Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du egentlig koster arbeidsgiveren per time du jobber.

Les mer om kalkulatoren under

Ansattkostnadskalkulator
     
Kostnadsforutsetninger:  
Årslønn  
Feriepenger  
Arbeidsgiveravgift -prosent  
Pensjonsinnskudd  
Forsikringer  
Firmabil: Fordel tillagt inntekten din  
Firmabil: Samlede kostnader for bilen for firmaet  
Kontorkostnad  
Kostnad til diverse utstyr til kontor ol  
Opplæring (andres tid som blir brukt på deg)  
Reisekostnader (kjøregodtgjørelse, annen reisekost)  
Kurs, egenutvikling ol  
Velferdskostnader  
Andre kostnader  
Forutsetninger om arbeidtid:  
Antall dager i jobb  
Sykefravær/annet fravær (antall dager)  
Antall timer per dag som du driver med private ting  
Antall dager ekstra jobbing (ikke betalt)  
Kostnader:  
Lønn  
Feriepenger (12%)  
Arbeidsgiveravgift  
Pensjonskostnad  
Andre kostnader  
Sum kostnad  
Kostnad per time  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om ansattkostnadskalkulatoren

Les mer om kostnader for ansatte.

Kostnadsforutsetninger:

Lønn og feriepenger
En årslønn består rent teknisk av lønn fratrukket feriedagene, og feriepengene. Denne fordelingen har egentlig ingen ting å si fordi feriepenger er det samme som lønn. Du trekkes riktignok ikke i skatt på dette. Men det betyr ikke at denne inntekten er skattefri, den er trekkfri.

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiften varierer fra null til 14,1 prosent. De fleste er i området der det er 14,1 prosent. I tillegg til lønn og andre goder, blir også pensjonsinnskuddet ilagt arbeidsgiveravgift.

Les mer om arbeidsgiveravgift.

Pensjon
Alle har en pensjon i jobben der det blir satt av et årlig beløp. Hvor mye avhenger av hva slags type pensjon arbeidsgiver tilbyr. I stat og kommune har du en ytelsespensjon, det vil si at du skal få en pensjon i prosent av inntekt (66 prosent). Hvor mye som settes av avhenger blant annet veldig mye av alder. For en eldre arbeidstager kan det være svært høye beløp som må settes av.

Innskuddspensjonen er enkel å beregne. Her settes det av en prosentandel av lønnen hvert år. De fleste bedrifter har gått over til innskuddspensjon.

Forsikringer
I tillegg til oppsparingen til pensjon er det en rekke andre forsikringer som kan være aktuelle. Dette er uførepensjon, ektefellepensjon, barnepensjon, gruppeliv (død og uførhet), ulykkesforsikring, helseforsikring, yrkesskadeforsikring (pliktig), reiseforsikring. Alle forsikringene blir ilagt arbeidsgiveravgift unntatt yrkesskadeforsikringen.

Firmabil

Har du firmabil blir du skattlagt for fordelen. For arbeidsgiver er ikke kostnaden det samme som du blir fordelsbeskattet for. Arbeidsgiver betaler alle kostnader for bilholdet, samt arbeidsgiveravgift av den beregnede fordelen som du får tillagt inntekten din.

Du kan beregne firmabilfordelen her.

Du kan beregne den årlige kostnaden ved en ny bil her.

Indirekte kostnader

Dette er det som kan kalles mer indirekte kostnader som din arbeidsplass medfører.

Kontorkostnad
Dette er kostnader til selve arbeidsplassen din som andel av kontorlokale, pluss drift av bygning (ink strøm).

Kostnader til kontor el
Dette er kostnader til PC/nettbrett, andel av annet teknisk utsyr (som printer), datadrift, kontormøbler, mobiltelefon/abonnementskostnad ol

Velferdskostnad
Utgifter til julebord, julegaver, lunch, firmafester, overtidsmat, aviser, magasiner, betalt trening ol. Det er forutsatt at disse kostnadene ikke fordelsbeskattes, og dermed ikke blir belastet med arbeidsgiveravgift.

Kurs, egenutvikling
Alt som har med vedlikehold og heving av kompetanse.

Administrasjon
Dette er felleskostnader som personalledelse, regnskap, revisjon ol. Kostnaden for dette blir ikke høy. Det er bare økningen i disse kostnadene som din arbeidsplass medfører som skal tas med her, det skal ikke fordeles på antall hoder i bedriften.

Reise
Bil og diettgodtgjørelse, kostnad på reiser, konferanser ol.

Opplæring
Andres tid som brukes på deg. Dette vil typisk være mye tid som går med til dette når du er under opplæring, for eksempel som temmelig fersk ansatt i jobben. For mange med erfaring vil dette være null i kostnad.

Andre kostnader
Dette kan for eksempel være verktøy, arbeidsklær, spesielle tekniske innretninger ol. Dette avhenger helt av jobben. En vanlig kontorarbeidsplass har som oftest ingen slike ekstra kostnader.

Arbeidstiden

Med 37,5 timers uke er de totalt 1725 timer i et arbeidsår. Årskostnaden for arbeidsgiver bestemmes av kostnadene som vi har gjennomgått ovenfor. Men timeprisen vil avhenge av flere forhold som vi tar med her.

Sykedager
Alle sykedager du har vil redusere arbeidstiden, som gjør at timeprisen går opp. Hvis du er sykemeldt mer enn 16 dager i strekk er det NAV som utbetaler sykepenger. Da vil altså ikke arbeidsgiver ha en kostnad på dette.

Private gjøremål
Bruker du arbeidstiden til å gjøre ting privat reduserer dette tilgjengelig arbeidstid, og timeprisen går opp

Arbeid ut over normal arbeidstid
Jobber du mer enn normal arbeidstid blir det flere tilgjengelige arbeidstimer, som reduserer timekostnaden. I dette ligger også at du ser på arbeidsrelaterte eposter og svarer på dette når du egentlig har fri. For eksempel er det nok mange som gjør private ærender i arbeidstiden, men som også jobber mer enn vanlig arbeidstid.

 

Se også:

Lønnsnivået i Norge

Lønnsnivået i forskjellige yrker

Kalkulatorer:

Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.