Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er en oversikt som viser ulike sparealternativers antatte risikonivå, og forventninger til hva du kan forvente av meravkastning ut over risikofri rente.

Tabellen under gir et anslag over forventet meravkastning, sett på lang sikt. Det finnes ikke noe vitenskapelig bevis for at meravkastningen er slik og slik. Men det har vært gjort mange undersøkelser på dette temaet.

Vi har for eksempelets skyld tatt med seks forskjellige typer aksjer/ aksjeporteføljer. Her vil man kunne finne alle avskygninger av kombinasjoner. Et poeng med de forskjellige eksemplene er å vise at det er forskjell i risikoen på forskjellige typer aksjer. Et annet er at risikoen i en portefølje av ti aksjer er mindre enn i en portefølje av fem aksjer.

Vi har tildelt en aksjeportefølje større meravkastning enn aksjefond. Grunnen er kostnadene som aksjefondene tar, samtidig som det er vist at fondene i gjennomsnitt ikke gir meravkastning i forhold til markedet.

Type plassering Risiko Meravkastning Verste fall
Bankinnskudd      
Høyrente Lav 0% 0%
Særvilkår Lav 0% 0%
Fastrenteinnskudd Lav 0% 0%
Pengemarkedsfond      
Ingen kredittrisiko – løpetid opp til 120 dager Lav 0% 0%
Ingen kredittrisiko – løpetid opp til 360 dager Lav 0% 0%
Kan ta kredittrisiko – løpetid opp til 120 dager Lav 0,0 % - 0,2 % 0%
Kan ta kredittrisiko – løpetid opp til 360 dager Lav 0,0 % - 0,3 % 0%
Obligasjonsfond:      
Lav kredittrisiko - løpetid under 2 år Ganske lav 0,0 % - 0,5 % -5%
Lav kredittrisiko - løpetid 2-4 år Ganske lav 0,2 % - 0,7 % -10%
Lav kredittrisiko - løpetid over 4 år Ganske høy 0,5 % - 1,0 % -25%
Kan ta kredittrisiko - løpetid under 2 år Ganske lav 0,2 % - 0,7 % -7%
Kan ta kredittrisiko - løpetid 2-4 år Ganske lav 0,4 % - 0,9 % -12%
Kan ta kredittrisiko - løpetid over 4 år Ganske høy 0,7 % - 1,2 % -27%
Aksjefond:      
Plasserer i alle typer aksjer på Oslo Børs Høy 3,0 % - 4,0 % -50%
Plasserer over hele verden Høy 3,0 % - 4,0 % -40%
Plasserer i Europa Høy 3,0 % - 4,0 % -45%
Plasserer i Nord-Amerika Høy 3,0 % - 4,0 % -40%
Plasserer i Asia Høy 3,0 % - 4,0 % -45%
Plasserer i «Emerging markets» Høy 3,0 % - 4,0 % -65%
Plasserer i spesielle bransjer Høy 3,0 % - 4,0 % -65%
Aksjer (eksempler)      
Én spekulativ aksje Høy 5,0 % -100%
Et stor solid aksje (f eks Orkla) Høy 5,0 % -80%
Portefølje på fem aksjer Høy 5,0 % -65%
Portefølje på 10 aksjer Høy 5,0 % -55%
Portefølje på 20 aksjer Høy 5,0 % -50%
       
Aksjesparing med garanti Ganske høy - 1,0 % - 3,0 % -5%
Livrente med investeringsvalg 15 års tidshorisont      
Plassering i bank Lav -1,0 % 0,0 %
Plassering i obligasjonsfond Ganske lav 0,0 % -10,0 %
Plassering i aksjefond Høy 2,3 - 3,5 % -40,0 %
Pensjonsforsikring med investeringsvalg (20 års horisont)      
IPS i bank Lav -4 % - +1 % 0,0 %
IPS obligasjonsfond Ganske lav -2,8% - +1,6% -10,0 %
IPS i aksjefond Høy 0% - 5,8 % -40,0 %

 

Se også:

Risiko og meravkastning

Risikofri rente

Betydningen av utsatt skatt

Kalkulatorer:

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.