Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren er laget for lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 

Skattekalkulator for lønnsmottakere

 
  Lønnsinntekt  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Er du gift eller ugift  
     
  Skatteberegning:  
  Trygdeavgift:  
  Skatt på alminnelig inntekt:  
  Trinnskatt  
  Formuesskatt:  
  Sum skatt  
       
  I prosent av inntekt er dette  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
     
 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til utfyllingen av skattekalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kr for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Finnmarksfradrag har alle krav på som bor i Finnmark og Nord-Troms.

Gif/ugift: Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Hvis du velger gift, forutsetter kalkulatoren at du også kan bruke frikvoten til ektefellen. Ellers har dette ingen betydning.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt og formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.