Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er reglene for IPS slik de var før 1.november 2017.

Les mer onm de nye IPS-reglene.

Innenfor IPS-ordningen (Innskuddsbasert Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget i selvangivelsen.

Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med 3.600 kroner. Pengene er bundet frem til pensjonsalderen og kan tidligst tas i bruk fra fylte 62 år.

Kalkulator: IPS-kalkulator

Fordeler og ulemper med IPS

Dette er fordelene ved IPS:

  • Sparebeløpet trekkes fra slik at spareren får utsatt skatten. Du får dermed avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt.
  • Innestående på pensjonskontoen teller ikke med i formuesskatten.
  • Skatt på avkastning i oppsparingsperioden utsettes til pengene tas ut.

Ulemper:

  • Pengene bindes i lang tid
  • Ekstra lag med kostnader (men hos noen tilbydere er ekstrakostnaden null)
  • Du må beskatte pengene når de tas ut. Og marginalskatten er i de aller fleste tilfellene høyere på utbetaling enn på fradrag 
  • Aksjefond i IPS-sparingen mister skjermingsfradraget

Innbetalingsplan

Ved opprettelsen av en IPS avtaler du et fast årlig sparebeløp. Dette kan avvikes med 25 prosent. Har du avtalt det maksimale beløpet på 15.000 kroner, kan du sette det ned til 11.250 kroner et år. Men det kan ikke settes opp med 25 prosent hvis det overstiger grensen på 15.000 kroner.

Det er også mulig å gi beskjed til institusjonen om at det ikke skal innbetales noe for en angitt periode.

Hvis innbetalingen stoppes, utstedes det et pensjonskapitalbevis for den sparesaldoen du har. Denne blir utbetalt fra pensjonsalder. Du taper ikke noe på å stoppe innbetalingen, siden alle kostnadene er forholdsmessige. Du er derfor ikke bundet opp til å innbetale beløpet helt til du er pensjonist.

Skattemessige forhold

Du kan trekke fra inntil 15.000 kroner hvert år. Fradragseffekten er på 24 prosent slik at netto må du ut med 11.400 kroner ved maksimalt sparebeløp. Sparingen gir deg ikke en endelig skattelette, men en utsettelse av skatten.

Avkastningen underveis blir ikke beskattet. Det skjer først ved utbetalingen.

Saldoen du har på IPS’en teller ikke med i formuesskattegrunnlaget. Dette gir denne spareformen en relativ konkurransefordel på inntil 0,85 prosent etter skatt. Maksimal formuesskatt er nemlig på 0,85 prosent. Dette teller som 1,16 prosent når vi ser på hva du behøver i avkastning for å tjene dette.

Skatt ved utbetaling

Utbetalingen beskattes som vanlig pensjon. Inntekten beskattes med den marginalskatten pensjonister har. Marginalskatten kan variere sterkt, avhengig av hvilken inntekt du har som pensjonist.

Den mest vanlige prosenten vil sannsynligvis være 37,51 prosent, som er marginalskatten i området 284.351 kroner til 539.442 kroner i 2017. Den er null på pensjonsinntekter under 188.700 kroner, men kan komme opp i 46,81 prosent.

Les mer om marginalskatt for pensjonister her.

Sparealternativene

Sparealternativene i IPS kan deles inn i to hovedvalg:

1. Du bestemmer selv hva du skal plassere i ut fra en fondsmeny

2. Du plasserer det i forsikringsselskapet med en bunngaranti på renten

Du få en garanti på 1,6 -1,75 prosent per år. Denne garantien betyr lite når sparehorisonten er lang, da skal det svært mye til at avkastningen kommer under dette nivået. På kort sikt har denne en høy verdi, men siden IPS typisk er et langsiktig spareprodukt er dette lite viktig for vurderingen. 

Mange av forsikringsselskapene har forskjellige plasseringsalternativer fra bank til aksjefond. Du kan bytte mellom de forskjellige alternativene uten at det utløser skatteplikt.

Forsikringselementer

Det kan knyttes til etterlattepensjon, uførepensjon og barnepensjon. I tillegg kan det knyttes til premiefritak. Minst en tredjedel av innskuddet må gå til selve sparedelen.

Ved død før alt er utbetalt tilfaller pensjonskapitalen først barn du forsørger, dernest ektefelle/samboer.

Utbetaling

Det er fleksibel uttaksalder fra 62 til 75 år. Pensjonen må minimum utbetales til du er 77 år, og minste utbetalingstid er 10 år. Tar du ut forsikringen fra 62 år, må den altså vare i 15 år til du er 77 år.

Det er også en særregel som sier at hvis den utbetalte pensjonen blir mindre enn 20 prosent av G, kan antall år utbetaling skal vare settes ned slik at den når 20 prosent av G.

Kostnader

Det er vanlig at du betaler en årsavgift for selve IPS-produkter. I tillegg betaler du en årlig forvaltningsavgift til fondet, eventuelt en forvaltningsavgift for å plassere direkte i forsikringsselskapets fond.

Mange tilbydere tar ikke ekstra betalt for IPS-ordningen. Dette gjelder en del fondsforvaltere. I tillegg er det noen som tar et etableringsgebyr ved første gangs innbetaling.

Les også:

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Marginalskatt for pensjonister

Skatt på pensjonsinntekt

Aksjebeskatning

Kalkulator:

IPS-kalkulator gammel ordning
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må få før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.