Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie, ut fra en rekke forutsetninger.

Les mer om kalkulatoren under.

Eie eller leie-kalkulator
Eie boligen:    
Kjøpesum  
Årlig verdistigning på bolig  
Rentekostnad lån/tapt renteinntekt  
Kjøpsomkostninger:    
  - Dokumentavgift  
  - Diverse andre kostnader  
Løpende utgifter per år (for eiere):    
 - Fellesutgifter (leilighet)  
 - Nødvendig vedlikehold (opprettholde standarden)  
 - Kommunale avgifter ( for enebolig, rekkehus)  
 - Forsikring av bygning (for enebolig, rekkehus)  
 - Eiendomsskatt  
Salgskostnader:    
 - Meglerhonorar  
 - Annonsekostnader  
Inflasjon  
Vekst i leieutgiftene (justeres ofte i takt med inflasjonen)  
     
Leie boligen:    
Leiekostnader per mnd for tilsvarende bolig  
I prosent av kjøpesum blir leien:   
Tillegg for strøm/brensel/vann per mnd  
     
Tidshorisont (antall års eiertid du skal sammenligne)
 
     
Resultat:    
Boligprisen salgsåret  
Totale kostnader ved å leie  
Totale kostnader ved å eie  
Lønnsomhet ved å eie (i dagens pengeverdi)  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om Eie eller leie-kalkulatoren

Når du skal kjøpe og senere selge en bolig pådrar du deg en del transaksjonskostnader. Det tar derfor en viss tid før du tjener inn dette i form av forventet verdistigning på boligen.

Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å kjøpe fremfor å leie i de for de 10 neste årene (regnet i dagens pengeverdi).

Den regner altså ut merverdien ved å kjøpe hvis du selger igjen etter ett til 10 år. Hvis tallet er negativt, er det gunstigere å leie. Med det vi kan kalle nøkterne forutsetninger går det gjerne i null etter to år.

For at sammenligningen skal bli riktig er det viktig at kjøpesummen henger sammen med leieprisen. Du må altså legge inn en leiepris som har riktig nivå i forhold til kjøpesummen.

Kalkulatorforklaring

Se også «Sammenligning av eie og leie». Der tas det utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i denne kalkulatoren.

Kalkulatoren er delt i tre. Først data for å eie boligen, så om å leie boligen, til slutt resultatet av sammenligningen.

Kjøp:

 • Kjøpesum er det du kjøper boligen for.
 • Årlig verdistigning på bolig er den langsiktige forventede verdistigningen på boligen. Det er grunn til å forvente at boligprisene, sett på lang sikt, vil stige like mye som lønnen.
 • Rentekostnad/tapt renteinntekt er den rentekostnaden du har på lån/innskudd. Her skal du legge inn den langsiktige forventningen. Den må vi regne med er noe høyere enn dagens rente. Rentesatsen du skal legge inn er snittet av renten du har på lån, og egenkapitaldelen. Jo mindre egenkapital du har, jo høyere vil normalt snittrenten være. Men forskjellen vil normalt ikke være så stor mellom ulike egenkapitalandeler.
 • Kjøpsomkostninger: Her legger du inn en eventuell dokumentavgift. I tillegg legger du inn diverse andre kostnader i forbindelse med kjøpet. Du skal ikke legge inn eventuelle flytteutgifter fordi det får du enten du leier eller eier. Det er ekstra utgifter når du kjøper som skal legges inn her. Du skal heller ikke legge inn kostnader til oppussing i form av standardforbedring. Legg inn den forventede kostnaden for reparasjoner og vedlikehold.
 • Løpende utgifter per år: I en enebolig må du legge inn kostnader til vedlikehold for å holde boligen i samme stand. Ikke legg inn påkostninger som øker boligens verdi. I tillegg får du utgifter til kommunale avgifter, forsikring av bygning (innboforsikring har du begge alternativ) og evt eiendomsskatt.
 • Salgskostnader: Skal du selge via eiendomsmegler, må du legge inn meglerhonorar og kostnader til annonsering av boligen ol.

Leie boligen:

 • Leiekostnad per mnd: For at sammenligningen skal bli korrekt, må leiekostnaden stå i forhold til markedsverdien av boligen. Altså hva det koster å leie en tilsvarende bolig som den som er satt opp under eie.
 • I prosent av kjøpesummen: Dette blir regnet ut på grunnlag av kjøpesummen og leiekostnaden. Med normal markedsleie vil den ligge i området 4 til 7 prosent.

Perioden du skal sammenligne: Lønnsomheten av å kjøpe avhenger av antall år du velger her. Årsaken til det er kjøps- og salgskostnadene. Jo kortere tid du sammenligner, jo mer betyr disse kostnadene.

Resultat:

 • Boligprisen i salgsåret: Dette er boligen verdt ved utløpet av perioden du har sammenlignet.
 • Totale kostnader ved å leie: Summen av alle eie-kostnader i perioden du sammenligner.
 • Totale kostnader ved å eie: Summen av leiekostnadene i perioden du sammenligner.
 • Lønnsomhet ved å eie: Forskjellen mellom eiekostnadene og leiekostnadene. Positiv verdi betyr at det er lønnsomt å eie.

Les mer om leie eller eie:

Bør du eie eller leie?

Sammenligning av eie eller leie

Skal du bo der i kort tid?

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.