Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne artikkelen gir en grundigere forklaring til kalkulatoren «Skatt og avgift».

Her finner du kalkulatoren Skatt og avgift

Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms
De som er bosatt her har noen skatte- og avgiftsfordeler. Dette gjelder blant annet skatt på alminnelig inntekt, toppskatt, merverdiavgift og elektrisitetsavgift. Se også Nord-Norge-kalkulatoren.

Inntekt og formue
Legg først inn hovedtallene dine for inntekter og fradrag. Du kan også legge inn lønn for ektefelle/samboer, og regne ut skatten av samlet inntekt. Hvis du legger inn tall for to personer, legg inn fellestall på fradrag, renteinntekt og formue.

Til slutt legger du inn netto formue.

Arbeidsgiveravgift
Størrelsen på arbeidsgiveravgiften avhenger av hvor bedriften ligger. Flertallet ligger på 14,1 prosent. For å sjekke hvor mye din lønn blir belastet med, sjekk soneinndelingen.

Bilbruk
På bilbruk er det en rekke forskjellige avgifter. Her finner vi engangsavgifter som betales ved innføring til Norge, merverdiavgift, og avgifter på drivstoff, samt trafikkforsikringsavgift. Du kan legge inn to biler i denne kalkulatoren.

For å beregne avgifter på drivstoff og mva må du legge inn kjørelengde, drivstoff-forbruk og pris på drivstoff.

Engangsavgiftene betales teknisk sett når bilen er ny (eller ved importen). Men det gir et mye riktigere bilde å fordele avgiftene i takt med verdifallet på bilen. Engangsavgiftene består av fire elementer: vektavgift bare for fossilbiler, vektavgift for alle biler, co2-avgift, og Nox-avgift.

Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Dette velger du under biltype.

Merverdiavgiften er 25 prosent. Denne regnes av prisen på bilen eksklusive engangsavgiftene. Hvor stor andel merverdiavgiften har av bilens utsalgspris avhenger dermed av størrelsen på engangsavgiftene. Siden engangsavgiftene lett kan bli like høye som bilens innpris, kan andelen merverdiavgift bli halvparten av hva den eller «normalt» skulle være.

Hvis du ikke vet grunnlaget for avgiftene, kan du gå til Bilnorges oversikt over nybilpriser. Der finner du også de nødvendige tekniske dataene.

Omregistreringsavgift
Omregistreringsavgift skal betales på alle brukte biler, ikke på nye. Denne avgiften må fordeles på antall eieår. Hvis avgiften er 6.000 kroner og du skal ha bilen i tre år, blir årlig avgift 2.000 kroner.

Avgiften beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder.

Her finner du satsene for omregistreringsavgiften.

Alkohol
Her må du legge inn forbruket per måned i liter etter type alkoholholdig drikke. Det beregnes forskjellige særavgifter etter styrken på drikkene. For å regne ut mva må du også legge inn månedlig forbruk i kroner. Les mer om alkoholavgifter.

Tobakk
Sigaretter legger du inn antall per måned. Sigarer, rulletobakk og snus legges inn med gramforbruk per måned. For å regne ut mva må du også legge inn månedlig forbruk i kroner. Les mer om tobakksavgifter.

Søtvarer
På sukkerholdige varer er de egne avgifter, selv om disse ikke betyr nesten noen ting i det store bildet. For å regne ut mva må du også legge inn månedlig forbruk i kroner.

Bolig
Her legger du inn kostnader til strøm og eventuell fyring. Kjøper du en selveid bolig, betaler du en dokumentavgift på 2,5 %. Det riktigste er å fordele denne avgiften over forventet eiertid på boligen. Legg inn kjøpesum og forventet eiertid på denne boligen.

Annet forbruk
Her legger du inn alt annet forbruk ut over det du har lagt inn av kostnader til alkohol, tobakk og søtvarer.

Det er ofte vanskelig å vite hva du bruker av de forskjellige nevnte gruppene. Se derfor på forbrukskalkulatoren som regner ut et nøkternt forbruk ut fra antallet i husholdningen.

Det du bruker på renter, avdrag og sparing skal du ikke ta med under annet forbruk. Dette påvirker ingen avgifter.

Om arbeidsgiveravgift

Lønnsmottagere betaler selv en trygdeavgift på 7,9 prosent i 2023.  Men at arbeidsgiveren betaler arbeidsgiveravgift på lønnen har opplagt også en betydning. Når man skal beregne hva en arbeidstager koster blir arbeidsgiveravgift tatt med. Hvis denne var null, kunne arbeidsgiveren betalt mer i lønn.

Arbeidsgiveravgiften varierer fra 0 til 14,1 prosent, avhengig hvor i landet du bor. Det klart største antallet er i 14,1 prosent-sonen. Nytt fra 2023 er at det er en ekstra arbeidsgiveravgift på 10 prosent på all lønn over 750.000 kroner.

Eksempel: For en eneeier i et aksjeselskap er det en direkte sammenheng. Hvis overskuddet er på 300.000 kroner, og eneeieren av aksjeselskapet skal ta ut mest mulig i lønn kan han ta ut 262.927 kroner. Han kan ikke ta ut mer pga arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgiften blir da 37.073 kroner.

Hvor stor effekten av arbeidsgiveravgiften er, avhenger for øvrig av skatteposisjonen til eneeieren, siden arbeidsgiveravgift trekkes fra i regnskapet.

For å beregne effekten tar vi utgangspunkt i lønnen, og sier at lønnen i utgangspunktet ville vært 14,1 prosent høyere uten arbeidsgiveravgift. Denne merinntekten ville blitt redusert med marginalskatten på den aktuelle lønnen.

Dette er effekten:

Marginalskatt Effekt
34,40% 9,2 %
43,40% 8,0 %
46,40% 7,6 %

Om sammenhengen er så direkte kan diskuteres. Spørsmålet er om hele arbeidsgiveravgiften ville gått over til lønn hvis arbeidsgiveravgiften kuttes.