Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Skatteklasse 2 er fjernet fra og med skatteåret 2018.

De som taper på at skatteklasse 2 er ektefeller der den ene av dem tjeneste ingenting eller svært lite. Dette kan for eksempel gjelde for et ektepar der den ene er student, eller er hjemmeværende.

Til og med 2017 var det tre skatteklasser, klasse 0, klasse 1 og klasse 2. Fra skatteåret 2018 har altså skatteklasse falt 2 bort.

Også dødsbo får fastsatt en skatteklasse (klasse 0) for det året dødsfall finner sted.

Bare personer i klasse 1 og klasse 2 har rett til personfradrag. Personlige skattytere som ikke har rett til personfradrag, for eksempel personer bosatt i utlandet, og dødsbo som lignes for senere år enn dødsåret, skattefastsettes i klasse 0.

Årsaken til at det var lønnsomt å bli satt i skatteklasse to var at du fikk et større personfradrag. Dette er et bunnfradrag i skattesystemet som ikke vises i skattemeldingen. Personfradraget var i 2017 på 53.150 kroner, i klasse 2 på 78.300 kroner.

Dette er tapet ved å miste skatteklasse 2

Siden skatteklasse 2 er falt bort betyr det at personfradraget blir på maksimalt 54.750 kroner i 2018. 

I 2017 var verdien av å bli plassert i skatteklasse 2 i forhold til skatteklasse 1 på 6.036 kroner (personfradrag på 78.300 kroner i stedet for 53.150 kroner). Dette kan vi si er tapet for dem som ikke lenger får skatteklasse 2.

Ikke skatteklasse 2 for enslige lengre

Aleneforsørgere fikk tidligere en skattefordel, ved at de ble skattet i skatteklasse 2. Fra og med inntektsåret 2013 fikk enslige forsørgere - som oppfyller vilkårene - i stedet et nytt særfradrag.

Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9, og skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Beløpet er fastsatt til 4.317 kroner (51.804 per år) per påbegynte måned i 2018 og 2019.

Særfradraget gis kun i de månedene du har vært reell enslig forsørger. Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Størrelsen på særfradraget skulle kompensere helt for skattefordelen man tidligere hadde av å bli skattet i skatteklasse 2. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, vil dermed komme uendret ut. Personer som tidligere ble lignet i klasse 2, men som ikke får det nye særfradraget, vil få en skatteøkning. Dette gjelder i første omgang tidligere enslige forsørgere som har fått samboer på varig basis, men også enkelte personer som forsørger barn over 18 år.

Disse ble satt i skatteklasse klasse 2 i 2017

Kun disse to gruppene skal settes i skatteklasse 2 i inntektsåret 2017:

  • ektefeller som lignes under ett (med eller uten fordeling av skattene). Ektefeller skal lignes i den klassen som totalt sett er gunstigst.
  • dødsbo for det år dødsfallet fant sted, dersom skattyteren ville fått klasse 2 om vedkommende hadde levd.

Alle andre personlige skattytere settes i klasse 1. Dette gjelder også ved inntektsligningen for ektefeller når de lignes særskilt.

Det er som hovedregel forholdene ved inntektsårets utgang som skal legges til grunn. Klassen har blant annet betydning ved beregningen av formuesskatt til kommune og stat, for inntektsskatt av alminnelig inntekt og av personinntekt.

Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Du finner hvilken skatteklasse du er satt i på selvangivelsen.

Hvis du har giftet deg etter 31. oktober året forut for inntektsåret, lignes ektefeller hver for seg og settes i sin klasse, i utgangspunkt klasse 1. Den ektefelle som har lavest alminnelig inntekt, kan kreve fellesligning med den andre ektefelle i dennes bostedskommune. Ektefellene lignes da sammen i klasse 2 forutsatt at felles hjem er stiftet før utløpet av inntektsåret.

Når den ene ektefellen tjener lite

I utgangspunktet skal du skattefastsettes i den skatteklassen som samlet gir lavest skatt for deg og ektefellen. Hvis den ene ektefellen har null i inntekt er saken grei, da ville det lønnet seg å bli lignet felles. Men fra et visst inntektstrinn ville det lønnet seg å bli skattefastsatt i klasse 1.

Ektefellens inntekt skulle vært svært liten for at det skulle lønnet seg å skattlegges i klasse 2. 

Det var ikke slik at dere tapte på at ektefellen med lav inntekt gikk over en viss inntektsterskel. Det var en flytende overgang der det på en gitt inntekt (eller intervall) var slik at skatten ble eksakt lik enten dere ble skattlagt i klasse 1 eller 2.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.