindre ansvarlig og bærekraftig driftsmodell fra fondets investeringsunivers.
Minst 90 % av fondets midler er plassert på aksjemarkedet. Fondets nettomidler kan også investeres i kinesiske A-aksjer via programmet
Stock Connect.

Nordea Nordic

Fondet forvaltes ut ifra en investeringsstrategi som tar hensyn til selskapenes fundamentale faktorer. Aksjekursenes langsiktige utviklingspotensial vurderes ut ifra selskapenes entydige forretningskonsepter, sterke finansieringsposisjon, kompetente ledelse og eierbase. Hovedvekten legges på utvelgelse av enkeltaksjer, fremfor fordeling på bransjer og land.
Fondet investerer hovedsakelig fondsmidlene i nordiske, børsnoterte aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel tegningsretter. Fondets investeringer rettes mot de største selskapene og de mest omsatte aksjene på det nordiske markedet. Fondets beholdning i enkeltforetak kan avvike betydelig fra fordelingen i referanseindeksen. Minst 90 % av fondets midler er plassert på aksjemarkedet.

Nordea Nordic Stars

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger investeringsteamet selskaper med spesielt fokus på deres evne til å etterleve internasjonale standarder for miljø, samfunnsansvar og eierstyring, og som tilbyr førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer i hovedsak i aksjer i nordiske selskaper. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er hjemmehørende, eller har det meste av sin virksomhet, i Norden.
Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Odin Norden C

ODIN Norden investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fondets mål er å over tid gi høyere avkastning enn det nordiske aksjemarkedet (referanseindeks: VINXBCAPNOKNI).
Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Odin Norden F

ODIN Norden investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fondets mål er å over tid gi høyere avkastning enn det nordiske aksjemarkedet (referanseindeks: VINXBCAPNOKNI).
Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Odin Small Cap C

Fondets midler skal plasseres i små og mellomstore selskaper i Norden, men med hovedvekt på Sverige, og som har aksjer notert for handel på en handelsplass i EØS. Med små og mellomstore selskaper i Norden menes selskaper som har registrert kontor eller hovedkontor i et land i Norden, og som på fondets kjøpstidspunkt har en markedsverdi på maksimalt én (1) prosent av den totale markedsverdien for samtlige aksjer notert på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbørsen). Sammensetningen av aksjer og fordeling mellom ulike bransjer eller regioner er for øvrig ikke forhåndsbestemt, noe som innebærer at fondets eiendeler fra tid til annen eksempelvis kan være konsentrert om et fåtall bransjer.

Pareto Nordic Equity B

Underfondet har som mål å oppnå best mulig avkastning på lang sikt, i forhold til risikoen tas av underfondet.Underfondet investerer hovedsakelig i børsnoterte aksjer eller aksjer som er notert på børs eller andre regulerte markeder i Norden.Underfondet erverer aksjer i selskaper uten spesielt fokus på en industriell sektor eller på selskapenes markedsverdi. Underfondet er aktivt forvaltet, det vil si at beslutninger blir tas basert på interne analyser.Underfondet kan investere inntil 20% av sine eiendeler i rentebærende instrumenter som hovedsakelig består av statsobligasjoner og i mindre gradav konvertible obligasjoner.Underfondet kan benytte finansielle derivater (FDI) for både investeringsog sikringsformål. FDI kan omfatte terminkontrakter (futures), forwards,opsjoner, swap-avtaler (unntatt kredittpsforsikringer og total returnswap-avtaler, inkludert lignende finansielle derivater), tegningsretter (warrants) og andre FDI som fondsforvalteren vurderer som hensiktsmessigfor underfondet. Målet med å investere i derivater er ikke å oppnåbelåning (giring), men FDI-transaksjoner kan gire underfondet grunnet slikeinstrumenters iboende belåning. Underfondet kan ikke investere mer enn 10% av sine neƩo eiendeler i UCITS eller andre UCI med lignende investeringspolicy. Fra tid til annen kan maksimum 20% av underfondets netto eiendeler investeres i likvide eiendeler. Slike eiendeler kan enten være kontantnnskudd eller pengemarkedsinstrumenter.

SEB Norden

SEB Nordenfond har som mål å øke verdien av investeringen din over tid ved å oppnå bedre avkastning enn referanseindeksen. Vi tar aktive investeringsbeslutninger, basert på analyse og utvalg, når investerer primært i mellomstore og store selskaper i Norden. Fondet har normalt 40-70 beholdninger, men avvik kan forekomme. Vi legger stor vekt på fundamental analyse, med fokus på selskapsspesifikke i stedet for makroøkonomisk analyse. Regelmessige selskapsbesøk er derfor en viktig del av investeringsprosessen. I arbeidet med å analysere selskapene legger vi vekt på kvalitetsaspekter som for eksempel sterk markedsposisjon, gode finanser og dokumentert evne til lønnsom vekst. For øvrig er investeringsfokuset diversifisert og således ikke begrenset til noen bestemt bransje.

SEB Nordic Future Opportunity C NOK

SEB Nordic Future Opportunity Fund har som mål å øke verdien til din investering over tid, og samtidig prøve å skape en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet for blant annet å nå de langsiktige målene i Paris-avtalen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i små til mellomstore nordiske selskaper. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av  ettokapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper i enhver sektor i EØS, eller som omsettes på et regulert marked der, men fondet konsentrerer seg om Norden (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige).

Storebrand Indeks - Norden A

Storebrand Indeks - Norden er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved VINX Nordic Benchmark Cap Net. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

Swedbank Robur Nordenfond

Fondets mål er å oppnå en langsiktig god avkastning til en veloverveid risiko. Fondet investerer i aksjer i nordiske selskaper i ulike bransjer. Fondet kan anvende derivatinstrumenter for å øke fondets avkastning. Fondet har en langsiktig investeringshorisont og en aktiv investeringsstrategi som går fra en overordnet markedsanalyse til analyse av enkelte foretak, med det formål å skille ut de selskapene som forventes å ha best resultatutvikling til en attraktiv verdivurdering.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

Fondet investerer i aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. Fondet kan anvende derivatinstrumenter for å øke fondets avkastning.Fondet har en langsiktig investeringshorisont og en aktiv investeringsstrategi som går fra en overordnet markedsanalyse til nalyse av enkelte foretak, med det formål å skille ut de selskapene som forventes å ha best resultatutvikling til en attraktiv verdivurdering

Vibrand Norden

Vibrand Norden er et verdipapirfond som investerer i aksjer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert innen EØS-avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Vibrand Norden vil handle aksjer ut fra egne definerte kursmål basert på egne analyser og bedriftsbesøk. Fondet vil være sammensatt av både store og små selskap for å ta hensyn til risiko, og vil dempe risiko gjennom å investere i store selskaper med utbyttekapasitet.