Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2019 mot 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2019.

For å gjøre årene sammenlignbare er det brukt 3,25 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2019-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2018-skatten. 

Hvis du ønsker å gjøre en ren skatteberegning for 2019 bruker du Skatteberegning 2019.

Les mer om kalkulatoren under.

Skattekalkulator 2024
Rett til Finnmarksfradrag
 
Sivilstand
 
FORMUE:    
Netto formue  
Netto formue ektefelle  
INNTEKTER:    
Lønn  
Uføretrygd  
Rente- og kapitalinntekter  
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)  
Øvrig inntekt  
Næringsinntekter:    
Personinntekt jord/skog/fiske  
Personinntekt annen næring   
Overskudd av næringsvirksomhet  
Underskudd av næringsvirksomhet  
Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
Lønnsinntekt  
Barnepensjon  
Sum inntekter  
FRADRAG:    
Minstefradrag  
Sparebeløp innen BSU-ordningen  
Fagforeningskontingent (maks 8000 kr)  
Pensjonsinnskudd jobb  
Gjeldsrenter  
Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)  
Andre fradrag  
Reiseutgifter:    
  - Ant dager hjem/arbeid 1  
   - km tur/retur 1  
  - Ant dager hjem/arbeid 2  
   - km tur/retur 2  
Besøksreiser i hjemmet  
Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)  
Sum reiseutgifter  
Sum fradrag  
Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket  
Skatteberegning:    
Trygdeavgift:  
Skatt på alminnelig inntekt:  
  - av dette til kommune og fylke   
  - av dette til fellesskatt  
Trinnskatt  
Formuesskatt:  
  - av dette til stat  
  - av dette til kommune  
BSU-fradrag  
     
Sum skatt  
I prosent av inntekt er dette  
Trekkprosent 10,5 mnd  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir skattlagt høyere ved at det i 2018 blir ganget opp med en faktor på 1,33. Denne økes til 1,44 i 2019.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kr for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2018 til 2019.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2018 og 2019 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.