Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser forskjellen mellom skatten du skulle ha betalt i 2014, og hva du må betale med Scheel-utvalgets tilrådinger.

Skatten på alminnelig inntekt (nettoinntekt) går ned fra 27 til 20 prosent. I stedet for toppskatt innføres det en firetrinnet skatt på personinntekt (bruttoskatt). Formuesverdsettelsene på eiendom økes, slik at dette gir økt skatt gjennom formuesskatten. Fribeløpet for formuesskatten økes fra 1 million kroner til 2,13 millioner kroner. Trygdeavgiften endres ikke. Utbytte og aksjegevinster skal skattlegges med 41 prosent.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Skattekalkulator Scheel-utvalget

     
  Inntekter:  
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter (ikke utbytte og aksjegevinster)  
  Utbytte og aksjegevinster  
  Skattefrie leieinntekter i dag (overskudd)  
  Fradrag:    
  Årlige rentefradrag i dag  
  Foreldrefradrag (25.000 første barn, 15.000 fra nr.2)  
  Fagforeningskontingent (max 3.850)  
  Reiseutgifter til arbeidsreise, besøksreise for pendlere  
  Merutgifter til kost og losji for pendlere  
  Gaver til frivillige organisasjoner (max 16.800)  
  Andre fradrag (ikke minstefradrag)  
  Årlig sparing i BSU  
  Formuesberegning:    
  Ligningsverdi av bebodd bolig  
  Ligningsverdi av utleid eiendom  
  Ligningsverdi fritidsbolig  
  Annen formue  
  Gjeld i dag  
 
  Skatteberegning: 2014   Scheel  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Skatt på eierskapsinntekt    
  Toppskatt/Skatt på personinntekt    
  Grunnlag formuesskatt    
  Formuesskatt    
  Skattefradrag for BSU    
  Sum skatt    
           
  Forskjell i skatt mellom 2014 og Scheel-utvalget    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om kalkulatoren

Om inntektene:

Rente og kapitalinntekter/Utbytte og aksjegevinster: I forslaget skilles utbytte og aksjegevinster ut i en egen gruppe (eierskapsinntekter). Slik det er i dag inngår dette i kapitalinntektene, og beskattes med 27 prosent. Etter forslaget skal disse inntektene få en særskilt skattesats på 41 prosent.

Skattefrie leieinntekter: Her foreslås det at overskuddet blir skattepliktig på samme måte som annen leieinntekt. Overskuddet vil da bli skattlagt med en sats på 20 prosent.

Om fradragene:

Det er en rekke fradrag som foreslås tatt bort:

Rentefradraget: Dette skal bestå, men effekten av fradraget blir lavere ved at det går ned fra 27 til 20 prosent.

Foreldrefradraget: Foreslås fjernet. Du får fradrag for inntil 25.000 kroner for første barn, deretter 15.000 kroner for påfølgende.

Fagforeningskontingent: Foreslås fjernet. I dag kan det trekkes fra inntil 3.850 kroner.

Reiseutgifter: Foreslås fjernet. Dette gjelder både reise til arbeid, og pendleres besøksreiser i hjemmet. Det er utgifter over 15.000 kroner som man kan trekke fra i 2014.

Merutgifter til kost og losji for pendlere: Foreslås fjernet.

Gaver til frivillige organisasjoner: Foreslås fjernet. I dag kan man trekke fra inntil 16.800 kroner for gaver til godkjente organisasjoner.

Årlig sparing i BSU: Foreslås fjernet. I dag kan personer under 34 år spare 25.000 kroner i året, samlet 200.000 kroner. Skattefradraget er 20 prosent, det vil si 5.000 kroner i maks fradrag per år.

Ligningsverdier: Ligningsverdien av boligen er foreslått økt til 80 prosent av markedsverdi. Ligningsverdien for fritidseiendom dobles.

Annen formue: Alle formuesverdsettelser skal settes til 80 prosent av markedsverdi. Dette gjelder for eksempel for fond. Disse får da en lavere verdsettelse enn de har i dag.