Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2013.

Se også:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.
Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.
Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.
Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010.

Skatteberegning 2019

Skatteberegning 2018

Denne kalkulatoren kan brukes av lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Er du mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du kalkulatoren for pensjoner for 2013.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugift og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 47.160 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Uføre kan trekke fra 32.004 kroner som «Særfradrag for uførhet mv».

Enkel skattekalkulator

Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

Slik bruker du kalkulatoren

Først velger du skatteklasse.

Hvis du har rett til Finnmarksfradrag, får du ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser. Deretter velger du sivilstand, antall barn og om du har rett til skattebegrensning (dette har pensjonister og uføre).

Deretter legger du inn de aktuelle tallene dine.

Les mer om skattekalkulatoren og skattesystemet i skatteforklaringen.

Dette viser kalkulatoren

Selv om du har valgt skatteklasse, viser kalkulatoren skatten i både klasse 1 og 2 hvis du har valgt at du er gift. Det gjør det svært enkelt for deg å velge korrekt skatteklasse.

Skatteberegningen og andre skattetall finner du nederst i kalkulatoren. «Sum skatt» er den skatten du skal betale for 2013.

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

   
 
  Skatteklasse    
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Sivilstand  
  Antall barn under 13 år  
  Antall barn mellom 13 og 18 år  
  Rett til skattebegrensning  
 
  Person 1   Person 2  
  Aldersgruppe    
  FORMUE:  
  Netto formue    
  INNTEKTER:    
  Lønn    
  Uførepensjon    
  Rente- og kapitalinntekter    
  Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)    
  Øvrig inntekt    
  Næringsinntekter:  
  Personinntekt jord/skog/fiske    
  Personinntekt annen næring     
  Overskudd av næringsvirksomhet    
  Underskudd av næringsvirksomhet    
  Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
  Lønnsinntekt    
  Barnepensjon    
  Sum inntekter    
  FRADRAG:  
  Minstefradrag    
  Sparebeløp innen BSU-ordningen    
  Fagforeningskontingent    
  Pensjonsinnskudd jobb    
  Gjeldsrenter    
  Foreldrefradrag    
  Andre fradrag    
  Særfradrag    
  Reiseutgifter:  
    - Ant dager hjem/arbeid 1    
     - km tur/retur 1    
    - Ant dager hjem/arbeid 2    
     - km tur/retur 2    
  Besøksreiser i hjemmet    
  Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)    
  Sum reiseutgifter    
  Sum fradrag    
  Alminnelig inntekt    
 
  SKATTEBEREGNING: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift:    
    - lav sats (bl.a. pensjoner)    
    - Mellomsats (bl.a. lønn)    
    - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)    
  Skatt på alm. inntekt:    
    - av dette til kommune og fylke     
    - av dette til fellesskatt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt:    
    - av dette til stat    
    - av dette til kommune    
  Andre direkte fradrag:  
  BSU    
  Skattebegrensning    
   
 

Sum skatt

   
  I prosent av inntekt er dette    
  Trekkprosent 10,5 mnd    
   
  Hvordan fremkommer skatten?  
  Fra arbeids- og næringsinntekter    
  Fra rente og kapitalinntekter    
  Fra fradrag (ikke minstefradrag)    
  Formueskatt    
  BSU og skattebegrensning    
   
  Marginal- og gjennomsnittsskatt:  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt    
  Gjennomsnittlig skatt på lønnsinntekt    
   
  Skatteklasse hvis du er gift:  
  Sum skatteklasse 1  
  Skatteklasse 2  
       

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.