Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til alle globale aksjefond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Ofte er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på den og den børsen. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier norske fond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier i fremvoksende markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike investeringsstrategiene til alle globale aksjefond

Fondene er satt opp alfabetisk.

Alfred Berg Global

Alfred Berg Global Quant er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet har mulighet til å investere i globale markeder som inngår i MSCI World som også er fondets referanseindeks. Fondets forvaltere identifiserer investeringsmuligheter ved å vurdere selskaper ut ifra over 60 faktorer som forventes å påvirke selskapets utvikling, inkludert vekst, volatilitet, lønnsomhet, estimatendringer, cashflow mm. Faktorenes innflytelse på hver enkelt aksje vurderes i lys av markedssituasjonen, og er således dynamisk. Porteføljesammensetningen er et resultat av en kvantitativ optimeringsprosess for å oppnå en balansert eksponering mot enkelte risikofaktorer. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet.

C WorldWide Globale Aksjer

C WorldWide Globale Aksjer har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Globale Aksjer har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Fondet har samme forvaltningsstrategi og tilnærmet lik porteføljesammensetning som fondet C WorldWide Globale Aksjer i Danmark.

C WorldWide Globale Aksjer Etisk

Carnegie WorldWide Etisk II har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Etisk II har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Carnegie WorldWide Etisk II har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Carnegie WorldWide, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, pornografi, tobakk eller våpen.

C Worldwide Stabile Aksjer

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Stabile Aksjer har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Det langsiktige målet for porteføljen er å ha en prisvolatilitet som er lavere enn det generelle aksjemarkedet.

Carnegie Global Quality Companies A

Fondet er et globalt fokusert aksjefond som investerer i langsiktige selskaper som forventes å vise god avkastning. Fondet vil investere det meste av sin kapital i store etablerte globale selskaper. De fleste selskapene forventes å være børsnotert i Europa, USA og Japan. Aksjene vil bli valgt etter prinsippet om at selskapene eies på svært langsiktig basis, der veksten i investeringsverdi er avledet fra selskapenes langsiktige overskudd og ikke fra kortsiktige rentebevegelser. Fondets kapital kan investeres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og derivater samt kontoer i kredittinstitusjoner. Fondet vil bare investere i pengemarkedsinstrumenter som en del av fondets likviditetsstyring. Fondet kan investere maksimalt ti prosent av sin kapital i andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Danske Invest Global Index Restricted Class SA

Fondet forsøker å følge en referanseindeks med lavt CO2-avtrykk. Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål som oppnås gjennom en bestemt referanseindeks. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer. I et passivt forvaltet fond, investerer forvalterteamet direkte i et utvalg aksjer som inngår i referanseindeksen ved bruk av en multifaktormodell for å redusere handelsomkostninger og minimerer fondets tracking error. Tracking error forventes å ligge under 1,00%, men kan dog være høyere da referanseindeksen kan inneholde selskaper som ikke finnes i fondets investeringsunivers. Tracking error brukes for å måle forskjellen i fondets og referanseindeksens avkastning..

Danske Invest Global Index, klasse NOK h

Investerer globalt i børsnoterte aksjer i flere bransjer. Fondets investeringer denominert i utenlandsk valuta er sikret til norske kroner.
Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt.
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen. Det kan være investeringer som ikke er inkludert i indeksen. Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene. Fondets investeringer er underlagt spesifikke etiske restriksjoner. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK

Investerer i globale aksjer i selskaper som forventes å kunne bidra til eller dra fordel av transformasjonen til en bærekraftig og sirkulær økonomi. Aksjer er valgt på bakgrunn av spesifikke forventninger til den enkelte aksjes avkastning. Porteføljen består typisk av 35 - 50 aksjer. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Danske Invest Horisont 100, klasse NOK

Fondet har en normalinvestering med 35% i norske aksjefond og 65% i internasjonale aksjefond. Norske aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80% og internasjonale aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80%. Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter forsøker å finne de investeringene som vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Danske Invest Horisont Aksje

Aksjefond som plaserer sine midler i verdipapirfondsandeler i norske og internasjonale aksjefond. Andelen "norske aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent og andelen "internasjonale aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent. I en normalposisjon vil andelen norske aksjefond være 35% og internasjonale aksjefond 65%. Fondet fremmer ulike miljømessige og sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap. Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

Danske Invest In. Global AC Restricted, klasse NOK

Investerer globalt i aksjer inkludert fremvoksende markeder og imøtekommer det bærekraftige investeringsmålet ved å investere i selskaper som samsvarer med den valgte indeksen. Indeksen oppfyller forordningens minimumskrav til en EU klimaovergang-indeks.
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen. Det kan være investeringer som ikke er inkludert i indeksen. Det kan også være selskaper i indeksen som fondet ikke er investert i. Disse selskapene er ekskludert fordi de vurderes til å ha vesentlig negativ påvirkning på fondets bærekraftige investeringsmål. I tillegg til å følge de bærekraftige investeringsmålene, så fremmer også fondet miljømessige- og sosiale forhold gjennom screening, investeringsrestriksjoner og aktivt eierskap. Dette kan i visse tilfeller føre til avvik mot fondets referanseindeks.

Delphi Global A

Delphi Global har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjeselskaper på verdens børser. Fondets strategi går ut på å finne gode langsiktige trender og vil derfor benytte trendanalyser aktivt for å finne interessante aksjer og sektorer. Fondet investerer i et fåtall selskaper og fokus er rettet mot de til enhver tid antatt beste sektorene. Fondet kan investere i alle bransjer og har stor frihet i forhold til geografisk nedslagsfelt. Når markedet preges av usikkerhet, kan inntil 20% av midlene flyttes over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Fondet vil bære preg av å være en aktivt forvaltet portefølje og vil kunne bevege seg raskt mellom regioner, sektorer og enkeltselskaper.

Delphi Global Valutasikret

Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,02 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,02-4,02 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner.

DNB Aktiv 100 A

DNB Aktiv 100 er et aktivt forvaltet aksjefond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i det globale markedet, og 20 prosent i det norske markedet. Investeringene i DNB Aktiv 100 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksjefond.

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK

Fondet har som mål å oppnå maksimal avkastning på lang sikt uten unødig risiko. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som opererer i eller er forbundet med banebrytende teknologier, vanligvis innenfor sektorene kommunikasjonstjenester, informasjonsteknologi, økonomi, helse, fornybar energi eller energieffektivitet. Geografisk har underfondet full fleksibilitet. Fondets basisvaluta er EUR. Fondet følger en aktivt forvaltet strategi.

DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK

Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer som viser relativt lav volatilitet og konsentrasjonsrisiko. Geografisk har underfondet full fleksibilitet. Underfondet investerer i aksjer med minst 51 % av sine aktiva. Investeringer i andre UCITS- eller UCI- investeringsfortak vil aldri overstige 10 % av underfondets aktiva. Underforndet følger en aktiv forvaltet strategi. Referansegruinnlaget er MSCI World Index Net. Den har blitt inkludert som et referansepunkt som man kan sammenlikne underfondets resultateter medf. Det kan brukes som et utvalg som investeringene velges fra, men underfondet har ikke som mål å systematisk repliker sammensetningen.

DNB Fund Future Waves N

Fondet investerer hovedsakling i aksjer i selskaper om kombinerer forventet høyt avkastningspotensiale med løsningsorienterte  forretnikngsmodeller  ved hjelp av FNs  må for bærekraftig utvikling og rammeverk Fondet investerer i aksjer med minst 51 prosent av sine aktiva. Investeringer i andre UCITs- eller UCI-investeringsforetak vil aldri overstige 10 prosent av fondets netto KTIVA.

DNB Global A

DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

DNB Global Indeks A

Fondet er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

DNB Global Lavkarbon A

DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond som blant annet legger vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

DNB Klima Indeks A

Fondet investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en internasjonal aksjeindeks for lavutslippsselskaper som er tilpasset målene i Parisavtalen, dvs. en aksjeindeks klassifisert som «EU Paris-aligned Benchmark».

DNB Private Banking Premium 100 A

DNB Private Banking Premium 100 er et aktivt forvaltet aksjefond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i det globale markedet, og 20 prosent i det norske markedet. Investeringene i DNB Private Banking Premium 100 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksjefond. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

DNB Spare 100

DNB Spare 100 er et passivt forvaltet aksjefond som investerer fondets midler i underliggende indeksfond. Fondet har en bred eksponering i de globale og norske markedene, og midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i tre forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond). De tre underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks. Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de tre underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

Eika Global

Fondet investerer i aksjer notert på børs eller tilsvarende markedsplass primært innen OECD. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi som over tid søker å gi meravkastning utover referanseindeksen MSCI World. Investeringer foretas basert på en metodikk med top/down identifikasjon av investeringstema og -område, og bottom/up valg av selskap. Porteføljen komponeres med fokus på spredning mellom sektor, land og region, hvor vektingen varierer over tid etter forvalters vurderinger.

Eika Spar

Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive regioner, land, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enkelte selskap.Fondets portefølje vil normalt være 1/3 investert i henholdsvis norske, nordiske og globale aksjer.

Fidelity Funds Global Focus A (USD)

Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i selskapsandeler notert på verdens aksjemarkeder. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Investeringer er konsentrert i andeler i et mer begrenset antall av selskaper, og porteføljen vil følgelig være mindre mangfoldig. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

First Global Focus

Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt.
Fondet utelukker de samme selskapene i sitt investeringsunivers som Norges Bank Investment Management gjør i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Fondsfinans Fornybar Energi

Fondsfinans Fornybar Energi er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer globalt i selskaper som er med på å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester i fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport. Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning, gjennom en aktivt forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av aksjer i selskaper som arbeider innenfor fornybar energi sektoren over hele verden.

Forte Global

Forte Global investerer hovedsakelig i andre verdipapirfond fordelt mellom ulike bransjer og geografiske mandater over hele verden. Fondene som det investeres i skal ha minimum fire av fem stjerner i Morningstars rangering blant de fleste aksjefond i verden. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at investeringene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av fondenes investeringsstrategi, historisk avkastning i forhold til den risiko som taes og fondenes forvalter. Børsnoterte fond (ETFer) vil tidvis brukes til å øke eksponeringen mot markedet og i andre perioder for å kurssikre porteføljen.

Fram Global

Fondet investerer i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning. Fondet vil hovedsakelig plassere i aksjefond hos ledende internasjonale nisjeforvaltere. FRAM Global søker å utnytte fondets frie mandat i forhold til geografisk allokering for å oppnå meravkastning og redusert risiko. Forvalter har en kontrær investeringsfilosofi, de beste investeringer finnes i upopulære markeder og sektorer.

Handelsbanken Aktiv 100

Investeringer i fondet er knyttet til forskjellige aksjefond og andre aksjerelaterte finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter.

Handelsbanken Global Index Criteria

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen for indeksen Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets. Fondet forvaltes passivt. Fondet investerer i aksjer i tråd med indeksen, bortsett fra de selskap som ikke oppfyller kravene til bærekraft. Fondet investerer i aksjer i tråd med indeksen, bortsett fra de selskap som ikke oppfyller kravene til bærekraft.Indeksen fondet følger stiller krav til bærekraft. Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter.

Handelsbanken Global Momentum

Fondet investerer i det globale aksjemarkedene med sikte om å tilby eksponering mot selskaper som viser et positivt risikojustert momentum.
Fondet er regelbasert og investeringene i fondet velges gjennom en kvantitativ forvaltningsmodell der selskaper vurderes og velges ut fra deres risikojusterte momentum over en eller flere tidsperioder. Andre faktorer, som likviditet, markedsverdi, omsetning osv., kan også påvirke valg av selskaper og selskapenes respektive vekt i fondet. Investeringsfokuset er globalt og ikke begrenset til en bestemt bransje eller region. Fondet investerer ikke i selskaper som er bekreftet å handle i strid med internasjonale normer og konvensjoner som for eksempel gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold, korrupsjon og miljø. Det brukes en restriktiv tilnærming til fossilt brensel, og fondet investerer ikke i selskaper med virksomhet innen områdene / bransjene krigsmateriell, tobakk, alkohol, kommersiell gambling, cannabis og pornografi på den måten som er beskrevet i fondets prospekt.
Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester relatert til fossilt brensel i tilfeller der selskapene anses å konvertere virksomheten til mer fornybar energi. Fondet kan investere i derivater som en del av fondets investeringsfokus. Bruk av derivat instrumenter skal imidlertid ikke være av en slik art at det påvirker fondets risikonivå annet enn marginalt.

Handelsbanken Global Selektiv

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet investerer på lang sikt i 16 til 35 globale selskaper og har derfor valutaeksponering mot disse markedene. Vårt fokus er å konstruere en portefølje av kvalitetsselskaper med varierende drivkrefter og gode forhold for en rimelig verdsettelse. Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi.
Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi.
Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Handelsbanken Global SMB Index Criteria

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen for indeksen Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index. Fondet forvaltes passivt. Fondet investerer i aksjer i tråd med indeksen, bortsett fra de selskap som ikke oppfyller kravene til bærekraft. Indeksen har som hensikt å speile utviklingen i små selskaper globalt på utviklede aksjemarkeder eksklusive de selskapene som ikke oppfyller kravet til bærekraft. Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter.

Handelsbanken Global Tema

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper på verdens større aksjemarkeder. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø.
Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. Fondet er Svanemerket, noe som innebærer at fondet oppfyller de kravene og kriteriene som Svanemerket står for. For detaljert informasjon om gjeldende kriterier, se svanemerket.no/sparing. Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Handelsbanken Global Utbytte

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen for indeksen Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Volatility Index. Fondet forvaltes passivt. Fondet investerer i aksjer i tråd med indeksen, bortsett fra de selskap som ikke oppfyller kravene til bærekraft.
Indeks består av en kurv med selskap med høyt utbytte og små svingninger i aksjemarkedet globalt.
Indeksen fondet følger stiller krav til bærekraft. Kravene til bærekraft omfatter internasjonale standarder og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Retningslinjene omfatter også fondets ekskludering av selskaper som er involvert i produksjon eller distribusjon av fossilt brensel, krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, cannabis og pornografi.

Heimdal Tinde

Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, det vil si at det søkes å investere i selskaper som har en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Investeringer i fondet foretas på grunnlag av forvalters kvantitative og kvalitative analyse. Forvalter velger fritt de selskaper og aksjefond det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks.
Sektor og geografiske plasseringer vil tidvis ha store avvik fra sammensetting i referanseindeks.

Heimdal Utbytte

Aksjefondet Heimdal Utbytte investerer tilgjengelige midler i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, primært på Oslo Børs. Inntil 15 prosent av kapitalen kan investeres i utbyttebetalende aksjer i EØS-området. Fondet vil normalt være fullinvestert i aksjemarkedene.

Holberg Global A

Holberg Global A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Holberg Global Valutasikret A

Holberg Global Valutasikret A investerer i Holberg Global. Fondets investeringer blir i hovedsak valutasikret til norske kroner gjennom bruk av valutaderivater. Fondet vil dermed ikke ha vesentlig valutarisiko mot norske kroner.

JPM Global Select Equity A acc (USD)

Bruker en analysedrevet investeringsprosess som er basert på fundamental analyse av selskaper og deres fremtidige resultater og kontantstrømmer, av et team bestående av analytikere som er spesialister på sine sektorer. Benchmark av aksjeklasse MSCI World Index (Total Return Net). Viktigste investeringseksponering Minst 67 % av kapitalen investeres i aksjer i selskaper over hele verden.

JPM Global Unconstrained Eqt A dist (USD)

Bruker en fundamental nedenfra-og-opp-prosess for valg av enkeltaksjer. Investeringsprosessen er bygget på å utnytte innsiktene til et globalt analytikerteam for å identifisere attraktivt verdivurderte selskaper på grunnlag av en kvalitets- og vekstramme. Bruker en tilnærming med høy overbevisning til å finne de mest attraktive
investeringsideene med minimale begrensninger. Viktigste investeringseksponering: Minst 67 % av kapitalen investeres i aksjer i selskaper over hele verden, inklusive fremvoksende markeder. Underfondet kan investere i selskaper av enhver størrelse (inklusive selskaper med liten markedsverdi) og kan fra tid til annen fokusere sine investeringer på spesifikke sektorer eller markeder.

KLP AksjeGlobal Flerfaktor P

Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Investeringsuniverset består av omtrent 1.600 selskaper. Porteføljen settes sammen etter en utvalgsprosess basert på blant annet selskapsstørrelse, svingningsrisiko og inntjening. Metoden bygger på observasjoner av sammenhenger i aksjemarkedet og kan endres. Porteføljen rebalanseres minimum to ganger i året.

KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P

Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Investeringsuniverset består av omtrent 1.600 selskaper. Porteføljen settes sammen etter en utvalgsprosess basert på blant annet selskapsstørrelse, svingningsrisiko og inntjening. Metoden bygger på
observasjoner av sammenhenger i aksjemarkedet og kan endres. Porteføljen rebalanseres minimum to ganger i året. Fondet er valutasikret til norske kroner.

KLP AksjeGlobal Indeks P

Fondet er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV er et indeksfond-i-fond som investerer i aksjemarkedet globalt. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet investerer i verdipapirfondsandeler (i KLP AksjeGlobal Indeks II), og bankinnskudd. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.
Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. P

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.
Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene. Fondet er valutasikret til norske kroner.

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P

LP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i mindre selskaper i de globale markedene. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper med lav historisk svingning, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening.

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P

Fondet er et indeksfond og tilføringsfond som investerer minimum 85 prosent av sine midler i verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I (AGSCI I) som er mottakerfondet.

KLP AksjeVerden Indeks P

KLP AksjeVerden Indeks er et fond i fond som investerer i de indeksnære fondene KLP AksjeGlobal Indeks I og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I. Fordelingen mellom de underliggende fondene er omtrent 85-90% i KLP AksjeGlobal Indeks I og 10-15 % i KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I. KLP AksjeVerden Indeks er ikke valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P

KLP Framtid Mer Samfunnsansvar har som målsetting å gi en bred eksponering mot aksjemarkedet globalt. KLP Framtid Mer Samfunnsansvar investerer i tre underliggende fond: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar (ca. 30%), KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II (60%), KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar (ca. 10%). Den faktiske fordelingen kan svinge med inntil +/- tre prosentpoeng i forhold til denne fordelingen.

KLP Framtid P

KLP Framtid investerer i elleve underliggende fond: KLP AksjeGlobal LavBeta I (ca. 7,5%), KLP AksjeGlobal LavBeta II (ca. 12,5%), KLP AksjeGlobal SmallCap Indeks I (ca. 7,5%), KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I (ca. 7,5%), KLP AksjeUSA Indeks III (ca. 7,5%), KLP AksjeUSA Indeks II (ca. 12,5%), KLP AksjeEuropa Indeks I (ca. 7,5%), KLP AksjeEuropa Indeks II (ca. 12,5%), KLP AksjeAsia Indeks I (ca. 2,5%), KLP AksjeAsia Indeks II (ca. 2,5%), KLP AksjeNorge Indeks (20%). Den faktiske fordelingen kan svinge med inntil +/- tre prosentpoeng i forhold til denne fordelingen.

Kron Indeks Global

Fondet er et tilføringsfond som investerer min 85 prosent av sine midler i det passive forvaltede mottakerfondet AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT andelsklasse I13N. Fondet tilsikter å investere hele fondets midler i mottakerfondet, men vil holde en liten andel kontanter for å dekke kostnader. Mottakerfondet har som mål å gjenspeile utviklingen i referanseindeksen MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index, som representerer aksjer i 23 land med utviklede markeder

Landkreditt Aksje Global A

Fondets kapital plasseres i en portefølje av ulike underfond, med en øvre grense på 20 prosent per underfond. Fondets kjerneportefølje består av godt diversifiserte globalfond, med tillegg av en andel av fondets kapital som plasseres i geografisk konsentrerte underfond i utvalgte markeder, herunder Norge og enkelte fremvoksende økonomier. Landkreditt Aksje Global er bredt eksponert og har god risikospredning gjennom underfondenes porteføljer, både geografisk, bransjemessig og på selskapsnivå. Fondet er aktivt forvaltet, det vil si at underfondene velges ut fra forvalterens egne vurderinger og analyser, og det kan forekomme betydelige avvik fra verdensindeksen.

Nordea Aksjer Verden

Nordea Aksjer Verden er et aksjefond som hovedsakelig investerer aksjer i Norge og internasjonalt. Fondet investerer primært i andre verdipapirfond forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordeakonsernet. Forvaltningen vil være rettet mot å gi en høyest mulig
avkastning innenfor det mandatet som fondet har for investeringer i aksjemarkedet. Fondene det investeres i er aksjefond og kan ha ulike
egenskaper med hensyn til geografisk fordeling og annet. Nordea  Aksjer Verden har som utgangspunkt 100% aksjeandel, men aksjeandelen kan variere mellom 85% og 100% avhengig av Nordeas markedssyn. Fondets verdi kan forventes å svinge i samsvar med aksjemarkedets utvikling. Fondet vil kunne investere direkte i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der forvalter finner det formålstjenlig. Fondet kan av og til benytte derivater for å redusere risiko eller effektivisere fondsforvaltningen. Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer på China Connect. Fondet har ingen referanseindeks.

Nordea Global Climate and Social Impact Fund

Fondet har som mål å gi andelseierne investeringsvekst på lang sikt og skape en positiv effekt på miljø og sosiale spørsmål. I den aktive forvaltningen av fondets portefølje fokuserer investeringsteamet på selskaper som utvikler klima- og miljøvennlige løsninger, som for eksempel fornybar energi og ressurseffektivitet, eller sosiale løsninger gjennom sine produkter eller tjenester, og som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 25 % av sum eiendeler, i Kina A-aksjer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot
andre valutaer enn basisvalutaen.

Nordea Global Disruption Fund BF NOK

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje fokuserer forvaltningsteamet på selskaper som endrer spillereglene og som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Selskaper som endrer spillereglene, har produkter eller tjenester som er meget innovative og har potensial til å forstyrre eksisterende forretningsmodeller. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer.

Nordea Global Dividend

Nordea Global Dividend Fund er et aksjefond som investerer i aksjer over hele verden med tyngdpunkt på det amerikanske aksjemarkedet. Fondet fokuserer på å investere i selskaper med en sterk balanse og en god utbyttekapasitet. Fondet kan investere i derivatinstrumenter for potensielt å øke avkastningen, samt å effektivisere forvaltningen. Investeringsmålet er å gi andelseiene en så høy avkastning som mulig sett i forhold til fondets risikonivå.Fondet passer for deg som vill spare langsiktig i det globale aksjemarkedet. Fondet investerer ikke i selskap hvor mer enn 5 % av selskapets omsetning kommer fra produksjon og/eller salg av varer og tjenester i kategoriene våpen, tobakk, alkohol, spill og pornografi.

Nordea Global Enhanced

Fondet forvaltes av et Global Diversified Equities-team, ut ifra en investeringsprosess som er basert på en kvantitativ bottom-up analyse og vurdering av selskapenes fundamentale faktorer. Fondet investerer i stor utstrekning i selskaper inkludert i referanseindeksen. Samtidig søker fondet aktivt å utelukke selskaper hvis aksjevurdering er for høy, av dårlig kvalitet, eller resultatene eller kontantstrøm forventes å forverres. Fondet investerer globalt hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel omsettelige sertifikater, i selskaper notert på de største børsene i etablerte landene. Andelen nordamerikanske aksjer er normalt høy. Minst 90 % av fondets midler er plassert i aksjemarkedet.

Nordea Global Enhanced Small Cap

I den aktive forvaltningen av fondets diversifiserte portefølje velger forvaltningsteamet selskaper som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Teamet har som mål å levere beskjeden meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper med liten markedsverdi over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper med en markedsverdi (på kjøpstidspunktet) mellom USD 200 millioner og USD 10 milliarder.

Nordea Global Listed Infrastructure Fund

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje kombinerer forvaltningsteamet region- og sektorallokering med fundamental selskapsanalyse for å velge selskaper som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden som eier, styrer eller utvikler infrastrukturutstyr eller -anlegg. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i infrastrukturselskaper. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger forvaltningsteamet
selskaper som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Videre bruker fondet en ekstra negativ sortering for å ekskludere spesifikke sektorer eller selskaper på grunnlag av kriterier for miljøvern, samfunnsansvar og eierstyring (ESG). Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen. Mesteparten av valutaeksponeringen til fondets portefølje er sikret mot basisvalutaen.

Nordea Global Passive

Fondet søker å oppnå en avkastning som tilsvarer utviklingen av referanseindeksen eller en annen indeks med lignende investeringsunivers og diversifiering. Fondet sprer investeringene i henhold tilfondets vedtekter. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel tegningsretter eller omsettelige sertifikater, i selskaper som inngår i fondets referanseindeks (MSCI Global NTR-avkastningsindeks; inkl. dividender efter skatt). Selv om fondet har til hensikt å oppnå en avkastning som er nære indeksen, kan det enda oppstå forskjeller mellom fondsandelens avkastning og verdiutviklingen i referanseindeksen, blant annet fordi fondet følger Nordeas prinsipper for ansvarlige investeringer. Dette betyr at visse aksjer som inngår i indeksen kan utelukkes. Målet er at indeksen blir fulgt ved å bruke delvis replikering, noe som betyr at fondet og indeksen samsvarer bare delvis. Fondet investerer av kostnadsgrunner ikke i alle selskapene som inngår i referanseindeksen,men forsøker ved selekteringen av selskapene å oppnå et best mulig utvalg.

Nordea Global Small Cap

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger forvaltningsteamet på selskaper som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper med liten markedsverdi over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper med en markedsverdi (på  kjøpstidspunktet) på mellom USD 50 millioner og USD 10 milliarder, eller som omfattes av referanseindeksen. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen. Fondet fremmer miljø- og/eller samfunnsansvarsegenskaper i henhold til paragraf 8 i EU-forskriften om rapportering angående bærekraftig finans (SFDR).

Nordea Global Social Empowerment

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje fokuserer forvaltningsteamet på selskaper som leverer samfunnsløsninger gjennom deres produkter eller tjenester, og som synes å gi  førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 25 % av sum eiendeler, i Kina A-aksjer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Nordea Global Stars

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger investeringsteamet selskaper med spesielt fokus på deres evne til å etterleve internasjonale standarder for miljø, samfunnsansvar og eierstyring, og som tilbyr førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Nordea Klima & Miljø

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje fokuserer investeringsteamet på selskaper som utvikler klima- og miljøvennlige løsninger, som for eksempel fornybar energi og ressurseffektivitet, og som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk investerer hovedsakelig i aksjer over hele verden. Fondet har som formål å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid. Fondet investerer i selskaper som har vist stabile resultater uavhengig av konjunkturer. Hvert enkelt selskap vurderes med hensyn til stabil inntjening, lav verdsettelse, jevn kursutvikling, forutsigbar utbyttepolitikk og kontantstrøm.
Fondet har vedtatt strengere kriterier enn de andre Nordea-fondene i form av en sektorbasert screeningsmetode. Dette betyr blandt annet at porteføljeforvalterne unngår å investere i selskaper hvor mer 5 % av selskapets omsetning stammer fra produksjon og / eller salg av produkter og tjenester relatert til våpen, tobakk, alkohol, gambling eller pornografi. Nordeas fond investerer generelt ikke i selskaper som er involvert i produksjon av våpen som er ulovlige i henhold til internasjonale avtaler, som for eksempel personellminer og klasevåpen, eller i selskaper som er involvert i produksjon eller utvikling av atomvåpenprogrammer.
Fondet kan av og til benytte derivater for å redusere risiko eller effektivisere fondsforvaltningen.Fondet kan investere i kinesiske Aaksjer
på China Connect. Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).

Nordnet Indeksfond Global ESG

Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCIWorldIndex )minusgebyrer og utgifter. Fondet forvaltes sammen av NordnetBankAB) og J.P.Morgan Mansart Management Limited sammen «medforvalterne»). Nordnet er ansvarlig for å velge fondets investeringer, mens Mansart er ansvarlig for fondets samlede investeringsforvaltning samt direktelevering av eksponeringen for indeksen. Fondet forvaltes passivt.
For å nå denne målsettingen investerer fondet på råd fra Nordnet i statsobligasjoner fra ett eller flere EØS-land og/eller egenkapitalinstrumenter eller andre verdipapirer med egenkapital til snitt fra selskaper i industriland. Fondet vil overføre den økonomiske interessen i slike egenkapitalinstrumenter og motta eksponering for indeksens samlede nettoavkastning under en bytteavtaletransaksjon.

Norne Aksje

Fondet vil i hovedsak investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet utgjøre maksimalt 60 prosent. Fondet er aktivt forvaltet. Det brukes bærekraftskriterier i forvaltningen

Norse Trend Global

Fondet er klassifisert som et «annet fond» som kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert. Fondet vil i all hovedsak ha en høy eksponering av aksjer, og kun benytte renteplasseringene som en strategisk reserve ved sterke børsfall.
Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne lange etablerte positive trender på de globale børsene. Fondet vil benytte børsnoterte fond (ETFer) som en del av grunnfjellet i fondsporteføljen for å få en bred geografisk eller sektormessig eksponering og vil benytte enkeltaksjer for å spisse eksponeringen ytterligere.

Odin Aksje C

Fondet er et indeksuavhengig, aktivt forvaltet aksjefond, og vil hovedsakelig investere i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.

Odin Aksje F

Fondet er et indeksuavhengig, aktivt forvaltet aksjefond, og vil hovedsakelig investere i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.

ODIN Bærekraft C

Fondet er et indeksuavhengig aktiv forvaltet aksjefond, og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Investeringer i fondet foretas på
grunnlag av en kvantitativ og kvalitativ analyse, og det søkes å selektere selskaper som fremmer bærekraft innenfor følgende temaer:
 - Fornybar energi og energieffektivisering
 - Lavt karbonavtrykk
 -  Sirkulær økonomi og effektiv ressursutnyttelse
 -  Bærekraftig transport og infrastruktur
 -  Vannhåndtering
 -  Beskyttelse av biologisk mangfold og økosystemer
 - Helse, livskvalitet og sosial inkludering

Odin Bærekraft F

Fondet er et indeksuavhengig aktiv forvaltet aksjefond, og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Investeringer i fondet foretas på
grunnlag av en kvantitativ og kvalitativ analyse, og det søkes å selektere selskaper som fremmer bærekraft innenfor følgende temaer:
 - Fornybar energi og energieffektivisering
 - Lavt karbonavtrykk
 -  Sirkulær økonomi og effektiv ressursutnyttelse
 -  Bærekraftig transport og infrastruktur
 -  Vannhåndtering
 -  Beskyttelse av biologisk mangfold og økosystemer
 - Helse, livskvalitet og sosial inkludering

Odin Global C

Odin Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet. (referanseindeks: MSCI World Net Index). Fondet investerer fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Odin Global F

Odin Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet. (referanseindeks: MSCI World Net Index). Fondet investerer fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Pareto Global A

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier er solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investerings beslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Pareto Global B

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier er solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investerings beslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Pluss Utland Aksje

Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder og i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact’s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet), med unntak av selskaper som er ekskludert som følge av diversifiseringshensyn. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks.

SEB Ethical Global Index distr.

Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som gjennom sine produkter, tjenester, forskning eller teknologi, direkte eller indirekte bidrar til et bedre miljø. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter.

SEB Global Climate Opportunity fund

SEB Global Chance / Risk Fund har som mål å øke verdien av investeringen din over tid ved å oppnå bedre avkastning enn referanseindeksen. Fondet investerer i hovedsak i aksjer fra utviklede og fremvoksende markeder over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 85% av nettokapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper av enhver størrelse, i en hver sektor og i hvert land, og som omsettes på et regulert marked. Investeringsteamet forvalter fondets beholdninger aktivt ved bruk av en kvantitativ strategi for å velge selskaper som virker å ha det beste potensialet for langsiktig kapitalvekst. Det kan også bruke giring til å øke markedseksponeringen. Forvaltningsselskapet anvender også strenge ekskluderingskriterier og prøver å påvirke selskaper angående bærekraftsaker gjennom engasjement.

SEB Global NOK

SEB Global Fund har som mål å øke verdien av investeringen din over tid ved å oppnå bedre avkastning enn referanseindeksen. Fondet investerer i hovedsak i aksjer fra utviklede markeder over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 85% av nettokapitalen i aksjer og
aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper av enhver størrelse, i en hver sektor og i hvert land, og som omsettes på et regulert marked.
Investeringsteamet forvalter fondets beholdninger aktivt ved bruk av en kvantitativ strategi for å velge selskaper som virker å ha det beste potensialet for langsiktig kapitalvekst. Forvaltningsselskapet anvender også strenge ekskluderingskriterier og prøver å påvirke selskaper angående bærekraftsaker gjennom engasjement.

Skagen Focus A

Skagen Focus investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden. Porteføljen består av rundt 35 selskaper. Den høyere konsentrasjonen øker potensialet for høyere avkastning, men øker også muligheten for større svingninger.

Skagen Global A

Aksjefondet Skagen Global investerer i aksjer over hele verden - bortsett fra Norge. Som for de andre aksjefondene er investeringsfilosofien å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, gjennom å investere i undervurderte selskaper, bransjer eller land. Fondet søker å ha en balansert eksponering mot bransjer. Kravene til høy kvalitet og lav vurdering av selskapene er absolutte, samtidig som selskapsrisiko og markedsrisiko skal balanseres mot gevinstmulighetene.

Skagen Select 100

SKAGEN Select 100 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. SKAGEN Select 100 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

Skagen Vekst

Skagen Vekst er et aksjefond hvor minimum 50 prosent av midlene skal være investert i Norden, resten er plassert i det globale aksjemarkedet. Med sitt globale mandat kan fondet ta del i verdiskapingen i selskaper som opererer innen bransjer som er dårlig representert på Oslo Børs, og med det oppnå lavere risiko. Investeringsfokus er på enkeltselskaper som er solide, men underpriset – uavhengig av markeder og bransjer.

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A

Fondet er et indeksuavhengig, aktivt forvaltet aksjefond, og vil hovedsakelig investere i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond, for tiden hovedsakelig fond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i
andre noterte og unoterte fond.

SpareBank 1 Indeks Global N

Fondet er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig vil investere i ett eller flere globale indeksfond som hensyntar bærekraft i sin forvaltning. Fondet kan investere i både noterte og unoterte fond.

SpareBank 1 Utbytte C

Fondet investerer i globale børsnoterte aksjer. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont. Fondet benytter for tiden ikke derivater.

SpareBank 1 Verden Verdi C

Fondet investerer i globale børsnoterte aksjer. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

SPV Aksje

SPV Aksje er et aksjefond som plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond. Fondet kan investerer i norske og globale UCITS og non-UCTS underfond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for hvert enkelt underfond. For å sikre regional spredning, samtidig som det åpnes for bruk av taktisk allokering mellom regioner er fondets ramme for investering i underfond eksponert mot det norske markedet satt til minimum 20 prosent og maksimum 60 prosent. Tilsvarende er fondets ramme for investering i underfond eksponert mot det globale markedet satt til minimum 40 prosent og maksimum 80 prosent. I en nøytralposisjon vil fondet være investert 40 prosent i underfond som er eksponert mot det norske markedet og 60 prosent i underfond som er eksponert mot det globale markedet.

Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A

Fondet investerer alle midler i aksjer. Forvaltningen er knyttet tett opp til markedsindeksenes sammensetning. Fondet har høy grad av valutasikring. Alle investeringer er i henhold til Storebrands krav til bærekraftig forvaltning.

Storebrand Ekstra Offensiv P

Porteføljen investerer utelukkende i aksjer og fordeler midlene på en bred internasjonal aksjeportefølje. Dette sikrer at risikoen er fordelt på flere markeder, og forvaltningen er knyttet opp mot markedsindeksenes sammensetning. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Ekstra Offensiv P har et årlig forvaltningshonorar på 1,20 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning.

Storebrand Fornybar Energi A

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdensklimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.

Storebrand Fremtid 100 A

Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringsteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Storebrand Fremtidens Byer

Storebrand Fremtidens Byer søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp. Fokuset på funksjonalitet og elektrifisering av transportsystemer skal gi innbyggere bedre reiseopplevelser og en høy luftkvalitet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.

Storebrand Global ESG A

Storebrand Global ESG er et indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Fondet investerer mer i selskaper som får en høy score i vår bærekraftsrating, og investerer mindre i selskaper som får lavere score. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet. Fondet følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som, blant annet, innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klase- og atomvåpen), tobakk og selskaper som skårer lavt på bærekraft. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Storebrand Global ESG Pluss A

Storebrand Global ESG Pluss er et fossilfritt og indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet.Fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder.

Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret

Storebrand Global ESG Pluss er et fossilfritt og indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet.Fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder.

Storebrand Global Indeks A

Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Investeringsstrategi Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og
miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og  skal begrenses oppad til 1,5 prosent. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Storebrand Global Indeks Valutsikret A

Storebrand Global Indeks Valutasikret er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks og deunderliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og skal begrensesoppad til 1,5 prosent. Derivater kan benyttes for rimeligere ellermer effektiv forvaltning. Fondets verdier blir i all hovedsak
valutasikret til norske kroner

Storebrand Global Multifactor A

Storebrand Global Multifaktor har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og vil bestå av 250-300 store og mellomstore aksjeselskaper.

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifaktor som er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og inneholder normalt 250-350 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World NR valutasikret til norske kroner. Fondet blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner.

Storebrand Global Solutions A

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder

Storebrand Global Solutions Valutasikret A

Storebrand Global Solutions Valutasikret er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Via underfondet, Storebrand Global Solutions, investerer fondet i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til klimakrisen. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrands standard som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Storebrand Global Value A

Storebrand Global Value) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og vil normalt bestå av 60-90 store og mellomstore aksjeselskaper.

Storebrand Indeks - Alle Markeder A

Storebrand Indeks  Alle Markeder har som mål å replikere allokeringen til referanseindeksen MSCI All Country World Index. Eksponeringen oppnås i hovedsak gjennom å investere i andre verdipapirfond.

Storebrand Like Muligheter A

Storebrand Like Muligheter søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å muliggjøre at flere mennesker får tilgang på essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet. Fondet gir eksponering mot selskaper som har et fokus på å utjevne ulikheter i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Dette inkluderer selskaper som blant annet fokuserer på kvinnehelse, mikrofinans, tilgang til internett og digital helse som eksempler på investeringstemaer i fondet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.