Det er aksjeandelens større som avgjør hvordan fond skal beskattes.

Aksjefond beskattes likt som aksjer. For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen. I rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) er det ikke aksjer.

I forbindelse med skattemeldingen vil du få opplysninger om formue, og gevinst/tap ferdig utfylt.

Aksjefond og kombinasjonsfond

For aksjefondsandeler er gevinst ved salg av andeler skattepliktig, tap er fradragsberettiget. Dette er likt som med enkeltaksjer. Dette føres inn i skattemeldingen for det året gevinsten eller tapet oppsto. Urealiserte kursgevinster beskattes dermed ikke. Dette gir en utsettelseseffekt som øker avkastningen (sett etter skatt).

Gevinsten inngår i den alminnelige inntekten, skatten er derfor 24 prosent i 2017, og 23 prosent i 2018.

Se også skatt på aksjer.

Fra 2016 avhenger beskatningen av aksjeandelen i fondet. Hvis aksjeandelen er over 80 prosent, vil all avkastning beskattes som aksjeinntekt. Da skal grunnlaget for beregning av skatt økes med en faktor på 1,24 i 2017. Skatten er i utgangspunktet 24 prosent, med faktoren blir skatteprosenten i praksis 29,76.

I 2018 er oppjusteringsfaktoren 1,33, og skattesatsen 23 prosent. Effektiv skatteprosent blir da 30,59 prosent.

Hvis andelen er under 20 prosent, vil all avkastning beskattes som renteinntekt. Dette gir 24 prosent skatt i 2017, og 23 prosent skatt i 2018.

Hvis aksjeandelen ligger mellom dette vil avkastningen beskattes forholdsmessig. Er det for eksempel en 50/50 fordeling vil også beskatning fordele seg tilsvarende.

Skjermingsfradrag og skjermingsgrunnlag

En del av gevinsten er skattefritt. Beløp opp til den såkalte skjermingsrenten skal du ikke skatte av. Skjermingsrenten er årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler, fratrukket skatt. Ved årsskiftet 2017/2018 ble det tildelt en skjermingsrente på 0,7 prosent. Året før var det 0,4 prosent.

Skjermingsfradraget er skjermingsgrunnlaget ganget med skjermingsrenten. Hvis skjermingsgrunnlaget er 100.000 kroner og skjermingsrente er 0,7 prosent, blir skjermingsfradraget 700 kroner.

Skjermingsgrunnlaget vil i et aksjefond være 100 prosent av verdien.  For kombinasjonsfond med en aksjeandel på mellom 20 og 80 prosent vil skjermingsgrunnlaget bestemmes av andelen i fondet. 50 prosent aksjeandel vil gi 50 prosent av verdien i skjermingsgrunnlag.

Kombinasjonsfond med aksjeandel under 20 prosent vil ikke ha null i skjermingsgrunnlag.

Det er andelen ved årets begynnelse som bestemmer skjermingsgrunnlagets størrelse.

Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år legges til skjermingsgrunnlaget.

Til og med 2005 skulle aksjefondsandeler RISK-reguleres. RISK- tall som er opptjent i eiertiden, legges til kostprisen før gevinsten (eller tapet) beregnes. RISK-tallet legges til den 1.1. hvert år. Dette tallet får du av fondsforvalteren. Effekten av RISK-justeringen vil normalt være at den skattepliktige gevinsten blir mindre (eller tapet blir større). Fra 2006 falt altså RISK-justeringen falle bort. RISK-tildelingen skjedde for siste gang den 1.1.2006. I en overgangsperiode på ti år kan akkumulert RISK legges til kostprisen.

Formuesverdsettelse

Aksjefond har en verdsettelsesrabatt på 10 prosent i 2017, og 20 prosent i 2018. Det betyr at aksjefond har en verdsettelse på 90 prosent av markedsverdien i 2017, og 80 prosent i 2018.

Kombinasjonsfond verdsettes til 100 prosent.

Eksempel på skatt

Her er et eksempel på hvordan skatten blir ved en gevinst på 100.000 kroner ved salg av andeler. Her vil skatten spenne i fra 23.000 kroner til 30.590 kroner, avhengig av de respektive andelene.

Når andelen er under 20 prosent vil skattepliktig gevinst bli beskattet med 23 prosent. Når aksjeandelen er over 80 prosent vil den skattepliktige gevinsten blir beskattet med 30,59 prosent.

Post 2017 2018
Kostpris fondsandel 100 000 100 000
Samlet RISK i eiertiden 10 000 10 000
Ubenyttet skjermingsrente 4 000 4 000
Skjermingsgrunnlag 114 000 114 000
Skjermingsrente tillagt ved årsskifte 456 798
Salg fondsandeler 2.1. 150 000 150 000
Gevinst 50 000 50 000
Skattepliktig gevinst 35 544 35 202
Oppjustert grunnlag 44 075 46 819
Skatt 10 578 10 768

Hvis skattereformen følges er det lagt opp til at skatt på renteinntekter skal ned til 22 prosent i 2018. Da skal aksjeinntekter skattlegges med 32 prosent. Forskjellene vil dermed øke ganske kraftig. Fra en forskjell på 3.750 kroner i dag, til 10.000 kroner i 2018.

Skatteeksempel

Her er et annet eksempel på hvordan det skattemessige resultatet kan bli for deg. Her har vi tatt med et eksempel for både 2017 og 2018.

Post 2017 2018
Kostpris fondsandel 100 000 100 000
Samlet RISK i eiertiden 10 000 10 000
Ubenyttet skjermingsrente 4 000 4 000
Skjermingsgrunnlag 114 000 114 000
Skjermingsrente tillagt ved årsskifte 456 798
Salg fondsandeler 2.1. 150 000 150 000
Gevinst 50 000 50 000
Skattepliktig gevinst 35 544 40 482
Oppjustert grunnlag 44 075 53 841
Skatt 10 578 12 384

Grunnlaget for skjerming er kostpris for andelene, tillagt verdien av RISK i eiertiden (som også kan være et negativt beløp), ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år, og skjermingsrente for 2017 og 2017 (forutsatt 0,4 prosent for begge). Skjermingsfradrag for 2017 og 2018 blir tildelt hvis du sitter med andelen over årsskiftet. Ubenyttet skjermingsrente fra tidligere år kan redusere gevinsten, men ikke øke tapet.

I eksemplet er det beregnet skatt hvis andelen selges i 2017 og 2018. Da blir resultatet skattlagt med 24 prosent i 2017 og 23 prosent og 2018. Det skattepliktige grunnlaget blir ganget opp med en faktor på 1,24 i 2017 og 1,33 i 2018. I praksis er skattesatsen derfor 29,76 prosent i 2017, og 30,59 prosent i 2018.

Selve aksjefondet er ikke skattepliktig for gevinster, det har heller ikke fradragsrett for tap. På andre inntekter skal aksjefondet beskattes med 23 prosent, men dette har ingen betydning eller svært liten betydning for fondene.

Obligasjons- og pengemarkedsfond

Utbetalingene til andelseierne er skattepliktig inntekt på samme måte som renteinntekt. Realisert kursgevinst er skattepliktig, tap er fradragsberettiget. Skatten er 24 prosent i 2017, og 23 prosent i 2018.

Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond verdsettes til 100 prosent i formuesgrunnlaget.

Rentefond er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster slik aksje- og kombinasjonsfond er. Overskuddet i fondet beskattes med 24 prosent i 2017, og 23 prosent i 2018. Utbetalinger til andelseiere er fradragsberettiget. Siden fondet i praksis deler ut overskuddet til andelseierne blir, gjerne skatten null.

 

Les mer om fond:

Fond

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Kostnader i fond

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Aksjegevinst - skattenivå
Kalkulatoren viser hva du kan forvente at effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet.