Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sammenlign hva du må betale i skatt for 2015 og 2014. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Skatteendringskalkulator

     
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Er du gift eller ugift  
     
  Skatteberegning: 2014   2015  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt    
  Sum skatt    
  Forskjell i skatt mellom 2014 og 2015    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til utfyllingen av skattekalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kr for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Finnmarksfradrag har alle krav på som bor i Finnmark og Nord-Troms.

Gif/ugift: Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Hvis du velger gift, forutsetter kalkulatoren at du også kan bruke frikvoten til ektefellen. Ellers har dette ingen betydning.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), toppskatt og formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2014 til 2015.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2014 og 2015 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal toppskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.