Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du betaler mange forskjellige skatter og avgifter. Her får du en samlet oversikt over hvilke du betaler, og hvor mye.

Skal du ha en mening om nivået på skatter og avgifter samlet sett er for høyt, for lavt, eller passe bør du vite hva nivået virkelig er på. Samtidig må det ses i sammenheng med hva man får tilbake.

Å bare se på skattenivået blir altfor snevert. Det er det totale skatte- og avgiftstrykket som det må sees på. For en gjennomsnittlig lønnsmottaker er avgiftene ikke mange prosentene under skatten.

En sammenligning mellom land som bare går på skattenivået blir svært ufullstendig. En annen sak er at det uansett ikke kan sammenlignes, så lenge det er store ulikheter mellom nasjonene i hva man får igjen for skatte- og avgiftspengene.

Her ser vi på hva du betaler i skatter og avgifter for de som har vanlig lønnet heltidsjobb. For eksempel vil pensjonister normalt ha en lavere andel av skatter og avgifter.

Bruk Smarte Pengers skatte- og avgiftskalkulator

Med den kan beregne hvor mye du totalt sett betaler i forhold til lønnsnivået ditt i Smarte Pengers skatte- og avgiftskalkulator for 2023.

I denne kalkulatoren ligger det en full skatteberegning, samtidig som alle typer avgifter blir beregnet ut fra hvilket forbruksmønster du legger inn.

I kalkulatoren ser du da hvor stor prosentvis (og i kroner) andel skatten tar av inntekten din, og hvor stor andel avgiftene tar. Du ser også nivået på alle enkeltskatter og enkeltavgifter.

Her finner du skatte og avgiftskalkulatoren.

Andelen varierer mye

Eksakt hvor mye du betaler avhenger helt av hvilke forutsetninger som tas. De direkte skattene er lette å beregne, men betydningen av andre avgifter som merverdiavgift og en rekke særavgifter, avhenger av forbruksmønsteret ditt.

Selve skatteprosenten kan du ikke gjøre så veldig mye med. Rentefradraget er som oftest det som reduserer skatten din noe. Les mer om hva du betaler i skatt på ulike inntektstrinn.

Andelen av lønnen som går til skatter og avgifter kan variere fra 30 prosent til 80 prosent. Normalnivået vil ligge på omtrent 50 prosent for en enslig. For et par vil andelen være noen prosentpoeng lavere.

Vi har sett på fire eksempler nedenfor. Eksemplene for «Høy» og «Lav» representerer ytterpunktene i hva summen av skatter og avgifter kan være. De normale tallene er representert med «Normal» og «Normal 2 personer».

Du kan se en mer detaljert oversikt lenger ned. Her kan du se forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Normale forutsetninger Normal Normal 2 personer
Inntekt 600 000 700 000
Inntekt person 2 * 400 000
Rentefradrag 40 000 75 000
Skatt på inntekt 25,4 % 25,10%
Effekt arbeidsgiveravgift 9,2 % 8,40%
Merverdiavgift 7,4 % 6,50%
Bilavgifter 3,3 % 1,80%
Andre avgifter 2,5 % 2,10%
Sum avgifter 47,8% 43,9%
Spesielle forutsetninger Høy Lav
Inntekt 600 000 600 000
Rentefradrag 0 0
Skatt på inntekt 26,8% 26,8 %
Effekt arbeidsgiveravgift 9,2% 9,2 %
Merverdiavgift 15,2% 4,0 %
Bilavgifter 8,6% 0,0 %
Andre avgifter 8,4% 1,3 %
Sum avgifter 68,2% 41,4%

Postene for merverdiavgift, bilavgifter og andre avgifter avhenger i svært stor grad av hva og hvor mye du forbruker.

Fire eksempler på skatte- og avgiftsnivået

Det er mest normalt å ligge på omtrent 50 prosent av inntekten i totale skatter og avgifter for enslige. For et par med to inntekter, noen prosentpoeng lavere. Inntektsskatten er den største posten, deretter kommer merverdiavgiftene.

Jo mer du sparer, jo mindre vil du betale i avgifter, som for eksempel merverdiavgifter.

Rentefradraget har i praksis en dobbel effekt. For det første blir skatten redusert. For det andre får du mindre igjen til å kjøpe andre varer og tjenester når du må betale rentene.

De som vil betale prosentvis mest i forhold til inntekten har disse egenskapene:

  • Høy inntekt
  • Eier stor bil med kraftig motor
  • Røyker mye
  • Drikker mye alkoholholdige drikkevarer
  • Har ingen gjeld på bolig, kan dermed forbruke mer
  • Ferierer i Norge, slik at han bruker pengene i Norge på avgiftsbelagte varer

Eksemplet med høyt forbruk passer inn i disse egenskapene. Her er det forutsatt at vedkommende bruker mye penger på høyt avgiftsbelagte varer. Samtidig bruker han alt han tjener. I dette eksemplet bruker han 68,2 prosent av inntekten på skatter og avgifter.

I den andre enden har vi forbrukeren som nesten ikke bruker penger. Han kommer likevel opp i 41,4 prosent på grunn av inntektsskatten og effekten av arbeidsgiveravgiften.

Eksemplet med normalt forbruk for en singel, har en samlet skatte- og avgiftsprosent på 47,8 prosent. Et par har en prosentandel på 43,9 prosent.

Detaljert oversikt

Tabellen viser en detaljert oversikt over hvilke skatter og avgifter som disse fire eksempel-husholdningene betaler. Tallene vises i kroner per år, og i prosent av total inntekt. Her finner du forutsetningene for tallene.

Først de normale eksemplene:

Normal Normal 2 personer
Skatter I kr I % I kr I %
Trygdeavgift 49 200 8,20% 90 200 8,20%
Trinnskatt 14 876 2,48% 30 237 2,75%
Skatt på alminnelig inntekt 88 176 14,70% 155 452 14,13%
Formuesskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum skatter 152 252 25,38% 275 889 25,08%
Arbeidsgiveravgift
Effekt av arbeidsgiveravgift 55 498 9,25% 92 863 8,44%
Merverdiavgifter
Merverdiavgift 44 411 7,40% 71 204 6,47%
Bilavgifter
Vektavgift 1 574 0,26% 1 836 0,17%
Avgift på co2-utslipp 0 0,00% 0 0,00%
Omregistreringsavgift 2 198 0,37% 0 0,00%
Avgifter bensin og diesel 6 699 1,12% 6 699 0,61%
Trafikkforsikringsavgift 3 066 0,51% 3 066 0,28%
Bompenger 6 000 1,00% 6 000 0,55%
Sum bilavgifter 19 537 3,26% 17 601 1,60%
Andre avgifter
Alkoholavgift 5 214 0,87% 10 429 0,95%
Tobakksavgifter 0 0,00% 0 0,00%
Brusavgift 0 0,00% 0 0,00%
Sukkeravgift 102 0,02% 204 0,02%
Forbruksavgift elektrisk kraft 1 669 0,28% 2 504 0,23%
Avgifter på fyringsolje 0 0,00% 0 0,00%
Dokumentavgift 7 500 1,25% 10 000 0,91%
Eiendomsskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum andre avgifter 14 485 2,41% 23 137 2,10%
Sum totale skatter og avgifter 285 965 47,62% 480 694 43,70%
Disponibelt etter skatter og avgifter 121 294 395 800

 

Dette er skatter og avgifter de mer ekstreme variantene må betale:

Høy Lav
Skatter I kr I % I kr I %
Trygdeavgift 49 200 9,84% 41 000 8,20%
Trinnskatt 14 876 2,98% 12 035 2,41%
Skatt på alminnelig inntekt 96 976 19,40% 75 383 15,08%
Formuesskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum skatter 161 052 32,21% 128 418 25,68%
Arbeidsgiveravgift
Effekt av arbeidsgiveravgift 55 498 11,10% 46 248 9,25%
Merverdiavgifter
Merverdiavgift 87 966 17,59% 24 101 4,82%
Bilavgifter
Vektavgift 2 935 0,59% 0 0,00%
Avgift på co2-utslipp 20 486 4,10% 0 0,00%
Omregistreringsavgift 0 0,00% 0 0,00%
Avgifter bensin og diesel 9 570 1,91% 0 0,00%
Trafikkforsikringsavgift 3 066 0,61% 0 0,00%
Bompenger 10 000 2,00% 0 0,00%
Sum bilavgifter 46 057 9,21% 0 0,00%
Andre avgifter
Alkoholavgift 27 769 5,55% 0 0,00%
Tobakksavgifter 6 432 1,29% 0 0,00%
Brusavgift 0 0,00% 0 0,00%
Sukkeravgift 102 0,02% 0 0,00%
Forbruksavgift elektrisk kraft 3 338 0,67% 1 187 0,24%
Dokumentavgift 12 500 2,50% 5 000 1,00%
Eiendomsskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum andre avgifter 50 141 10,03% 6 187 1,24%
Sum totale skatter og avgifter 400 714 80,14% 204 954 40,99%
Disponibelt etter skatter og avgifter 81 042 229 951

 

Se også:

Les mer om beregningen av totale skatter og avgifter.

Her kan du se forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Oversikt over avgiftene i Norge

Skatt på lønnsinntekt

Kalkulatorer:

Skatte- og avgiftsberegning 2023
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende