Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sluttvederlag er nå skattepliktig inntekt som ordinær lønn.

Inntil 31.12.2015 var det visse unntak fra skatteplikten. Dette skattefritaket falt bort fra 1. januar 2016. Det var skattefritak for tariffestet sluttvederlag og tilleggssluttvederlag og tilsvarende ikke-tariffestet sluttvederlag når arbeidstaker oppfylte vilkårene for å motta slikt sluttverderlag.

Teksten under er skrevet ut fra hvordan reglene var frem til 31.12.2015.

Tariffestet sluttvederlag

Sluttvederlaget kan gis på følgende måter:

  • Engangsvederlag
  • Løpende utbetaling
  • Tilleggssluttvederlag

Arbeidstagers uførhet skal dokumenteres ved legeattest eller trygdeetatens vedtak eller innstilling i sak om innvilgelse av uførepensjon.

Engangsvederlag

Hvis du får et sluttvederlag i forbindelse med oppsigelse og dette er i samsvar med overenskomsten mellom hovedorganisasjonene, er ikke lenger vederlaget skattefritt.

Det var ingen beløpsgrense for skattefritaket i skattereglene. Det er heller ikke noen aldersgrense for arbeidstakeren. I følge forarbeidene og praksis er det et krav at oppsigelsen er ufrivillig for arbeidstakeren. Normalt vil derfor en oppsigelse fra arbeidstagers side føre til at sluttvederlag vil være skattepliktig. Dette vil normalt gjelde selv om det reelt foreligger en tvangssituasjon for arbeidstageren ved at vedkommende kunne regnet med å bli oppsagt hvis vedkommende ikke hadde sagt opp selv.

Bare i de følgende to tilfeller ble det godtatt skattefrihet ved arbeidstakers egen oppsigelse.

  • Den ansatte ville blitt oppsagt av arbeidsgiver på grunn av innskrenkning, nedbemanning eller lignende under forutsetning av at arbeidstager går av med førtidspensjon. Sluttvederlag kan ikke utbetales skattefritt ved generell førtidspensjonering.
  • Den ansatte slutter på grunn av varig sykdom eller svakhet. Det stilles i slike tilfelle ikke krav til formell oppsigelse, det er tilstrekkelig at arbeidsgiver og arbeidstager anser arbeidsoppholdet for opphørt uten oppsigelse. Skattyter må likevel kunne dokumentere at arbeidsforholdet er brakt til opphør og at årsaken til dette er sykdom eller svekket helse.

Løpende utbetaling

Mottar arbeidstager avtalefestet pensjon (AFP) og i tillegg får utbetalt sluttvederlag etter overenskomst mellom hovedorganisasjonene med månedlige beløp, var sluttvederlaget skattefritt for inntil 950 kroner per måned.

Denne skattefriheten varl bare aktuell for arbeidstakere fra fylte 64 år til fylte 67 år. For arbeidstakere som er 62 eller 63 år gjelder skattefriheten tilsvarende dersom vedtektene er godkjent av departementet (AAD). I offentlig sektor utbetales ikke slikt løpende sluttvederlag.

Tilleggssluttvederlag

Tilleggssluttvederlag som utbetales mellom arbeidsgiver og lønnstaker avhenger av hvilken overenskomst det er mellom hovedorganisasjonene. Regelen er at vederlag ut over 50 prosent av beløpet i overenskomsten skal regnes som inntekt. Er dette avtalebeløpet 40.000 kroner, og tilleggssluttvederlaget er 30.000 kroner, skal 10.000 regnes som lønn (50 prosent av 40.000 kroner er lik det skattefrie beløpet).

Vederlag som er skattepliktig

Overstiger sluttvederlaget beløpsgrensen, vil hele sluttvederlaget være skattepliktig. Hovedregelen er at vederlag som går over 1,5 ganger grunnbeløpet er skattepliktig.

Utbetalt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag som ikke følger av overenskomst som tidligere nevnt regnes som skattepliktig i sin helhet.