Et kombinasjonsfond er et fond som investerer i flere typer verdipapirer. Dette fondet kan ha både kortsiktige rentebærende verdipapirer, obligasjoner og aksjer.

Forskjellen mellom aksjefond og kombinasjonsfond er at aksjefond normalt har over 80 prosent aksjer, mens kombinasjonsfond normalt har under 80 prosent. Men i sjeldne tilfeller høyere andel.

Tabell over kombinasjonsfond - kostnader og egenskaper.

Fondene har en normalfordeling av aksjer og renter

 

 

Kombinasjonsfond inndeles i tre klasser

1. Internasjonale kombinasjonsfond

De fleste kombinasjonsfondene er i denne gruppen. Her kan fondet også investere i internasjonale aksjer, i tillegg til norske. Kombinasjonsfondene i denne gruppen har med andre ord svært store valgmuligheter.

Over tid skal risikoen (lavere svingninger) blir noe mindre i denne typen fond enn i norske kombinasjonsfond, siden de har en større spredning i investeringene.

1. Norske kombinasjonsfond:

Den andre typen kombinasjonsfond endrer porteføljen etter hva forvalteren mener er gunstigst til enhver tid. Men fondene vil alltid ha en viss andel av både aksjer og obligasjoner.

Også her vil risikofaktoren variere sterkt. Fondene har ulike strategier med henhold til hvor stor aksjeandel de skal ha. Derfor blir også risikoforskjellene store.

I denne typen fond lar du forvalteren drive en mer aktiv forvaltning av pengene dine. Problemet er at risikoen på din plassering da vil variere. Disse fondene må derfor delvis betraktes som et alternativ til en plassering i aksjefond, men risikoen vil likevel over tid være mindre.

Klarer denne typen fond å treffe med sine inn- og uttredener i aksjemarkedet, blir dette naturlig nok gunstigere enn å ha pengene stående i et aksjefond. Om de klarer dette er i utgangspunktet et 50/50-veddemål.

 

3. Andre kombinasjonsfond

Andre typer som ikke passer inn i de tre overnevnte.

Karakterer for kombinasjonsfond

Karaktersettingen blant kombinasjonsfond fungerer gjerne svært dårlig. For eksempel i Morningstar sammenlignes mange med internasjonale kombinasjonsfond.

Problemet da er at alle kombinasjonsfond sammenlignes med gjennomsnittet av alle internasjonale kombinasjonsfond. Dette gir vidt forskjellige utslag for kombinasjonsfond med høy aksjeandel eller lav aksjeandel. Karakterene i slike tilfeller bli helt feil. For eksempel kan et fond som ligger godt under sammenlignbar veid indeks få en toppkarakter.

Hvem bør vurdere kombinasjonsfond?

Har du gjeld bør du styre unna kombinasjonsfond: Årsaken er at kombinasjonsfond er tungt lastet med rentepapirer (obligasjoner). Rentepapirene gir forventet lavere (risikojustert) avkastning enn lånerenten på for eksempel boliglånet ditt. Det gir deg altså bedre avkastning å nedbetale på boliglånet enn eie obligasjonsandelen i kombinasjonsfondet. I stedet for å eie aksjefond og obligasjonsfond i en 50/50-fordeling gjennom et kombinasjonsfond, bør du helle fordele det slik: 50/50 fordelt mellom nedbetaling av gjeld og aksjefond.

Styr unna svært skjevdelte fond: Noen kombinasjonsfond har oppimot 90 prosent aksjeandel eller obligasjonsandel. Da er fondet så nært å være et aksjefond eller obligasjonsfond, at det gir liten funksjon som kombinasjonsfond. Da er det bedre å heller velge et «rent» aksjefond eller obligasjonsfond (men kun obligasjonsfond dersom du er gjeldfri).

Tilbyderne påstår gjerne at muligheten til å vekte seg opp og ned i aksjemarkedet gir meravkastning. Men det er like sannsynlig at den gir mindreavkastning. Smarte Penger har til gode å se dokumentasjon på at forvalterne evner å omgjøre denne fleksibilitetene til økt risikojustert avkastning.

Velg kombinasjonsfond etter kostnadene: Kombinasjonsfondene har svært ulke investeringsstrategier som gjør sammenligning mellom de fleste slike fond umulig. Særlig er det variasjonene i fordeling aksjefond/obligasjonsfond som gjør fondene lite sammenlignbare. De står i kontrast til aksjefond hvor sammenligningen er svært gjennomsiktig. Det samme gjelder til dels rene obligasjonsfond.

Derfor bør du gi blaffen til fondets påståtte historiske prestasjoner og kun vektlegge kostnadene. Og da blir de alle fleste kombinasjonsfond for dyre.  Egentlig kun KLPs kombinasjonsfond som har virkelig lave kostnader og som derfor er aktuelle. Se tabell over kombinasjonsfond - kostnader og egenskaper.

Se også:

Krav til kombinasjonsfond

Nøkkeltall kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes strategier