Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bør man spare for barna? I eget eller barnets navn?. Hvordan skal man spare?

Første steg er faktisk å spørre seg selv om man faktisk bør spare det barna. Barnesparing er ikke noe man gjøre.

Bør du spare til barna?

Du bør kun spare til barna om det er fornuftig i din nåværende livsfase. I en småbarnsfase er man gjerne nyetablert med bolig og svært høy belåning. Da er det mer fornuftig å prioritere nedbetaling av lånet slik at familien reduserer risikoen i sin egen økonomi.

Gjelden bør ned på et nivå som gjør det mulig å betjene den selv om familien rammes av en økonomisk krise, som langvarig arbeidsledighet eller sykdom.

I en småbarnsfase kan det være mer fornuftig å prioritere deltid fremfor å sparing. Det kan lette slitasjen for hele familien. Ferier med barna kan det også være fornuftig å prioritere fremfor å begynne å spare. Må familien legge sommerferien til Uddevalla fremfor Mallorca og Bamseklubb på grunn av sparingen, bør man stille spørsmål ved sin prioritering.

Slik går du frem

  1. Vurder først om dere i det hele tatt bør prioritere sparing til barna i den livsfasen dere er i.
  2. Velg risiko og spareprodukt. Sparing med 20 års perspektiv bør plasseres i aksjefond. Velg et globalt indeksfond. Indeksfond har svært lave kostnader og er skattegunstige når sparehorisonten blir svært lang.
  3. Velg om dere skal spare i barnets navn eller foreldrenes navn. Økonomisk spiller det ingen rolle, men risikoen for at barnet svir av pengene ved fylte 18 år må veies opp mot risikoen for at foreldrene svir av pengene, for eksempel i et skillsmisseoppgjør.

Hvor mye vokser sparingen til?

I tabellen under er det forutsatt at barnetrygden på 1.054 kroner i måneden spares inntil den stopper ved fylte 18 år. Deretter i perioden frem til 26 år står beløpet på bankkonto. Barnet kjøper bolig ved fylte 26 år.

Tabellen viser hva barnetrygden har vokst til. I kolonnen for Kjøp kan du se hvor dyr bolig som kan kjøpes, når dette beløpet skal dekke egenkapitalen på 15 prosent. 

Her ser du at med et oppspart beløp på 414.000 kroner dekker det egenkapitalen til en bolig på 2.758.000 

Plassering Oppspart Kjøp
Aksjefond 6,0% 413 750 2 758 331
Aksjefond 4,3% 362 055 2 413 702
Høyrente 2,3% 309 561 2 063 739

Som eksempler på hva beløpet vokser til ha vi brukt et dyrt aksjefond, og et billig aksjefond. De gir henholdsvis 6 prosent, og 4,3 prosent gjennomsnittlig av avkastning.  I tillegg hva beløpet vokser til på en høyrentekonto med 2,3 prosent gjennomsnittlig rente. 

Dette er et kjøp 26 år frem i tid. Hvis boligprisene i denne perioden har økt med 2 prosent årlig, har prisene økt med 67 prosent. Det betyr at egenkapitalen rekker langt mindre enn det ser ut til ved første øyekast.

Det er forutsatt at barnetrygden ikke øker i perioden. Hvis den hadde økt med inflasjonen (2 prosent) ville sparebeløpet ikke økt så veldig mye.  Med 6 prosent avkastning til 18 år ville beløpet har økt med 65.000 kroner. 

Barnesparings-kalkulator

Kalkulatoren beregner hva sparebeløpet vokser til med ulike forutsetninger for alder, aksjeandel, nedtrapping av aksjeandel og uttaksalder.

Her finner du barnesparings-kalkulatoren

Risiko og plassering

Mange vegrer seg for å ta risiko med barnets midler. Men dersom man sparer i bank eller obligasjoner kan man forvente at skatt og inflasjon spiser opp det meste av avkastningen. Målt mot utviklingen i kjøpekraft (lønnsveksten) kan man faktisk forvente at formuen taper seg i kjøpekraft. Derfor bør man spare til barna i aksjefond.

Et annet argument mot å plassere pengene som bankinnskudd eller i obligasjonsfond er at familien ofte har boliggjeld. Renten på boliglånet vil normalt være høyere enn avkastning på investeringer i rentepapirer. Dermed taper familien litt på rentedifferansen. Et bedre alternativ er å nedbetale mer på boliglånet og heller på et senere tidspunkt øke gjelden for å bidra til barnas boligfinansiering.

Aksjefond kan svinge kraftig i verdi. Men det er to momenter i barnesparingen som reduserer aksjerisikoen.

1) Sparingen skjer gjennom månedlige innskudd. Dermed kommer man inn på ulike aksjekurser. Det reduserer risikoen for å komme inn i aksjemarkedet på feil tidspunkt.

2) Sparingen er langsiktig. Med 15-25 års sparehorisont jevner som regel svingningene ut seg. Men det er viktig å trappe ned aksjeandelen i sparingen når uttaket av formuen nærmer seg. På den måten reduserer man risikoen for å måtte bruke pengen akkurat da aksjemarkedet har falt kraftig.

Kostnadene i spareproduktet er svært viktig. Forskjellen mellom et aksjefond med lave gebyrer og et med høye gebyrer er 155.000 kroner i kostnader dersom man sparer 1.054 kr år måneden over 25 år. Derfor er indeksfond best egnet til barnesparing. Indeksfond er aksjefond med svært lave kostnader.

Slike fond gir børsens avkastning, hverken mer eller mindre. Fondets største fordel er de lave kostnadene (gebyrene) som over tid øker avkastningen. En annen fordel er at fondet ikke behøves å byttes ut slik man må med aktive fond fordi forvalteren etterhvert gjør en dårlig jobb. Dermed utløser man ikke skatt på gevinsten underveis og maksimerer effekten av utsatt skatt - gevinsten beskattes først den dagen aksjefondet selges.

Opprett aksjesparekonto

Det er praktisk å opprette en aksjesparekonto der du kan legge inn aksjefondene du sparer i. Da kan aksjefond byttes ut underveis uten at det medfører skatt. Skatten kommer først når du realiserer innholdet på aksjesparekontoen.

Det er gratis å opprette og ha en aksjesparekonto. Du kan ha flere aksjesparekontoer i samme bank, eller i forskjellige banker.

Guide til aksjesparekonto.

Spare i barnets eller foreldrenes navn?

Det har ingen skattemessig eller arveavgiftsmessig betydning hvilket navn man sparer i. Arveavgiften er avviklet, og skatt på avkastningen blir det uansett. Den eneste skattemessige forskjellen som kan oppstå er når barnet er blitt 18 år, og foreldrene er i formuesskatteposisjon. Da skal ikke lenger formuen til barnet skattefastsettes hos

Valg av navn handler om valg av risiko for at pengene skusles bort. Står pengene i barnets navn risikere man at barnet sløser dem bort på russefest i stedet for å la dem stå til bolig. Står pengene i foreldrenes navn risikerer man i stedet at foreldrene skusler bort pengene.

Å spare i eget navn har disse fordelene:

  • Du har kontroll over pengene. Du kan overføre pengene når barnet trenger det for eksempel til bolig
  • Fylkesmannen kan ikke blande seg inn i forvaltningen av pengene, noe som reduserer hvilke mulige plasseringsalternativer du har.
  • Det kan være at du bedre kan optimalisere din egen økonomi ved å disponere disse pengene på en annen måte. For eksempel ved at det er mer fornuftig å kvitte seg med kredittkortgjeld og forbrukslån tidligere. Da har du enda større mulighet for å hjelpe barnet senere.

Hvis du sparer i barnets navn er fordelene:

  • Du er sikret at midlene tilfaller barnet
  • Midlene vil ikke inngå i et skilsmisseoppgjør
  • Hvis du går bort er barnet sikret å få midlene

Den største risikoen er nok at barnet bruker pengene på en annen måte enn tenkt når det blir 18 år. Opp til 18 år har foreldre full disposisjonsrett over pengene slik at risikoen er den samme enten det er i eget navn eller barnets.

For det store flertall er nok risikoen mye større for at barnet bruker pengene ufornuftig enn at foreldrene gjør det.

Statsforvalteren og barnets formue

Barn under 18 år er umyndige og stor formue skal passes på av Statsforvalteren. Står formuen i barnets navn kobles Statsforvalteren inn dersom beløpet overstiger 222.954 kroner. Grensen går ved to ganger G (Folketrygdens grunnbeløp) ved inngangen til året som gjelder. Det er barnets totalformue som utgjør grensen.

Statsforvalteren er pålagt å beholde spareformen som er påbegynt. Er formuen plassert i aksjefond, må Statsforvalteren videreføre dette og kan ikke flytte pengene over til en høyrentekonto med håpløs lav rente.

Men har du plassert pengene i aksjefond med høy risiko, kan du søke Statsforvalteren om å få flytte pengene over til et fond med lavere risiko når barnet nærmer seg 18 år.

Som giver har du også rett til å bestemme at selv om mottageren er fylt 18 år skal han ikke få rådighet over pengene før han for eksempel har fylt 21 år. Dermed er det mulig å «beskytte» pengene fra russetidens fristelser.

Lånekassen

Ved sparing i barnets navn er det en stor felle man for all del må unngå. Lånekassens formuesgrense. Overstiger formuen 444.300 kroner i 2021, mister barnet hele eller deler av stipendet. Gjennom fire års studier utgjør dette et stort tap på omtrent 200.000 kroner.

Se Stipendreduksjonskalkulator, som beregner hva barnet kan tape.

Bolighjelp til barna uten å spare

I stedet for å spare, kan foreldrene hjelpe dem med pantesikkerhet. Bankene tilbyr Boliglån for unge eller Førstehjemslån inntil 85 prosent av boligens kjøpesum. Barnet mangler da sikkerhet på de siste 15 prosentene som foreldrene kan stille opp med pant i deres bolig.

Risikoen er at boligprisene faller samtidig med at barna mister jobben og ikke klarer å betjene gjelden slik at boligen tvangsselges. Risikoen er lav. Krev likevel at barna fra første stund betaler avdrag på lånet. Ikke avdragsfrihet. I takt med at gjelden reduseres faller også risikoen knyttet til pantet.

Les også:

Alt om sparing

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Risiko og sparing

Tidshorisont og sparing

Kalkulatorer:

Barnesparings-kalkulator
Kalkulatoren beregner hva sparebeløpet vokser til med ulike forutsetninger for alder, aksjeandel, nedtrapping av aksjeandel og uttaksalder.

Hva vokser et fast sparebeløp til
Kalkulatoren beregner hva et fast månedlig sparebeløp vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.