Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn størrelsen på egenandelen som en beboer på aldershjem eller sykehjem må betale.

Kalkulatoren beregner egenandelen både for enslige og for de som er gift/samboende. I skillefanen "Alene" beregner kalkulatoren egenandelen for de som ikke har noen hjemmeboende (ektefelle/samboende).

På skillefanen "Gift" beregnes egenandelen når du er gift eller samboende. I det tilfellet har beboeren rett til et forsørgerfradrag.

Les mer om kalkulatoren under.

Sykehjemskalkulator
Grunnbeløpet i folketrygden
Fribeløp
Fribeløp tvungent dobbeltrom
Boforhold på hjemmet
   
  Mnd Årlig  
Pensjon, trygd, lønn, næringsinntekt  
Renteinntekter, andre kapitalinntekter, leieinntekter  
Leieinntekter  
Skatt  
Renteutgifter  
Skjønnsmessig fradrag  
       
Beregning av egenandel:      
Grunnlag for beregning  
Fribeløp  
Egenandel opp til 1 G  
Egenandel over 1 G  
Sum egenandel  
       
Beboeren beholder selv (etter skatt)  
Sykehjemskalkulator    
Hvilket år skal det regnes på?
Boforhold på hjemmet
 
Beboeren Mnd Årlig
Beboerens pensjon (ink tillegspensjon)
Beboerens tilleggspensjon 
Statspensjon
KLP-pensjon
Private pensjoner
Renteinntekt (beboer)
Leieinntekter (beboer)
Næringsinntekt (beboer)
Skatt beboer (ex formuesskatt og gevinstbeskatning)
Gjeldsrenter
Beregningsgrunnlag
     
Ektefelles inntekt    
Ektefelles/samboers inntekt ink tilleggspensjon
Ektefelles/samboers tilleggspensjon
     
Beregning av tenkt etterlattepensjon - 3 alternativer
Alternativ 1:    
Grunnpensjon, evt grunnbeløpet
55 prosent av beboerens tilleggspensjon
55 prosent av ektefellens tilleggspensjon
Tenkt etterlattepensjon alt 1
Alternativ 2:    
Grunnpensjon, evt grunnbeløpet
Særtillegg= grunnbeløpet
Tenkt etterlattepensjon alt 2
Alternativ 3:    
Grunnpensjon, evt grunnbeløpet
Ektefellens tilleggspensjon
Tenkt etterlattepensjon alt 3
     
Beregning av forsørgerfradrag    
Tenkt etterlattepensjon fra beboer (beste alternativ)
Fradrag for ektefelles inntekt
50 prosent av beboers private pensjoner
Skjønnsmessig fradrag for boligutgifter
Forsørgerfradrag
     
Beregning av egenandel:    
Grunnlag for beregning - etter forsørgerfradrag
Fribeløp
Egenandel opp til 1 G
Egenandel over 1 G
Sum egenandel
     
Beboeren beholder selv (etter skatt)

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om sykehjems-kalkulatoren

Les mer om betaling på sykehjem.

Alene

Legg først inn om det er enerom eller dobbeltrom. Hvis beboeren har ufrivillig dobbeltrom, er fribeløpet mye større.

Deretter legger du inn inntektene beboeren har. Eventuelle renteutgifter skal trekkes fra grunnlaget for egenbetalingen.

Skatt skal også trekkes fra grunnlaget. Formuesskatt, og skatt fra gevinster (for eksempel aksjer, aksjefond) skal trekkes ut av dette skattebeløpet.

Et skjønnsmessig fradrag er det opp til kommunen å innvilge, og er aktuelt hvis man har en bolig. Det er forskjellige retningslinjer i de ulike kommunene.

Gift/samboende

Selv om det ikke står eksplisitt i loven, godtar de aller fleste (om ikke alle) at når du har levd i samboende forhold i 2 år følges de samme reglene som om du var gift.

Her legges inn de samme postene som under "Alene". I tillegg skal det legges inn inntekt og tilleggspensjon fra ektefelle/samboer.

Fribeløp og grunnbeløp

Beløpet for fribeløp avhenger av når på året, og hvilket år den måneden du skal regne på. Beløpene i kalkulatoren er de som gjelder de første fire månedene i 2023.

Fribeløpene gjelder fra årsskiftet, grunnbeløpet fra 1.mai.

År Fribeløp Fribeløp 2 Grunnbeløpet
2021 9 000 42 900 101 351
2022 9 100 44 100 106 399
2023 9 400 45 400 111 477

Hvis du for eksempel skal regne på november 2022, bruker du grunnbeløpet på 111.477 kroner, og fribeløpet på 9.100 kroner.

Fra 1.mai kommer det et nytt grunnbeløp.

Se også:

Gjenlevendepensjon