Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenlign kostnadene ved å eie en elbil mot en «vanlig» bil.

Hjelp til utfylling (under kalkulatoren).

Elbilkalkulator
       
Antall år du skal eie bilen    
Kjørelengde per år i km    
Forutsetninger: Elbil Fossil  
Kjøpspris bil  
Restverdi i prosent av kjøpspris  
Rentekostnad  
Energikostnader:      
Kw per km/Drivstoff-forbruk per mil  
Totalt energiforbruk i kW/liter (per år)  
Andel som lades hjemme *  
Antall kW som lades hjemme *  
Andel som lades ved hurtiglading i kW *  
Pris per kWh hjemme/Drivstoff-pris  
Pris per kWh ved hurtiglading *  
Årlige kostnader:  
Trafikkforsikringsavgift  
Forsikring  
Dekk  
Service  
Reparasjoner  
Vask, rekvisita, vedlikehold  
Parkering  
Bompenger  
Fergekostnad  
Totale kostnader i hele eieperioden:  
Verdifall  
Rentekostnad  
Energikostnad (strøm/drivstoff)  
Trafikkforsikringsavgift  
Forsikring  
Dekk  
Service  
Reparasjoner  
Vask, rekvisita, vedlikehold  
Parkering  
Bompenger  
Fergekost  
Sum kostnader i eieperioden  
Gjennomsnittlige kostnader per år  
Gjennomsnittlige kostnader per mnd  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Om elbilkalkulatoren

Kjøpsprisen: Må inkludere alt, også omregistrering hvis det er bruktkjøp. Når du skal legge inn priser har du to egentlig hovedvalg. Du kan enten legge i samme kjøpspris på bilene, eller du kan legge inn hva en tilsvarende "vanlig" bil koster i forhold til elbilen.

Verdifallet (eller avskrivning) utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. Særlig gjelder dette nybiler, men også til en viss grad bruktbiler. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en restverdi etter tre år på 60 prosent for både el-bilen, den vanlige bilen. Disse tallene er usikre, men betyr mye for sammenligningen. Hvis du endrer eiertiden, må du også endre restverdien på bilen. Les mer om verdifall på bil.

Rentekostnader: Dette er din finansieringskostnad for bilen. Har du 100 prosent lånefinansiert den, legger du inn rentesatsen på lånet. Har du 100 prosent egenkapitalfinansiert den legger du inn tapt innskuddsrente. Som oftest vil det være en rentesats imellom dette, for eksempel 50/50-fordeling.

Energikostnader:

Kw per km/Drivstoff-forbruk per mil: Legg inn hvor mange kw elbilen bruker per km, og hvor mange liter på mila den fossildrevne bilen bruker.

Totalt energiforbruk i kW/liter (per år): En funksjon av hvor mange kilometer som kjøres, og energiforbruket.

Andel som lades hjemme: Prosentandelen av det totale forbruket som lades hjemme.

Antall kW som lades hjemme: Et resultat av forutsetningene for kw-bruk, og prosentandel om lades hjemme.

Andel som lades ved hurtiglading i kW: Resten av forbruket forutsettes lades ved hurtiglading. Hvis du lader gratis på jobb kan du eventuelt redusere kjørelengden som tilsvarer denne ladingen.

Pris per kWh hjemme/Drivstoff-pris: Forutsetningen du gjør for strømprisen. Den skal inkludere alle variable kostnader på strøm, inklusive nettleie.

Pris per kWh ved hurtiglading: Kostnaden på ladestasjoner har nå blitt en ren kWh-pris, en kombinasjon av en kWh-pris, og pris per lademinutt. Du kan se en oversikt over ladepriser på elbil.no.

Trafikkforsikringsavgiften er fast for ett år av gangen, og justeres hvert år. For de fleste personbilene er trafikkforsikringsavgiften 3.774 kroner i 2024. For dieseldrevne uten partikkelfilter er årsavgiften 3.325 kroner. Elbiler har en trafikkforsikringsavgift på 3.176 kroner, altså høyere enn fossildrevne biler.

Forsikringskostnaden øker noe med økt kjørelengde. Kostnaden vil være temmelig lik mellom biltypene.

Dekk-kostnadene vil være like mellom bilene, men de er tatt med for å få med de totale kostnadene.

Servicekostnaden legger du inn på årlig basis. De vil i gjennomsnitt være litt høyere på vanlig bil enn på en elbil.

Reparasjoner vil være små de første årene på begge biltypene. Men sannsynligvis litt høyere på vanlig bil enn elbil.

Vask, rekvisita og lignende er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen. Disse vil være like.

Parkering skal ikke kunne koste mer enn 50 prosent av hva det gjør for andre biler. Legg inn hva du betaler i parkering for begge biltypene.

Bompenger: Elbiler skal ikke kunne betale mer enn 70 prosent av hva det andre biler gjør. Legg inn kostnaden for vanlig bil.

Ferge: skal ikke kunne koste mer enn 50 prosent av hva det gjør for andre biler. Legg inn hva du betaler i fergeutgifter for begge biltypene.

 

Se også:

Elbil og vanlige biler: En kostnadssammenligning.

Kjøp av bruktbil - sjekkliste for elbiler

Bilkostnader - oversikt

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Co2-utslippskalkulator bil
Kalkulatoren regner ut hvor mange kilo co2 bilen slipper ved den kjøredistansen du oppgir.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.