Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er en forklaring til kalkulatoren «Skatteberegning 2012». Her får du en forklaring til de enkelte postene.

 
Først skal vi ta forklaringen til de skattedetaljene som ligger nederst i kalkulatoren.

Sum skatt

Her regnes den endelige skatten ut. Den oppgis også i prosent av inntekten. Grunnlaget for dette er lønnsinntekter og personinntekt fra næring.

Det regnes også ut trekkeprosenten. Det er denne lønnsmottakere får beregnet skattetrekket ut fra. Trekkprosenten er høyere enn skatteprosenten siden hele skatten trekkes på 10,5 mnd i stedet for 12 måneder.

Hvordan fremkommer skatten

Her deler vi opp skatten etter type inntekt eller fradrag. Her vil du for eksempel se hva arbeidsinntekten gir av skatt, uten at andre inntekter og fradrag spiller inn. Minstefradrag og personfradrag blir trukket fra når denne skatten blir regnet ut.

Marginal- og gjennomsnittsskatt

Marginalskatten er den skatten du får ved å tjene en krone til. Gjennomsnittsskatten er den skatten du trekker av arbeidsinntekten din. Marginalskatten må nødvendigvis være høyere enn gjennomsnittsskatten.

Les mer om marginalskatt her.

Skatteklasse hvis du er gift

Her ser du hva skatten blir i begge skatteklasser hvis du er gift. Hvis den ene ektefellen har en lav inntekt, kan skatten bli lavere i klasse 2.

Ligningsmyndighetene har plikt til å ligne deg i den klassen som gir dere lavest skatt.

Les mer om skatteklasse her.

Pensjonsopptjening

Her regnes det ut hvilket pensjonspoeng årets inntekt gir. Samtidig regnes det ut hvilket nivå på pensjonsutbetalinger dette gir, og hvilken prosent av inntekt dette er.

Skatteklasse

Alle personlige skattytere får fastsatt en skatteklasse ved ligningen. Ugifte lignes i klasse 1. Ektefeller der begge har en inntekt av en viss størrelse lignes i skatteklasse 1. Hvis den ene har lav inntekt, kan skatten bli lavere ved felles ligning i klasse 2.

Kalkulatoren regner ut skatten for ektefeller både for klasse 1 og 2, du kan selv se hva som lønner seg. Dette ser du under «Skatteberegning». Du skal for øvrig lignes i den klassen som er gunstig når du er gift.

De som skal lignes i klasse 2 er enslige forsørgere, samt altså der den ene ektefellen har lav inntekt.

Barn

Hvordan barn skal lignes avhenger av alderen:

  • Fra og med barna er 17 år i ligningsåret lignes de selvstendig for all sin inntekt og formue.
  • Når barna er 13 til 16 år i ligningsåret skal de lignes særskilt for sin inntekt, formuen lignes under ett med foreldrene.
  • Når barna er under 13 år lignes de sammen med sine foreldre med all sin inntekt og formue.

Særskilt inntektsfradrag for barn

Det gis et særskilt inntektsfradrag når barn som er født 1992 eller senere og har arbeidsinntekt i tillegg til pensjon. Fradraget settes til de laveste av:

  • Arbeidsinntekt minus minstefradrag
  • Banepensjon minus minstefradrag

Beløpet kan ikke være høyere enn personfradraget i klasse 1 (45.350 kroner)

Finnmark og Nord-Troms

Personer som er bosatt i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms har en rekke fordeler. Kommunene i Nord-Troms som er innenfor sonen er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Finnmarksfradrag

Personer bosatt i Finnmark og Nord–Troms får et særskilt inntektsfradrag. Dette har betydning for skatt på alminnelig inntekt (28 prosent). I klasse 1 er fradraget 15.000 kroner, i klasse 2 er det 30.000 kroner. Verdien av dette fradraget blir dermed henholdsvis 4.200 kroner og 8.400 kroner.

Lavere skatt på alminnelig inntekt

Satsen for skatt på alminnelig inntekt er 28 prosent. I denne sonen er satsen 24,5 prosent.

Lavere toppskatt

Det er 2 prosentpoeng lavere toppskatt i første trinn. Det vil si i området mellom 490.000 kroner og 796.400 kroner. Normalsatsen er 9 prosent, satsen i tiltakssonen er 7 prosent. Dette kan gi opp til 6.128 kroner lavere toppskatt.

Skattebegrensning

Skattebegrensning kan gis til uførepensjonsiter og enslige forsørgere.

Har du rett til skattebegrensning , skal du ikke betale skatt av inntekter opp til en viss alminnelig inntekt. For enslige er denne grensen 122.100 kroner i 2012. For ektefeller er den 112.200 kroner i 2012.

Det er alminnelig inntekt før særfradrag som er grunnlaget for beregningen. Hvis inntekten er høyere, skal summen av skatt på inntekt til kommune- og fylke- og fellesskatt og trygdeavgift ikke overstige 55 prosent av det overskytende. Beregningsgrunnlaget skal tillegges 1,5 prosent av skatteyters (inkl ektefelle) formue ut over 200.000 kroner.

Det betyr at har du en alminnelig inntekt på 10.000 kroner over skattefri grense reduseres skattebegrensningen med 5.500 kroner. Men i dette området øker minstefradraget med 26 prosent, inntekten øker derfor bare med 740 kroner. Skattebegrensningen reduseres dermed bare med 55 prosent av 740 kroner, som blir 407 kroner. Fradraget i skattebegrensningen skjer helt til dette fradraget har spist opp skattebegrensningen.

Man kan også få skattebegrensning ut fra en samlet vurdering av økonomien. Da må det være et påtagelig behov for å redusere skatten. I praksis er det få som får skattebegrensning på dette grunnlaget.

Alder

Alder har betydning for trygdeavgiften. Personer over 69 år, eller under 17 år skal betale laveste sats på lønn og personinntekt fra næring.

FORMUE

Legg inn netto formue. Altså etter at gjeld er trukket fra. Ektefeller lignes felles for formue. Skatten fordeles etter nettoformuen til hver av dem.

INNTEKTER:

Lønn

Alle inntekter som beskattes som lønn.

Pensjon

Alle pensjonsinntekter.

Rente og kapitalinntekter

Alle rente- og finansinntekter du har.

Skattbart utbytte

Fra og med skatteåret 2006 er utbytte en ordinær kapitalinntekt. Men det er en skattefri del av utbyttet. Den gjennomsnittlige renten på tre måneders statskasseveksler (fratrukket 28 prosent skatt) vil være den skattefrie delen. Denne vil regnes av inngangsverdien du har på aksjene. Hva den skattefrie delen eksakt vil bli på vet vi ikke før ved årsskiftet 2012/2013. Den vil forventningsmessig være ca 2,00 prosent.

Øvrig inntekt

Annen inntekt som ikke er lønn, pensjon eller personinntekt.

Næringsinntekt

Personinntekt jord/skog/fiske

Grunnlag for trygdeavgift og toppskatt. Det betales mellomsats (7,8 prosent) på trygdeavgift, ikke høy sats.

Personinntekt annen næring

Grunnlag for trygdeavgift og toppskatt. Det betales høy sats (11,0 prosent) på trygdeavgift.

Overskudd av næringsvirksomhet

Overskudd fra næringsinntekten inngår i den alminnelige inntekten. Den inngår ikke i grunnlaget for trygdeavgift og toppskatt.

Underskudd av næringsvirksomhet

Beløpet inngår i fradraget i selvangivelsen og går dermed til fradrag i alminnelig inntekt.

Barns inntekter

Hvis barnet er 13 år skal der t lignes særskilt for egen inntekt. Det er dermed bare lønnsinntekter til barn under 13 år som skal inn her.

Pensjoner utbetalt til barn under 17 år skal legges inn her.

FRADRAG:

Minstefradraget

Kalkulatoren regner ut dette automatisk. Fradraget er 38 prosent av arbeidsinntekter, maksimalt 78.150 kroner. Du får en fradrag på minimum 31.800 kroner i arbeidsinntekten, så fremt arbeidsinntekten er høyere enn dette. Hvis arbeidsinntekten er under dette nivået, blir minstefradraget likt som inntekten.

For pensjonsinntekter er minstefradraget 26 prosent, maksimalt 65.450 kroner.

BSU

Kan trekkes fra inntil 20.000 kroner. Dette gir et direkte skattefradrag på 20 prosent av innskutt beløp.

Fagforeningskontingent

Maksimalt fradrag er 3.750 kroner.

Pensjonsinnskudd

Pensjon som innbetales via jobben.

Gjeldsrenter

Sum renter og gebyrer du har på lån.

Foreldrefradrag

Dette gis kun hvis du har virkelige utgifter til «pass og stell» av barn. Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn. For hvert ekstra barn øker fradraget med 15.000 kroner. Barna må være 12 år eller yngre.

Andre fradrag

Andre fradrag som ikke passer andre steder.

Reiseutgifter

Sluttresultatet for fradragsberettigede reiseutgifter blir automatisk beregnet. Fradraget er 1,50 kroner per kilometer til arbeidsstedet, tur retur. Men det er bare utgifter ut over 13.700 kroner som kan trekkes fra. Bompenger kan bare trekkes fra hvis bilen er nødvendig. I tillegg er det bare bompenger over 3.300 kroner som kan inngå i reisefradraget.

 

Se også:

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010.

Skatteberegning 2009
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2009.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.