Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren hjelper deg til å se om det er lønnsomt å ta ut pensjon fra du er 62 år, samtidig som du jobber.

Den beregner dette ved å vise hvor lenge du må leve for at det skal være likegyldig om du tar ut pensjon eller venter til du er 67 år, og ikke skal jobbe lenger.

Les mer om faktorene som bestemmer hva som lønner seg her: Pensjonsuttak - når lønner det seg å ta ut pensjonen

Pensjonsuttak  
Lønn fra 62 år til 67 år  
Lønn
Skatt på lønn
Netto lønn
Uttak pensjon 62 år  
Pensjon ved uttak 62 år
Skatt på pensjon 62 år
Netto pensjon 62 år
Årlig ekstra skatt fra 62 til 67 år (pensjon blir lagt til lønn)
Uttak pensjon 67 år  
Pensjon ved uttak 67 år
Skatt på pensjon 67 år
Netto pensjon 67 år
Andre forutsetninger:  
Gjennomsnittlig lønnsøkning
Gjennomsnittlig inflasjon
Gjennomsnittlig økning pensjon
Gjennomsnittlig avkastning i spareperioden
Vil det være formuesskatt på sparebeløpet?
Gjennomsnittlig avkastning i utbetalingsperioden
Sparte utgifter ved å ta ut pensjon fra 62 år
   
Sparebeløp ved inngang til 67 år
Likevektsalder - uttak ved 62 år og 67 år blir likt
Levealder:
Forventet levealder for 62 -åringer (basert på delingstall) 81,8
Forventet levealder ut fra dødsrisikostatistikk:
Menn
Kvinner
Justering av forventet levealder:
Generell økning i levealder fra 62 år
Personlig tillegg
Forventet levealder menn
Forventet levealder kvinner
Merverdi ved å ta ut pensjon fra 67 år
For menn (før skatt)
For kvinner (før skatt)

Om pensjonsuttaks-kalkulatoren

I dag har man muligheten for å ta ut full pensjon fra 62 år, samtidig som du jobber. Dette kalles fleksibel pensjon.

Det vil alltid være hvor lenge du lever som er avgjørende for hva som er lønnsomt. Dette kan bare beregnes i form av gjennomsnittlig gjenværende alder. Dette beregnes for årskullet som blir 62 år, og er grunnlaget for beregningene i fleksibel pensjon. Det som det går an å beregne er hvor gammel du må bli for at det skal lønne seg å utsette uttaket av pensjon.

Her forutsettes det at all pensjon fratrukket skatt blir spart. Du kan også bruke kalkulatoren om alt eller deler av pengene blir brukt opp. Da må du bare sette avkastningen til null i oppsparingsperioden.

Når du tar ut pensjonen fra du er 62 år, vil du få et årlig beløp som du får avkastning på. Fra 67 år vil pensjonsutbetalingen gi deg et høyere beløp enn du får når du tok den ut ved 62 års alder. Beløpet er omtrent 25 prosent høyere.

Når du er 67 år, har du en viss saldo som du ligger i pluss med. Fra dette året vil gapet mellom 62 års pensjon og 67 års pensjon spise av denne saldoen. Når den høyere pensjonen har redusert denne saldoen til null, får vi den alderen du må nå for at de to uttaksaldrene vil være likeverdige.

Du må være sikker på at pensjonsuttaket ikke påvirker uttak av annen pensjon. Hvis du for eksempel du får mindre av et annen pensjon ved uttak, vil du ikke kunne bruke kalkulatoren fordi den ikke kan ta hensyn til dette.

Kalkulatorforklaring:

Lønn fra 62 til 67 år: Den lønnen du i gjennomsnitt har i de fem årene. Kalkulatoren beregner skatten for disse årene (2023-skatt).

Uttak pensjon fra 62 år:

Pensjon ved uttak 62 år: Pensjonen du får ved uttak når du er blitt 62 år.  Les mer om hvordan du finner det her. Hvis du bare skal sjekke hvordan det ser ut på forskjellig nivåer, husk på at uttaket ved 67 år skal være 25 prosent høyere.

Skatt på pensjon 62 år: Kalkulatoren beregner skatten du skal betale på den valgte pensjonen.

Årlig ekstra skatt fra 62 til 67 år (pensjon blir lagt til lønn): Når pensjonen legges til lønn, vil skatten bli mye høyere enn om du bare har den pensjonen. Kalkulatoren beregner denne forskjellen.

Uttak pensjon 67 år:

Pensjon ved uttak 67 år: Pensjonen du får ved uttak ved 67 år.

Skatt på pensjon 67 år: Skatt på denne pensjonen (2023-skatt).

Andre forutsetninger:

Gjennomsnittlig lønnsøkning: Lønnsøkning per år fra 62 år og videre.

Gjennomsnittlig inflasjon: Gjennomsnittlig inflasjon fra 62 år og videre

Gjennomsnittlig økning pensjon: Dette er gjennomsnittet av lønn og inflasjon.

Gjennomsnittlig avkastning i spareperioden: Avkastningen du forutsetter at du får på det du har spart opp ved tidlig uttak. Nedbetale gjeld er også sparing. Avkastningen er den sparte effektive renten på lånet.

Vil det være formuesskatt på sparebeløpet? Svarer du "Ja" blir sparebeløpet fratrukket formuesskatt.

Gjennomsnittlig avkastning i utbetalingsperioden:

Sparte utgifter ved å ta ut pensjon fra 62 år: Hvis du har noen ekstra besparelser på å ta ut pensjonen, for eksempel å kunne nedbetale kredtittkortgjeld, eller forbrukslån. Det er da det du sparer utover den avkastningen du har lagt inn.

Sparebeløp ved inngang til 67 år: Det beløpet som er blitt spart opp i løpet av femårs-perioden.

Likevektsalder - uttak ved 62 år og 67 år blir likt: Alderen da uttak fra 62 år er like mye verdt som uttak ved 67 år.

Levealder:

Forventet levealder for 62 -åringer (basert på delingstall): Antall år man forventes å leve etter fylte 62 år (delingstallet). Dette er likt for kvinner og for menn. Regnes for de siste 10 årene.

Forventet levealder ut fra dødsrisikostatistikk: Dette er den forventede levealderen ut fra SSB's statistikk. Dette er tall fra siste år, som er høyere enn gjennomsnittet for 10 år.

Justering av forventet levealder:

Generell økning i levealder fra 62 år: Levealderen øker stort sett år for år (ikke i 2022). Her kan du legge inn en forventning om denne økningen.

Personlig tillegg: Her legger du inn hva du tror ut fra din egen helse- og familiesituasjon. Det kan også være et fradrag her.

Forventet levealder: Ut fra disse tallene kommer kalkulatoren frem til en forventet levealder for deg (mann og kvinne)

Merverdi ved å ta ut pensjon fra 67 år: Hvis forventet levealder er høyere enn likevektsnivået, vil det gi et positivt tall.

 

Se også:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.