Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På en aksjesparekonto kan du ha forskjellige typer spareprodukter uten at du betaler skatt ved realisasjon innenfor kontoen.

En Aksjesparekonto er ikke et eget spareprodukt, men en konto der du kan legge inn forskjellige typer verdipapirer. 

Hovedpoenget med en aksjesparekonto er at du utsetter skatten på gevinster. Selger du enkelte verdipapirer innenfor kontoen, utløser ikke dette skatt. Det er først når midlene tas ut (ut over innskutt beløp) at beskatning vil skje.

Verdipapirene du legger inn på aksjesparekontoen må ha en aksjeandel på minst 80 prosent. Du kan også ha penger på konto innenfor denne ordningen, men det er ikke lov å gi renter på disse pengene.

Du kan ha flere aksjesparekontoer fra forskjellige tilbydere.

Du kan overføre en aksjesparekonto fra et sted til en annen uten at det utløser skatt. Dette kan ikke gjøres med enkeltfond.

Du kan opprette spareavtaler på aksjefondene på samme måte som du gjør det utenfor en aksjesparekonto.

Det er gratis å opprette og ha en aksjesparekonto. Derfor er det ingen nedside ved å opprette en slik konto, og overføre aksjer og aksjefond dit. Kostnadene i aksjefondene er de samme enten du har den i en aksjesparekonto eller utenfor.

Se markedsoversikt over aksjesparekontoer.

Les mer om lønnsomheten av aksjesparekonto

Dette kan du legge inn i en aksjesparekonto

Disse produktene tilfredsstiller kravene for å legge dem inn på en aksjesparekonto:

 • Aksjer som er børsnotert
 • Aksjefond
 • Børshandlede fond (exchange traded fund)
 • Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)

Spareproduktet må være hjemmehørende i land i EØS.

Eksempler på spareprodukter som ikke kan legges over:

 • Aksjer regnes som unotert når de er listet på OTC, eller Merkur
 • Bankinnskudd
 • Derivater
 • ETN (Exchange trade notes
 • Kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 prosent
 • Obligasjoner
 • Obligasjonsfond
 • Pengemarkedsfond

Skattereglene for aksjesparekonto

Gevinster skattes først ved uttak fra konto. Du kan derfor selge eller løse inn andeler på aksjesparekontoen uten at det medfører realisasjon.

Du betaler ikke skatt på uttak før uttaket er større enn innskutt beløp. Har du opprinnelig skutt inn 200.000 kroner, kan du først ta ut igjen 200.000 kroner før du må betale skatt.

Skatt på gevinst ved uttak beskattes med 37,84 prosent ved direkte investeringer i 2023 og 2024. Dette skjer på samme måte som med aksjebeskatningen. Skattesatsen er i utgangspunktet 22 prosent. Resultatet oppjusteres med en faktor på 1,72 i 2023 og 2024.

Du får skjermingsfradrag som reduserer beskatningen. Her skiller en aksjesparekonto seg fra aksjer/aksjefond ved at skjermingsfradraget fra de enkelte verdipapirene blir fordelt på hele kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskudd i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Utbytte som blir utbetalt på verdipapirene på kontoen beskattes ikke løpende, det går inn på aksjesparekontoen. Skatt på utbytte utsettes dermed på samme måte som med aksjegevinster.

Aksjesparekonto har en verdsettelsesrabatt på 20 prosent ved formuesansettelsen, slik at verdien ved skattefastsettelsen er 80 prosent av markedsverdi i 2023 og 2024.

For å beregne hvor mye skatt du får ved uttak fra aksjesparekontoen kan du bruke kalkulatoren Aksjesparekonto- skatt ved uttak. 

Eksempel på uttak og skatt

Her er to eksempler på hvordan det skattemessige fungerer.

I det første eksemplet er uttaket mindre enn det opprinnelig innskutte beløpet.

I det andre eksemplet er uttaket større en innskuddet, slik at skatt må betales av deler av uttaket.

Eksempel 1
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 50 000
Skatt 0
Eksempel 2
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 150 000
Skattepliktig del 50 000
Skattegrunnlag 86 000
Skatt 18 920

Skatten gjelder for 2023/2024.

Lønnsomhet av aksjesparekonto

For de fleste vil det være lønnsomt å opprette en aksjesparekonto. Det vil lønne seg å legge inn alt du har gevinst inne på av aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis. Har du et latent tap på investeringen vil det ikke lønne seg å legge dem inn. I stedet legge dette over når du begynner å nærme deg gevinst.

Lønnsomheten av aksjesparekontoen ligger altså i at du utsetter skatten på gevinst. Hvis du starter på null i gevinst tar det tid før det blir mer enn en marginal økning av lønnsomheten.

Den klart største gevinsten får du ved å legge over et aksjefond der du har en stor gevinst inne. Hadde du tenkt å bytte det ut med et annet fond, får du beholde den skatten du skulle ha betalt når du selger fondet innenfor aksjesparekontoen.

En annen fordel er at du kunne tatt ut det opprinnelige innskutte beløpet uten at det utløser skatt. Hvis for eksempel halvparten av verdien er gevinst, ville du blitt beskattet med halvparten av gevinsten ved realisasjon. Selger du fondet innenfor aksjesparekontoen kan du ta ut det innskutte beløpet (altså halvparten) uten at det medfører noen skatt.

Les mer om lønnsomheten av aksjesparekonto.

Du kan også bruke kalkulatoren Aksjesparekonto - lønnsomhet. I den kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Arv og aksjesparekonto

Dødsbo, enearving og gjenlevende ektefelle/samboer som overtar i uskifte, kan videreføre avdødes skatteposisjoner knyttet til aksjer og andre eiendeler som står på aksjesparekontoen,

Hvis det er én av arvingene som overtar innholdet av hele aksjesparekontoen ved utdeling fra dødsbo, vil dette kunne skje med skattemessig kontinuitet.

En aksjesparekonto kan ikke eies i sameie mellom flere arvinger eller gavemottakere. Hvis innholdet på aksjesparekontoen skal overføres til andre arvinger enn den som overtok aksjesparekontoen, regnes dette som uttak av kontoen. Dette gjelder selv om midlene overføres direkte til arvingens/gavemottakerens egen aksjesparekonto og selv om denne aksjesparekontoen er hos samme tilbyder.

Skilsmisse og aksjesparekonto

Ved separasjon/skilsmisse kan det avtales at aksjesparekontoen skal videreføres av den ene ektefellen. Hvis ektefellene skal dele innestående på kontoen, regnes overføring til den ikke-overtakende ektefellen som uttak fra kontoen. Dette gjelder selv om midlene overføres direkte til ektefellens egen aksjesparekonto og selv om denne aksjesparekontoen er hos samme tilbyder.

Valg av aksjesparekonto

Det koster ikke noe å ha en aksjesparekonto, slik at dette er ikke noe som betyr noe for valget.

Det som betyr noe, er hvilke fond som tilbys på aksjesparekontoen. Et stort antall er positivt. Kontoen bør også inneholde flere indeksfond, og rene globale aksjefond.

Disse tilbyr aksjesparekonto

Aksjesparekonto tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (fondsforvaltere). Du kan enkelt opprett en aksjesparekonto med BankID.

Du kan ha så mange aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere som du vil, eller hos den samme.

De fleste aktørene tilbyr fond fra mange forskjellige fondsforvaltere. Flere tilbyr fond fra flere titalls forvaltere, med over 400 aksjefond å velge blant. I den andre enden er det de som bare tilbyr fond fra dem selv.

På hver av aksjesparekontoene kan du i oversikten se hvor mange fondsforvaltere som er med, hvor mange aksjefond som tilbys, og hvor mange indeksfond som tilbys.

Her kan du se Smarte Pengers markedsoversikt over aksjesparekontoene du kan velge mellom.

Smarte Pengers anbefalinger om valg av aksjesparekonto

Det er tre ting som er avgjørende for valg av aksjesparekonto:

 • Størrelsen på plattformavgift/formidlingsprovisjon
 • Hvor stor bredde er det i fondsmenyen, spesielt med tanke på indeksfond, globale fond, og norske fond.
 • Hvor gode er fondene som det kan velges blant (blant aktive fond og indeksfond)

Les mer her: Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

 

Se også:

Guide til aksjebeskatning

Guide til fondskonto

Guide til aksjefond

Markedsoversikter:

Spareavtaler i aksjefond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.

Spareprofiler i fond
Disse spareprofilene kan du velge mellom blant aktørene. Alle bank og forsikringsselskaper som tilbyr aksjefond, rentefond, fondskonto og aksjesparekonto har som oftest laget ferdige spareprofiler.

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Fondskontokalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.