Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er momentene du må se på når du skal velge obligasjonsfond.

For å kunne velge et eller flere obligasjonsfond må du først se på hva slags typer obligasjonsfond du kan velge mellom.

Hovedinndelingen for obligasjonsfond er dette:

 • Norske obligasjonsfond
 • Internasjonale obligasjonsfond
 • Andre rentefond, ink High Yield

Guide til obligasjonsfond.

Norske obligasjonsfond:

Den offisielle inndelingen for de norske obligasjonsfondene er etter hvilken renterisiko og kredittrisiko fondet har.

Inndeling etter renterisiko

Basert på rentefølsomheten inndeles fondene i følgende grupper:

 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 0,125 (utfallsrom fra 0 og til og med 1).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 1 (utfallsrom fra 0 og til og med 2).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 3 (utfallsrom fra 1 til og med 5).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 5 (utfallsrom fra 3 og til og med 7).

Inndeling i kredittrisiko

Fondene inndeles også etter kredittrisiko, uttrykt i følgende investeringskategorier:

 • Kategori 1: Fond som plasserer i papirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylker og kommuner, papirer med null (0) prosent kredittrisikovekt og minimum dobbel A (AA) rating, samt papirer med pantesikring (kommune-, nærings- og boligkredittobligasjoner) med minimum dobbel A (AA rating).
 • Kategori 2: Fond med plasseringer i rentepapirer med rating på minimum dobbel A- (AA-), og i senior rentepapirer utstedt av finansinstitusjoner.
 • Kategori 3: Fond med plasseringer i øvrige senior rentepapirer, og ansvarlige lån.

Totalt blir dette 12 mulige grupper. Inndelingen her er finmasket slik at det ikke er noe problem å se hva slags risiko man tar.

Nøkkeltall norske obligasjonsfond

Kostnader i obligasjonsfond

Internasjonale obligasjonsfond:

Internasjonale obligasjonsfond er fond som investerer i utenlandske rentepapirer, og har valutasikret verdiene i norske kroner. De har dermed ingen valutarisiko ved seg.

Det er ikke så mange av denne typen. Det er ingen inndeling etter renterisiko og kredittrisiko, slik at det er viktig å se på investeringsstrategien.

De internasjonale obligasjonsfondene finner du her.

Andre rentefond / High Yield:

Hvis obligasjonsfondet ikke tilfredsstiller Verdipapirfondenes Forening «Krav til obligasjonsfond», blir de plassert i klassen «Andre rentefond». Der har du også undergruppen high-yield fond. Dette er obligasjonsfondene med den høyeste risikoen, og det største avkastningspotensialet (og tapsrisikoen). I denne gruppen er det med fond som bare investerer i Norge/Norden, og over større deler av verden.

Her finner du nøkkeltall for "Andre rentefond", inkludert High Yield-obligasjonsfondene (de med høyest risiko).

Bestem deg for hvor stor risiko du vil ta

Du plukker fondet ut i tre trinn:

 1. Du må først bestemme deg for hvilken hovedgruppe du skal velge fond fra.
 2. Deretter gruppen under hovedgruppen
 3. Til slutt plukke ut fondet

For norske obligasjonsfond er det enkelt å finne frem til den kombinasjonen av rentefølsomhet og kredittrisiko du ønsker å ta.

For gruppen Andre rentefond er det vanskeligere å velge. Du har high Yield fondene som har både høyt avkastningspotensiale og høyt tapspotensiale, altså høy risiko. Mange av disse fondene er valutasikret slik at du ikke tar noen valutarisiko ved å investere i dem.

For de andre obligasjonsfondene er det veldig ulikt hvordan de investerer. Da må man se på investeringsstrategien (som med High Yield fond) for å studere nærmere hvordan pengene blir plassert. 

Kostnadene i obligasjonsfondene

Kostnadene i fondet kan være avgjørende for hvilket fond du skal velge. Over lang tid vil den forventede avkastningen mellom fondene med samme risikoprofil være svært lik. Det blir dermed kostnadene i fondet som blir avgjørende på lengre sikt. Den årlige forvaltningskostnaden er den viktigste kostnaden. Har et fond 0,25 prosent lavere kostnader enn et annet, kan du også regne med at avkastningen blir 0,25 prosent høyere i det fondet.

 

Se også:

Obligasjoner

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes investeringsstrategier

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.