Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2020 mot 2019. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2020.

For å gjøre årene sammenlignbare er det brukt 3,6 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2020-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2019-skatten. 

Hvis du ønsker å gjøre en ren skatteberegning for 2020 bruker du Skatteberegning 2020.

Les mer om kalkulatoren under.

Skatteendringskalkulator
Lønnsinntekt    
Rente og kapitalinntekter    
Utbytte  (utover skjermingsfradrag)    
Fradrag (ikke minstefradrag)    
Netto formue    
Din andel av NRK-avgift i 2019    
       
Skatteberegning: 2019 2020  
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
Forskjell i skatt mellom 2019 og 2020  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

NRK-avgift og personfradrag

Hvilken endring i skatten du får må sees i sammenheng med endringen av finansieringen av NRK-avgiften. 

NRK-avgiften er i 2019 på 3036,58 kroner. Tapet ved at personfradraget (et automatisk fradrag) ikke økes med 3,6 prosent, men senkes til 51.300 kroner er 1.603 kroner. 

I kalkulatoren legger du inn din andel av NRK-avgiften. Hvis dere er to i husstanden, kan det være naturlig å dele den på to slik at den blir 1513 kroner.

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir skattlagt høyere ved at det i 2020 blir ganget opp med en faktor på 1,44. Det er det samme som i 2019.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kr for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2019 til 2020.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2019 og 2020 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.