Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er en rekke måltall for fond som skal si noe om hvordan fondet har gjort det. Her er de viktigste.

Differanseavkastning

Dette er differansen mellom avkastningen i fondet og den indeksen fondet måles mot i en gitt periode. Som oftest er det avkastnings-forskjellen siste året som brukes. Hvis differansen er negativ betyr det at fondet har gjort det dårligere enn referanseindeksen. Tallet blir presentert som prosent per år.

Meravkastning

Samme som differanseavkastning.

Relativ volatilitet

Et annet uttrykk for dette er tracking error. Dette tallet er et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen i måleperioden. Relativ volatilitet er standardavviket til differanseavkastningen. Jo høyere dette tallet er, desto høyere er sannsynligheten for at fondet vil avvike mye fra referanseindeksen.

Information ratio (IR)

Matematisk tar man differanseavkastningen og deler på relativ volatilitet. Jo høyere forholdstall desto bedre. Dette tallet skal fortelle hvor godt fondet får betalt for å avvike fondets sammensetning fra indeksen. Hvis differanseavkastningen er negativ, må også IR-tallet være negativt.

Dette forholdstallet er greit å bruke når man skal sammenligne fond som ikke skal avvike alt for mye fra referanseindeksen. Dette tallet gjør det enklere å vurdere prestasjonene på et fond som ikke skal avvike mer enn 3 prosent fra referanseindeksen med et som har som mål ikke å avvike mer enn for eksempel 6 prosent.

Men som generelt måltall for å rangere aksjefond er det ikke særlig bra. Et fond kan få et svært høy IR fordi den holder seg tett til indeksen fordi nevneren i brøken da blir svært liten og blåser opp IR-tallet. Finansportalen benytter IR, hvilket Smarte Penger mener er en svakhet.

Standardavvik

Standardavvik er et mål på hvor mye et verdipapir/indeks varierer i forhold til gjennomsnittsavkastningen i måleperioden. Det normale er å bruke månedlige avkastningstall. Dette målet er altså et tall for gjennomsnittlig variasjon fra gjennomsnittet. Tallet blir presentert som prosent per år.

Tracking error

Det samme som relativ volatilitet.

Sharpe Ratio

Dette er et mål for risikojustert avkastning. Måles ved å trekke fra risikofri rente (obligasjonsindeksen ST1X brukes) fra fondets avkastning. Dette tallet deles deretter på fondets standardavvik. Kort fortalt er dette meravkastning delt på risiko.

Et høyt tall forteller at fondet har gitt en høy risikojustert avkastning. For fond er det ikke noe velegnet mål.

 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Aksjefond med suksesshonorar

Krav til aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond