Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut netto arveavgiftsgrunnlag, dvs etter at alle eventuelle utgifter er trukket fra. Den regner også ut hva hver enkelt arvemottaker må betale i arveavgift.

Se også:

Melding om arv
Les mer om innsendingen av dette skjemaet.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Arveavgiften er fra 1.1.2014 blitt fjernet.

Arveavgiftsgrunnlaget
Først må det regnes ut det korrekte arveavgiftsgrunnlaget. Du kan velge mellom å bruke et standardfradrag på 0,5 G (42.623 kroner, eller virkelige utgifter.

I stedet for standardfradraget kan du trekke fra utgifter du har i forbindelse med overtagelsen av arven. Dette er blant annet advokatutgifter, dokumentavgift og omregistrering av bil.

Arveopplysninger
For å beregne arveavgiften og arveavgiftsgrunnlaget korrekt må du velge mellom noen alternativer. Du må oppgi om det er livsarvinger, og om arvelater er gift.

Du kan velge om ektefellens arv skal begrenses. Hvis den begrenses må du oppgi om denne arvedelen skal gå videre til barna.

Til slutt må du velge om du vil testametere bort 1/12 av arven.

Fordeling av arven
Kalkulatoren fordeler arven ut fra disse opplysningene. Den oppgir arven som ektefellen mottar, det som testamenteres bort, og det som går til livsarvingene.

Arveavgiftsgrunnlag hvis under 21
Hvis arvemottaker er under 21 år, gis det ekstra fradrag i arveavgiftsgrunnlaget etter hvor mange år vedkommende er under 21. Beløpet som kaan trekkes fra er 1 G (85.345 kroner).

   
 
  Verdien i boet fratrukket gjeld  
  Skal du bruke virkelige utgifter  
 
  Standardfradrag  
  Virkelige utgifter:    
  Utgifter til begravelse og gravsted  
  Advokatutgifter  
  Salgsomkostninger  
  Skattegjeld  
  Dokumentavgift  
  Tinglysningsgebyrer  
  Omregistreringsavgift  
  Andre utgifter  
  Sum diverse kostnader  
     
  Netto totalt arveavgiftsgrunnlag  
 
  Har avdøde livsarvinger  
  Har arvelater ektefelle  
  Om arven til ektefelle  
  Hvis begrenset, skal arv gå til barna?  
  Skal 1/12 testamenteres bort?  
 
  Fordeling av arven:  
  Ektefellens arveandel  
  Testamentert bort  
 
  Igjen til fordeling  
  Antall livsarvinger  
  Arveavgiftsgrunnlag på hver  
 
  Arveavgiftsgrunnlag hvis under 21:  
  Alder  
  Justert arveavgiftsgrunnlag  
 
  Arveavgift per arvemottaker  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.