Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og over hvor mange år du har tjent dette inn.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

Solcellekalkulator
     
Investeringkostnad solcelleanlegg  
Strømproduksjonen:    
Årsproduksjon strøm i solcelleanlegget (kWh)  
Dette bruker du selv av produksjonen (kWh)  
Dette selger du av produksjonen (kWh)  
Strømforutsetninger:    
Total kostnad strøm og nettleie (øre)  
Av dette er fastdel på strøm (øre)  
Netto kostnad spart strøm (øre)  
Pris for solgt strøm (øre)  
Verdi av spart strøm  
Verdi av solgt strøm  
Verdi av spart strøm, og solgt strøm  
Andre forutsetninger:    
Vekst i strømprisen per år i perioden  
Rentekrav til investeringen  
Antall år solcelleanlegget holder  
Investeringens verdi ved periodens slutt  
Resultat:    
Lønnsomhet i kroner (nåverdi)  
Antall år før du har tjent inn investeringen  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om solcellekalkulatoren

Les mer om hvilke momenter som har betydning for lønnsomheten av å installere solcelleanlegg.

Først legger du inn kostnaden for solcelleanlegget.

Strømproduksjonen
Legg inn hvor mange kWh anlegget vil produsere per år som et gjennomsnitt. Deretter legger du inn hva du bruker selv. Resten av produksjonen selger du.

Strømforutsetninger
Her legger du først inn en langsiktig forutsetning for hva strømprisen vil ligge på (spotprisen). Dette er den totale strømprisen, både selve strømmen og nettleien. Fra denne prisen trekker du fra fastpriselementer. Alle har et visst fastpriselement via nettleien, og det er også mange som har et fastpris-element på strømkjøpet (pris per måned). Dette må trekkes ut fordi du ikke sparer noe på denne delen ved å redusere strømforbruket. Hvor mange øre du skal legge inn avhenger av nettleien der du bor, om du har et fastledd ved kjøp av strømmen, og hvor mye strøm du bruker.

Forutsetningene for prisen du får betalt og den du sparer må henge sammen. I denne kalkulatoren kan du legge inn spotprisen, og andre forutsetninger for den totale prisen du må betale.

Den forutsetningen du legger inn i kalkulatoren for spotprisen, legger du også inn i den nevnte kalkulatoren. Prisen du oppnår ved strømsalget vil være mye lavere enn den du sparer. Forskjellen består i mva og forbruksavgift til staten. I tillegg har du effekten av at strømprisene i gjennomsnitt er lavere på sommeren enn om vinteren, og det er da du selger mye av overskuddsstrømmen. Her kan det for eksempel legges inn 10 øre lavere salgspris enn hva den forutsatte spotprisen er.  Hvis spotprisen er forutsatt til å være 80 øre, vil da salgsprisen være 70 øre. 

Den totale verdien av spart strøm og solgt strøm blir beregnet til slutt.

Andre forutsetninger
Det forventes at strømprisen skal stige sett over tid. Her er det forhåndsinnlagt en årlig vekst i prisene på 3 prosent.

Rentekravet som er lagt inn er 3,0 prosent (skatt blir tatt hensyn til). Dette er egentlig et lavt rentekrav med en så lang tidshorisont, og den usikkerheten det gir.

Antall år som investeringen skal vare er 30 år. Et solcelleanlegg skal minst vare i 25 år. Restverdien av et solcelleanlegg vil være null.

Resultat

Kalkulatoren beregner to nøkkeltall for dette:

Lønnsomheten i kroner regnet som nåverdi. Dette tar hensyn til investeringskostnaden, inntektene, og hvilket rentekrav du har lagt inn. Positivt tall betyr at det er lønnsomt med de forutsetningene du har lagt inn.

Det andre nøkkeltallet er hvor mange år det tar før du har tjent inn kostnadene ved å installere solcelleanlegg. Det er fra da du begynner å tjene penger på investeringen. Jo kortere tid det tar før du har dekket inn kostnadene, jo bedre er det.

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Så mye får du i strømstøtte