Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik skal likviditetsfond (pengemarkedsfond klassifiseres), og dette skal de oppgi av informasjon.

Verdipapirfondenes Forening har utarbeidet en bransjestandard for likviditetsfond til sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Et likviditetsfond defineres som et rentefond der verdien som følge av renteendringer kun påvirkes av endringer i 0-12 måneders pengemarkedsrenter, og der fondets «rentefølsomhet» aldri kan overstige 1. Dette innebærer at likviditetsfond kun kan investere i rentepapirer med gjenværende rentebinding mindre eller lik 365 dager (+ 10 virkedager). Likviditetsfondets rentefølsomhet kan aldri overstige 1. Likviditetsfond må dessuten tilfredsstille de øvrige krav som stilles i denne bransjestandarden.

Fondets rentefølsomhet defineres som den umiddelbare prosentvise endringen i fondets kurs som følge av 1 prosentenhets endring i rentenivået på fondets plasseringer, med utgangspunkt i dagens rentenivå.

Bransjestandarden deler deretter likviditetsfond inn i «Likviditetsfond med lav risiko», og «Likviditetsfond». Hvis likviditetsfondene ikke tilfredsstiller disse kravene, blir det plassert i gruppen «Andre rentefond».

Krav til «Likviditetsfond med lav risiko»

 • Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 0,5.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1 år.
 • Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.
 • Fondet kan kun investere i rentepapirer med rating på minimum dobbel A- (AA-) og i senior rentepapirer utstedt av finansinstitusjoner der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- («Investment Grade»). Dersom det ikke foreligger rating av utsteder eller papir skal papiret minimum inngå i NBPs RM2-univers.
 • Fondet kan ikke investere i FRN (floatere) med tid til forfall over 3 år (+10 virkedager).
 • Maks 25 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i FRN uten put (eller med putklausul hvor innløsningskurs ikke ligger nær opp til pari) med gjenværende tid til forfall mellom ett og tre år
 • Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån og andre lån med lavere prioritet
 • Fondets plasseringer i bankinnskudd med bindingstid5 ut over fondets oppgjørsdager kan maksimalt utgjøre 25 prosent av fondets forvaltningskapital.

Krav til likviditetsfond

Følgende krav gjelder for fond klassifisert i gruppen «Likviditetsfond»:

 • Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 1.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1,5 år
 • Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.
 • Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- («Investment Grade»). Dersom det ikke foreligger rating av utsteder eller papir skal papiret minimum inngå i NBPs RM3-univers.
 • Maks 10 % av fondets midler kan investeres i ansvarlige lån. Ved investering i ansvarlige lån skal utsteder ha en rating på minimum BBB+. Dersom det ikke foreligger rating av utsteder eller papir skal papiret minimum inngå i NBPs RM3-univers.
 • Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- («papirer i ventil») kan maksimalt utgjøre 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Slike plasseringer skal normalt selges i løpet av 1 måned, med mindre det er særskilte forhold ut fra andelseiernes interesser som tilsier ytterligere utsettelse.
 • Fondets plasseringer i bankinnskudd med bindingstid5 ut over fondets oppgjørsdager kan maksimalt utgjøre 25 prosent av fondets forvaltningskapital.
 •  Fondets samlede plasseringer i ansvarlige lån, bankinnskudd med bindingstid ut over fondets oppgjørsdager og «papirer i ventil» kan maksimalt utgjøre 25 prosent av fondets forvaltningskapital.

Internasjonale likviditetsfond

Likviditetsfond som investerer i rentepapirer denominert i èn annen valuta enn norske kroner, og som ellers minst oppfyller de krav som er satt til gruppen «Likviditetsfond», klassifiseres som internasjonale likviditetsfond.

Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig (månedlig når dette er spesifisert), eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger, rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

 • Fondets navn: Det skal opplyses om fondets navn. Rentefond som ikke fastsetter sin kurs i norskekroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.
 • Renterisiko: Det skal opplyses om fondets forventede rentefølsomhet, samt hvilke grenser forvaltningsselskapet har fastsatt for fondets høyeste og laveste rentefølsomhet. Det skal opplyses om fondets faktiske rentefølsomhet ved utgangen av hver måned.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid: Det skal opplyses om fondets vektede gjennomsnittlige løpetid ved utgangen av hver måned.
 • Netto andelsverdi: Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi.
 • Tegnings-/ innløsningsgebyr: Det skal opplyses om fondets tegnings- og innløsningsgebyr.
 • Forvaltningshonorar: Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent.
 • Minimumsbeløp for tegning: Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.
 • Løpende kostnader: Det skal opplyses om fondets løpende kostnader i tråd med opplysningene som gis i fondets Nøkkelinformasjon. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det i tillegg opplyses om den resultatavhengige kostnaden som ble belastet fondet siste kalenderår (oppgitt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden).
 • Minstebeløp spareavtale: Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.

 

Se også krav til:

Klassifikasjon av aksjefond

Klassifikasjon av kombinasjonsfond

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Se også:

Guide til likviditetsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste likviditetsfondene

Nøkkeltall likviditetsfond

Kalenderårsavkastning likviditetsfond

Likviditetsfondenes investeringsstrategier

Valg av likviditetsfond