Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Futures er en type fremtidskontrakt som privatpersoner ikke kan handle. Men de inngår i verdipapirer som privatpersoner kan handle.

Futures er standardkontrakter som handles på Oslo Børs, og som inngås mellom to parter om en fremtidig handel. Pris og antall av varen (et underliggende verdipapir i dette tilfelle) er bestemt på forhånd. Forwards er det samme som futures, med unntak av oppgjørsformen (noe vi kommer tilbake til senere). Futures er egentlig en standardisert utgave av forwardskontrakter. Disse finansielle instrumentene er en form for derivater. Andre typer derivater er opsjoner og warranter.

Slike verdipapirer inngår ofte i verdipapirer som ETF, ETN og ETC. Det er da utstederen av ETF-en som handler forwards som videreselges til privatkunder gjennom ETF-en.

Futures og forwards skiller seg fra opsjoner ved at begge parter er nødt til å innfri sin del av avtalen ved forfallstidspunktet. Et eksempel på en futures/forward kontrakt er når du har underskrevet en kontrakt om kjøp av et hus om ett år til en fastsatt pris. Boligmarkedet kan stige eller synke innenfor dette tidsrommet, men både du og selger er bundet til avtalen, og må gjøre opp på forfallstidspunktet.

Futures-kontrakter gjøres opp i kontanter, mens forwards-kontrakter stort sett gjøres opp med fysiske varer. Den som kjøper varen, må da faktisk motta den. Det har hent at meglere har glemt å selge seg ut av slike kontrakter før forfall og får en telefon om at noen million liter olje står og venter på kaien i Amsterdam. Da bør du helst ha et stort lager i nærheten.

I Norge er futuresmarkedet relativt lite, og de eneste standardkontraktene som inngås er på OBX–indeksen og to Statsobligasjoner. I utlandet er futures–markedet langt større, det handles kontrakter på råvarer, renter og valuta.

Forwards kan du kjøpe på alle aksjer, men det er kun noterte forwards på de samme aksjer som du kan handle opsjoner på, samt de 30 mest omsatte aksjene på Stockholm fondsbørs.

Hvis du kjøper en futures/forward kontrakt forventer du at prisen på det underliggende papiret øker i verdi. Hvis du selger forventer du at den synker. Akkurat det samme som å kjøpe eller selge en aksje. Forskjellen ligger i (som for opsjoner) gearingeffekten som gjør at du kan «kjøpe/selge» langt flere aksjer. Det eneste kontantbeløpet du må ut med ved kontraktsinngåelsen er for sikkerhetsstillelsen. En annen fordel med futures/forwards er at du kan tjene penger selv i nedgangstider. Kjøper du en aksje er du avhengig av at kursen stiger. Selger du en future/forward kontrakt vil du tjene penger når kursen synker. Et glimrende verktøy når det er dårlige tider på børsen.

Futures og forwards blir ofte betegnet som terminer. Senere i artikkelen vil vi derfor kalle futures og forwards det.

Hva bestemmer future/forward kursen

Den teoretiske formelen for å finne futures/forward kursen er den samme, og tar utgangspunkt i kursen på det underliggende (for eksempel kursen på OBX–indeksen) på handelstidspunktet. Hvis du for eksempel kjøpte OBX futures, og kursen på handelstidspunktet var 575, er dette kursen på det underliggende på handelstidspunktet. I den teoretiske formelen må så future/forward kursen justeres for evt utbytteutbetaling på det underliggende i kontraktsperioden, og justere for risikofri rente.

Utbetales utbytte må future/forward kursen justeres for den antatte verdiendringen dette har på det underliggende i kontraktsperioden. Utbetales utbytte vil kursen på det underliggende synke, og dette må bakes inn i future/forward kursen.

Risikofri rente i future/forward kursen henger sammen med at en risikofri plassering skal gi avkastning lik den risikofrie renten. Kjøper og selger du en lik kontrakt skal avkastningen derfor bli lik risikofri rente.

Markedet bestemmer prisen

Som for opsjoner er det markedet som bestemmer future/forward kursen på det underliggende. Slik at markedskursen kan avvike fra den teoretiske. Forventer investorene at det underliggende vil stige i verdi frem til innløsningsdato, vil kontrakten ha en høyere pris enn det underliggende, og omvendt hvis de forventer at det underliggendes verdi vil synke. La oss si at vi ønsker å kjøpe futureskontrakter på OBX– indeksen med innløsningsdato i november. La oss si at OBX indeksen i 600 mens futurekursen er 602. Investorer mener i dette tilfelle at OBX–kursen vil være stabil. Hvis futurekursen i stedet var 620 ville investorene hatt en positiv holdning til markedsutviklingen for OBX'en, og tror at den vil stige.

Oppgjøret

Forskjellen mellom futures og forwards ligger som nevnt i oppgjøret. Kjøper du forwards skjer det ingen ting før bortfallsdagen, da oppgjøret foretas. For futures derimot er det daglig oppgjør mellom kjøper og selger.

Eksempel

Du kjøper en kontrakt på OBX–futures til kurs 520, med bortfallsdag om tre måneder. Som en del av kontrakten må du stille sikkerhet på en depotkonto i banken (blir regnet ut av Norsk Opsjonssentral). Det samme beløpet må selvfølgelig stilles av motparten, i dette tilfelle selgeren. Nedenfor har vi satt opp en fiktiv kursutvikling for OBX– futures i fem dager etter handelstidspunktet, og gevinst/tap for kjøper og selger per dag. Vi gjør også oppmerksom på at en OBX–future kontrakt har en multippel på 100. Hvis kursen endrer seg 20 punkter, er beløpet 2.000 kroner (20 x 100).

I dag 1 ser vi at kursen på OBX–futuren sank med 20 poeng, som resulterte i et tap på 2.000 kroner for kjøper, og gevinst på 2.000 kroner for selger. Det som nå skjer er at 2.000 kroner blir tatt ut av kjøpers depotkonto, og satt inn på selgers depotkonto.

Dag 2 stiger kursen på OBX–futures med 40 punkter. Nå blir 4.000 kroner tatt ut av selgers depotkonto, og satt inn på kjøpers depotkonto, osv osv.

Etter dag 5 ønsker du å lukke posisjonen din. Du har ikke lenger tro på oppgang i OBX–aksjene. Det du da gjør er å selge en tilsvarende future–kontrakt som du har. Når dette er gjort er du fri fra forpliktelsene dine. I sum tjente du 8.000 kroner i dette eksemplet.

Hvis dette derimot var en forward ville du ikke fått daglig oppgjør som i dette tilfelle. Da ville du fått hele beløpet når du lukket posisjonen din.

Hvorfor handle i futures/forward

Spekulasjon

Som nevnt oppnår du en gearingeffekt ved kjøp eller salg av terminer. Det eneste kontantbeløpet du må ut med, er til sikkerhetsstillelsen. Du kan derfor oppnå mye høyere avkastning på investert kapital enn om du kun kjøpte aksjer. Selvfølgelig blir jo også nedsiden høyere.

Sikre posisjonen

Som sikringsverktøy er terminer et glimrende verktøy. Ønsker du å sikre deg mot fall i markedet kan du selge OBX futures, mens hvis du ønsker å sikre deg mot tap i enkeltaksjer kan du selge forwards. Nesten uten kapital.

Vi gjør deg oppmerksom på at å sikre seg nøyaktig med terminer er vanskelig på grunn av at future/forward kursen ikke nødvendigvis endrer seg likt. For å treffe nøyaktig trengs statistikkverktøy. Likevel er det bedre enn ikke å sikre seg i det hele tatt. Alternativet er å selge aksjen. Noe som ikke alltid er ønskelig.

Gevinst på fall i aksjemarkedet

Terminer er et glimrende verktøy for å tjene penger når det er fall i aksjemarkedet. Har du en oppfatning om at markedet eller en enkeltaksje vil synke, kan du selge terminkontrakter. Får du rett tjener du dermed penger.

 

Les også:

Warranter

Opsjoner

Forklaring til ETF og de finansielle instrumentene ETN og ETC.

Dette er de billigste aksjenettmeglerne

Kalkulatorer:

Gearingkalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt låneopptak har på avkastningen på egenkapitalen din. Og hvor fort du kan miste egenkapitalen.

Black Scholes kalkulator
Kalkulatoren beregner prisene på europeiske opsjoner. Den er basert på Black Scholes beregninger for korrekt opsjonsprising.