Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er bare noen få grupper som har rett til skattebegrensning.

Skattebegrensning kan gis til mottakere av disse ytelsene:

  • overgangsstønad til enslig mor eller far dersom overgangsstønad er innvilget 31.3.2014 eller tidligere, tidligere familiepleier, gjenlevende ektefelle
  • etterlattepensjon
  • pensjon til familiepleiere

Alderspensjonister har ikke rett til skattebegrensning. Dette er erstattet av et annet system for skattereduksjon.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Les mer om skatt på uføretrygd.

Slik beregnes skattebegrensningen

Har du rett til skattebegrensning skal du ikke betale mer enn 55 prosent skatt over en gitt grense. Det er alminnelig inntekt før særfradrag som er grunnlaget for beregningen. Hvis inntekten er høyere, skal summen av skatt på inntekt til kommune- og fylke- og fellesskatt og trygdeavgift ikke overstige 55 prosent av det overskytende. Formuesskatt reduseres ikke.

Denne grensen 147.450 kroner både i 2023 og 2024. Hvis du er gift er grensen 135.550 kroner i 2023 og 2024. Ektefeller skattefastsettes hver seg når det gjelder skattebegrensningsreglene.

Hvis en ugift som har rett på skattebegrensning har en nettoinntekt på 148.450 kroner (før særfradrag) skal ikke skatten være mer enn 55 prosent av forskjellen mellom 148.450 kroner og 147.450 kroner. Skatten skal i dette tilfellet dermed ikke være høyere enn 550 kroner (55 prosent av 1000 kroner). Uten denne regelen ville skatten vært langt høyere.

Tillegg for formue

Beregningsgrunnlaget skal tillegges 1,5 prosent av skatteyters formue utover 200.000 kroner i både i 2023, og 2024. Ektefeller deler på dette beløpet ved at de får 100.000 kroner hver.

Bolig brukt som primærbolig skal trekkes ut fra formuesgrunnlaget. Har du en formue på 1 million kroner, og en formuesverdi på 600.000 kroner på boligen, vil grunnlaget for dette tillegget bli 400.000 kroner.

En formue på 500.000 kroner vil gi et påslag i inntekten på 4.500 kroner (55 prosent av 300.000 kroner minus bunnfradraget på 200.000 kroner).

Andre kan også få skattebegrensning

Man kan også få skattebegrensning ut fra en samlet vurdering av økonomien. Da må det være et påtagelig behov for å redusere skatten. I praksis er det få som får innvilget dette.

 

Se også:

Skatt på uføretrygd

Skatt på pensjonsinntekt

Kalkulator:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.