Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2016 mot 2015. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av enigheten om statsbudsjettet for 2016.

For å gjøre årene sammenligbare er det brukt 2,7 prosent i lønnsvekst, og 2,5 prosent i inflasjon (som i statsbudsjettet).

Les mer om kalkulatoren under.

 

Skatteendringskalkulator

     
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter  
  Utbytte  (utover skjermingsfradrag)  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
     
  Skatteberegning: 2015   2016  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Toppskatt/Trinnskatt    
  Formuesskatt    
  Sum skatt    
  Forskjell i skatt mellom 2015 og 2016    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir skattlagt høyere ved at det i 2016 blir ganget opp med en faktor på 1,15.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kr for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), toppskatt (som nå blir hetende trinnskatt), formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2015 til 2016.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2015 og 2016 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal toppskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.